LKS, 2013, ročník 23, č. 1, s. 1-24 (S1-S8)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK
s. 2
Informace z jednání 14.-15. 12. 2012

* Z revizní komise ČSK
s. 3
Informace z jednání 14. 12. 2012
Jiří Jandl
* Diář s. 3
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory
s. 3
Volby orgánů ČSK a OSK (2013-2017)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 59. jednání sněmu ČSK ve dnech 18.–19. 5. 2013.
Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2013.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2013.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky. Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při květnovém jednání sněmu ČSK.

Navrhujte osobnosti do Síně slávy ČSK

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2009-2013) volených orgánů ČSK se dne 13. září 2013 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici Síně slávy a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK do 31. května 2013 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* Pražské dentální dny 2013 s. 4
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2013.
Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK. Najdete jej také na webových stránkách ČSK: www.dent.cz

Reportáž
* Jaký rozsah zubní péče hradit ze zdravotního pojištění?
Z mezinárodního workshopu ČSK, Praha 4. 10. 2012
s. 6-7
Jan Černý
Česká stomatologická komora se pro mezinárodní workshopy, pořádané každoročně u příležitosti kongresu PDD, snaží nacházet témata, která by zaujala zubní lékaře a jejich reprezentanty z celé Evropy. Téma posledního workshopu Jaký rozsah zubní péče by měl být hrazen ze zdravotního pojištění? se v době hospodářského poklesu přímo nabízelo. Listopadový workshop otevřel téma, které rezonuje celou Evropskou unií. Pomineme-li tradice, historii a kulturní zvyklosti jednotlivých zemí, ukázalo se znovu, že především ekonomická situace je určujícím prvkem pro rozsah hrazené péče. O závěrech pražského workshopu informoval doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., člen představenstva ČSK, účastníky listopadového zasedání CED v Bruselu. Prezident CED dr. Wolfgang Doneus poděkoval ČSK za vybrané téma i organizaci workshopu.

Odborné sdělení
* Pokyny autorům odborných sdělení
s. 4
Plné znění dokumentu je zveřejněno na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Články nabídnuté k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty. Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Pokynech autorům odborných sdělení.

* Rekonstrukce horních středních řezáků celokeramickými korunkami nesenými zubním pilířem a okamžitě zavedeným nitrokostním implantátem
Kazuistika
s. 8-15
Jan Špiller
pracoviště: Dentální centrum Podkovka, Praha
SOUHRN: Ztráta jednoho horního středního řezáku a selhání korunky na druhém středním řezáku následkem úrazu představuje estetický problém, jehož řešení je mnohdy velmi komplexní. Rozvoj implantologie a hlavně možnosti okamžité implantace s okamžitě zhotoveným provizoriem umožnily v posledních letech dosažení spolehlivějších estetických výsledků v krátké době bez nošení nepohodlných provizorií. Následující kazuistika popisuje extrakci zubu s augmentací alveolu syntetickým materiálem, okamžité zavedení implantátu spolu s pojivovým štěpem, okamžitě zhotoveným provizoriem a zhotovení celokeramických korunek na obou středních řezácích. Kazuistika se na závěr zabývá možnými alternativními postupy a potenciálními komplikacemi.
Klíčová slova: okamžitá implantace, okamžitě zhotovené provizorium, augmentační postupy, implantát, pojivový štěp, korunka.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 1 (chronická parodontitida)

s. 16-19
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem

s. 20-21
(Robert Houba, Jiří Zemen, Věra Bartáková; ČSK a Havlíček Brain Team, Praha, 2012, 1. vydání)
Pavel Střihavka, Blanka Tichavová

Historie
* Hesire – první zubní lékař v dějinách
s. 22
Břetislav Vachala
Dochované staroegyptské hmotné, ikonografické a písemné prameny jednoznačně prokazují existenci Hesirea – prvního doloženého zubního lékaře v dějinách lidstva.

* Kouřící mužíčci s. 23
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Digitalizované aktuální informace ČSK jsou vám k dispozici on-line kdykoli a kdekoli
s. S2
Kancelář ČSK
Časopis LKS je primárním zdrojem všech důležitých komorových informací, ale měsíční interval je přece jen někdy příliš dlouhý. ČSK má však k dispozici i rychlejší nástroje, které vám umožní být neustále v „centru dění“ – webové stránky www.dent.cz, SMS aktuality, e-mailové zprávy, monitoring médií.

Reportáž
* Podzimní stomatologické fórum brněnskou tradicí
s. S3
Redakce
Podzimní stomatologické fórum (PSF), které pořádá Vzdělávací středisko ČSK jako polytematickou akci určenou pro stomatologické týmy, se konalo v Brně již pošesté. V pátek 30. 11. 2012 se do hotelu Continental sjelo přes dvě stovky účastníků - 140 zubních lékařů, 60 sester, asistentek či dentálních hygienistek a 4 studenti. Jde o rekordní účast na této akci, na čemž bezesporu mají zásluhu dobře vybraná témata v podání kvalitních a osvědčených lektorů.

Odborné akce
* Z podzimního zasedání sněmu CED v Bruselu
s. S4
Jiří Zemen
Podzimní CED General Meeting – sněm Rady evropských zubních lékařů (Council of European Dentists) – se konal 23. 11. 2012 v Bruselu. Za ČSK se zúčastnili MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* Implantologové z celého světa se sešli v Kodani na výročním sympoziu EAO
s. S4
Antonín Šimůnek
The European Association for Osseointegration (EAO) je nejvýznamnější evropská implantologická společnost, jejíž význam daleko přerůstá evropský kontinent, neboť sdružuje odborníky z celého světa. Kromě toho, že vydává časopis Clinical Oral Implants Research, pořádá každoročně v některém z velkých měst Evropy výroční sympozium, na kterém se shrne „State of the Art“ implantologie, předvedou se novinky a naznačí se nejbližší budoucnost oboru. Loňské sympozium bylo zvláště slavnostní, protože bylo pořádáno k 20. výročí založení EAO. Konalo se 11.-13. 10. 2012 v dánské Kodani.

* „Mikulášský“ kongres Implantologického klubu ČR
s. S5
Antonín Šimůnek
Členové Implantologického klubu ČR (IK ČR) se tradičně schází na posledním sympoziu v roce okolo Mikuláše ve vinařských krajích jižní Moravy. Užitečné se snoubí s příjemným a úroveň odborná soutěží s úrovní společenskou. Sympozium s pořadovým číslem 66 se konalo 8. 12. 2012 v zasněženém Kurdějově.

* Právní poradna s. S6
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Poskytování zdravotních služeb dvěma poskytovateli v jedné ordinaci

* Ekonomická poradna s. S6
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance

* Fotoúsměv
s. S7
Autor fotografie: Ing. František Fejgl, Brno.

* Připravujeme s. S7
Na téma kompozitní materiály
Zajímavé přehledové sdělení s názvem „SonicFill – zvukem aktivovaný kompozitní materiál pro laterální úsek chrupu“ pro LKS zpracovali MUDr. Martin Kapitán a MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., z královéhradecké stomatologické kliniky. Materiálem SonicFill je dle výrobce možno plnit kavity do hloubky až 5 mm v jediné vrstvě. Autoři sdělení prostudovali dostupnou odbornou literaturu o tomto materiálu a pokusili se ji objektivně posoudit, neboť dosud publikované články byly vydány buď přímo výrobcem, nebo autory, kteří se na vývoji materiálu podíleli.

Fotoalbum
* Zahraniční lektoři PDD
s. S8
Iva Žáková, Ladislav Šolc
V programu kongresu Pražské dentální dny každoročně nacházíme zajímavou nabídku přednášek zahraničních odborníků. V říjnu 2012 před pražským publikem vystoupili kolegové z Itálie, Německa, Rakouska, USA, Velké Británie a samozřejmě ze Slovenska. Pojďme si alespoň některé z nich připomenout.