LKS, 2013, ročník 23, č. 2, s. 25-46 (S9-S14)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK
s. 26-27
Informace z jednání 18.-19. 1. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 27
Informace z jednání 18. 1. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 27
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory
s. 28
Volby orgánů ČSK a OSK (2013-2017)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 59. jednání sněmu ČSK ve dnech 18.–19. 5. 2013.
Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2013.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2013.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky. Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při květnovém jednání sněmu ČSK.

Navrhujte osobnosti do Síně slávy ČSK

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2009-2013) volených orgánů ČSK se dne 13. září 2013 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici Síně slávy a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK do 31. května 2013 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* Pražské dentální dny 2013
s. 28
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2013.
Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK. Najdete jej také na webových stránkách ČSK: www.dent.cz

Reportáž
* Setkání předsedů OSK v Praze a Olomouci
(Praha 25. 1., Olomouc 1. 2. 2013)
s. 30-31
Iva Žáková
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se zástupci představenstva ČSK a Kanceláře ČSK se konalo 25. 1. v Praze a 1. 2. v Olomouci. Jednání v Praze a v Olomouci měla shodný program a na obou reprezentovali představenstvo ČSK prezident MUDr. Pavel Chrz a viceprezident MUDr. Jan Černý. Zúčastnili se také právní poradce Mgr. Jiří Slavík, za Kancelář ČSK její ředitelka RNDr. Marie Švábová a vedoucí vnitřního oddělení Libuše Císařová. Smyslem těchto setkání je poskytnout předsedům OSK detailní orientaci ve všech směrech činnosti Komory, a to i v širších souvislostech, aby mohli operativně a srozumitelně reagovat na dotazy svých kolegů v oblastech.

* Olomoucký Úsměv se blíží s. 31
Magdalena Koťová
V olomouckém hotelu Flora se ve dnech 22.-23. března 2013 uskuteční Úsměv 2013, odborná konference, která svými minulými ročníky (od r. 2009) vytvořila velmi žádoucí otevřený prostor pro neformální kontakt studentů zubního lékařství a mladých lékařů, kteří se věnují postgraduálnímu studiu v tomto oboru, se zkušenými odborníky z řad pedagogů ze stomatologických klinik celé republiky. Toto odborné setkání každoročně pořádá pod záštitou děkana LF UP a prezidenta ČSK ve spolupráci s olomouckou oblastní stomatologickou komorou Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc.

Odborné sdělení
* Pokyny autorům odborných sdělení
s. 35
Plné znění dokumentu je zveřejněno na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Články nabídnuté k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty. Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Pokynech autorům odborných sdělení.

* SonicFill – zvukem aktivovaný kompozitní materiál pro laterální úsek chrupu
Přehledové sdělení
s. 32-35
Martin Kapitán, Jakub Suchánek
pracoviště: Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Souhrn: Kompozitní materiály jsou v současné době běžně používány i pro výplně v laterálním úseku chrupu. Vzhledem k polymeračnímu smrštění a nepříznivému C-faktoru u kavit I. a II. třídy je nutné takový materiál vrstvit, což je časově a technicky náročné. Výrobci se proto snaží o úpravu složení a vlastností kompozitních materiálů tak, aby bylo možné výplň zhotovit v jediné vrstvě. V nedávné době byl odborné veřejnosti představen materiál SonicFill, kterým je dle výrobce možno plnit kavity do hloubky až 5 mm v jediné vrstvě. Autoři sdělení prostudovali dostupnou odbornou literaturu o materiálu SonicFill a pokusili se ji objektivně posoudit, neboť dosud publikované články byly vydány buď přímo výrobcem, nebo autory, kteří se na vývoji materiálu podíleli. Má-li se materiál SonicFill stát určitým zvratem při ošetřování defektů laterálních zubů, bude muset prokázat své výhodnější, výrobcem deklarované vlastnosti, ještě v nezávislých studiích.
Klíčová slova: kompozitní materiály, bulk kompozity, laterální úsek, zvuková aktivace.

* Postvakcinační parotitis epidemica
Kazuistika
s. 36-38
Kristina Ginzelová, Taťjana Dostálová
pracoviště:
Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
SOUHRN: Nerespektování dávkovacího schématu pro aplikaci očkovací látky proti příušnicím může mít za následek onemocnění postvakcinačními příušnicemi v pozdějším věku. První dávka parenterálně aplikované vakcíny se má podat dětem starším 15 měsíců. U dřívější aplikace mladším dětem je vysoké riziko interference mateřských protilátek, které snižují imunitní odpověď po očkování. Na rozdíl od primárního onemocnění příušnicemi je postvakcinační onemocnění charakterizováno absencí otoků v parotické krajině a výskytem závažných komplikací (podráždění slinivky břišní, nepurulentní meningitidy, orchitida u starších chlapců a mužů, u žen ne tak častá ooforitida). Pro svoji závažnost tyto komplikace vyžadují hospitalizaci. Kazuistika pojednává o postvakcinační parotitidě u 16letého chlapce.
Klíčová slova: stomatologie, parotitis epidemica, postvakcinační příušnice, komplikace příušnic.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 2 (agresivní parodontitida)

s. 40-43
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Magistraliter receptura ve stomatologii
s. 44
(Zbyněk Sklenář, Vladimír Ščigel; ČSK a Havlíček Brain Team, Praha, 2012, 1. vydání)
Robert Houba

Historie
* Přístroje na zhotovení litých korunek
s. 45
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
Z redakční pošty
* Je u nás nedostatek zubařů?
s. S10
Zdeněk Poledna
Autora článku, MUDr. Zdeňka Polednu, čtenáři LKS už po léta znají jako kritického glosátora různorodé zubolékařské problematiky, schopného pohlédnout na dané téma mnohdy z nečekaných úhlů. Tentokrát se ve svém příspěvku a opět po svém zamýšlí nad otázkou nedostatku zubních lékařů.

* Úřední hodiny sekretariátu
OSK Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
s. S10
Na základě dotazů připomínáme úřední hodiny společného sídla sekretariátu osmi pražských OSK, které se nachází v Apolence – Domu českých zubních lékařů na adrese Slavojova 22, 128 00 Praha.

Odborné akce
* Listopadový workshop ČES
s. S11
Simona Ságlová
Česká endodontická společnost zakončila šestý rok svého působení na endodontické scéně workshopem svých členů. Konal se 23.–25. 11. 2012, tentokrát v hotelu Alexandria v Luhačovicích. Akce se zúčastnilo 18 členů společnosti.

* Pozvánka na Jarní stomatologické fórum
s. S11
Praha, 22. března 2013
Vzdělávací středisko ČSK zve všechny zájemce do Prahy na Jarní stomatologické fórum (JSF), které se bude konat v pátek 22. 3. 2013 v Kongresovém centru Praha. Tato celodenní vzdělávací akce (9.00-16.00 hod.) je již tradičně určena celému stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí. Pro sestry a asistentky bude přednášet MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., na téma: Protetické materiály v ordinaci PZL – Úloha sestry a asistentky. Pro praktické zubní lékaře bude přednášet doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc., na téma: Úrazy zubů a závěsného aparátu v dětském věku. Součástí akce bude také výstava dentálních firem.

* Právní poradna s. S12
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zaměstnávání manžela/manželky

* Ekonomická poradna
s. S12
Ing. Alena Řeháková
Téma: Pracovní poměr na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance

* Fotoúsměv
s. S13
Autor fotografie: PhDr. Ladislav Šolc, Praha.

* Připravujeme s. S13
Zkušenosti s pečetěním zubů
Praktické sdělení Pečetění zubů pomocí skloionomerního cementu pro LKS připravili MUDr. Lenka Moskálová a MUDr. Daniel Černý. Pečetění zubů patří dlouhodobě k uznávaným metodám prevence výskytu zubního kazu okluzních ploch. Používání pečetidel na bázi pryskyřic je nejběžněji doporučovaným prostředkem k pečetění. Analýzou důvodů a důsledků pečetění lze ovšem identifikovat slabiny tohoto postupu. Autoři doporučují na základě studia literatury a vlastních zkušeností alternativní postup použitím skloionomerních cementů.

Fotoalbum
* K svátku sv. Apoleny
s. S14
Ladislav Šolc
Milí čtenáři, jak asi víte, podle tradice vzpomínáme 9. února umučení sv. Apoleny, patronky zubních lékařů (a také jejich pacientů). Tato církví zejména v minulosti oblíbená světice dala své jméno řadě uměleckých děl a dokonce i celým architektonickým památkám. Dnes vám přinášíme tři z nich. Pochopitelně nejen jako vzpomínku, ale také jako tip na zajímavý výlet. Všechny tři lokality mají svoje kouzlo. Díky vlídným místním obyvatelům a farářům v obou kostelích jistě snadno zhlédnete jak obraz, tak plastiku.