LKS, 2012, ročník 22, číslo 10, s. 197-220 (S89-S100)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

* Z představenstva ČSK s. 198
Informace z jednání 14. 9. 2012

* Z revizní komise ČSK s. 199
Informace z jednání 14. 9. 2012
Jiří Jandl

* Setkání předsedů OSK s. 199
Iva Žáková
V sobotu 15. 9. 2012 na valnou hromadu ČSK v Národním domě na Vinohradech navazovalo setkání předsedů všech jednašedesáti oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK.

* Diář s. 200
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Pražské dentální dny 2012 s. 200
15. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který pořádá ČSK, se konal ve dnech 3.-5. října 2012 v Kongresovém centru Praha (KCP). Odborný program a doprovodný program, zaměřený především na praktické workshopy, se setkal s velkým zájmem účastníků.

* Z valné hromady členů ČSK s. 202-203
Iva Žáková
Valná hromada ČSK se konala v sobotu 15. září 2012 v Národním domě na Vinohradech. Zubní lékaři měli možnost diskutovat o aktuálních tématech jak s vedením Komory, tak přímo se zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Hlavním tématem byly ceny stomatologické péče a úhrady od zdravotních pojišťoven.

* Dohodovací řízení pro rok 2013 s. 204
Jan Černý
V dohodovacím řízení o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 nedošlo v segmentu poskytovatelů zdravotních služeb zubních lékařů k dohodě. To nejspíš každý zubní lékař ví. Co však k této „nedohodě“ vedlo? A jaké budou její důsledky? To jsou otázky, na které odpovídá publikovaný text.

Odborné sdělení
* Výskyt demineralizací skloviny po léčbě pevným ortodontickým aparátem
Původní sdělení
s. 205-209
Pavlína Černochová1), Lydie Izakovičová Hollá1,2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
2) Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Souhrn: Úvod: Demineralizace skloviny projevující se jako bílé skvrny a vznikající v důsledku léčby pevným ortodontickým aparátem jsou významným klinickým problémem. Cílem prezentované práce bylo zhodnotit přítomnost těchto skvrn u pacientů léčených pevným ortodontickým aparátem a zjistit, zda četnost jejich výskytu závisí na pohlaví, věku pacienta a délce léčby. Materiál a metodika: Do retrospektivní studie bylo zařazeno 106 náhodně vybraných pacientů (35 mužů a 71 žen), kteří absolvovali léčbu pevným ortodontickým aparátem. Přítomnost bílých skvrn byla hodnocena před nasazením a těsně po sejmutí pevného ortodontického aparátu. Pro vizuální posouzení závažnosti demineralizací skloviny byla použita klasifikace podle Gorelicka. Výsledky: Známky demineralizace skloviny po sejmutí pevného ortodontického aparátu jsme zaznamenali u 44 (41,5 %) pacientů, resp. u 23,9 % zubů. Muži byli postiženi stejně často jako ženy (p > 0,05), ale počet zubů, u nichž se vyskytla bílá skvrna, byl u mužů významně vyšší než u žen (p < 0,05). Nejvyšší výskyt demineralizací jsme zjistili na prvních molárech a horních řezácích a nejnižší výskyt na dolních řezácích. Prokázali jsme statisticky významný rozdíl ve výskytu demineralizací skloviny v závislosti na věku pacientů při zahájení léčby pevným aparátem (p < 0,01). Závislost na celkové délce léčby však nebyla nalezena (p > 0,05). Závěr: Výskyt demineralizací skloviny u pacientů léčených pevným ortodontickým aparátem je vysoký, zejména u mladších pacientů. Při zahájení léčby pevným aparátem je proto zapotřebí pečlivě zvažovat věk pacienta. Komplexní péče o demineralizace skloviny zahrnuje kromě preventivních opatření metody podporující remineralizaci existujících lézí.
Klíčová slova: bílá skvrna, demineralizace skloviny, pevný ortodontický aparát.

* Angina Ludovici odontogenní etiologie
Kazuistika
s. 210-215
Lukáš Hauer1), Pavel Andrle1), Daniel Hrušák1), Lubor Hostička1), Jarmil Šafránek2), Martin Štěpán3), Alena Vondráková4)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, 2) Chirurgická klinika, 3) Anesteziologicko-resuscitační klinika, 4) Klinika zobrazovacích metod,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: Autoři v předkládané kazuistice popisují případ pacienta s diagnózou angina Ludovici odontogenní etiologie, dnes již vzácné formy kolemčelistního zánětu. Ve sdělení je prezentován současný pohled na diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění i s ohledem na jeho nejčastější komplikace, které mohou pacienta ohrozit na životě.
Klíčová slova: angina Ludovici, kolemčelistní zánět, descendentní nekrotizující mediastinitis, asfyxie.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 216-217
TEST 10: Gingivostomatitis herpetica
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Recenze
* Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky

s. 218
(Jan Mach, Grada Publishing, a. s., 2010)
Radovan Slezák, Zdeňka Šustová

Historie
* Zub jako symbol, mýtus, ozdoba...
s. 219
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* 100. výroční kongres FDI 2012
s. S90-S91
Jan Černý
100. výroční světový kongres FDI se konal ve dnech 29. 8.-1. 9. 2012 v moderním Hong Kong Convention and Exhibition Centre. V tomto skvěle vybaveném centru se konaly veškeré akce spojené s výročním kongresem, včetně dentální výstavy a odborného programu. ČSK zastupovali MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jan Černý. V rámci světového kongresu byl odborné veřejnosti podrobně představen mezinárodní preventivní projekt Live. Learn. Laugh., kterého se spolu s dalšími třiceti osmi národními asociacemi účastní i Česká stomatologická komora svým dlouhodobým projektem dětských zubních průkazů.

* Jak na úhrady zubních výplní? s. S93
Jan Černý
Nejkřiklavějším problémem financování zubní péče a jakýmsi symbolem jejího podfinancování je úhrada ošetření zubního kazu a léčba jeho následků. Dlouhodobě zde proti sobě stojí dva názory. Podle jednoho musí být léčba zubního kazu vždy financována z veřejného zdravotního pojištění, druhý možnost jejího vyřazení z úhrad připouští s poukazem na vysokou preventabilitu tohoto onemocnění. Zastánci vyřazení léčby zubního kazu ze systému veřejného zdravotního pojištění předpokládají, že by se týkalo věkové skupiny ekonomicky aktivních občanů (18–60 let). Na půdě ČSK probíhá taková diskuse nejméně deset let. Nejvyšší orgán Komory – sněm - k této problematice opakovaně přijímá usnesení, v nichž konstatuje, že je třeba jít cestou vyřazení této péče z veřejného zdravotního pojištění.

Odborné akce
* PRvní zasedání ITI Studijního klubu Praha
s. S94-S95
Jiří Krug, Zbyněk Mazur
Dne 1. června 2012 se konalo v Praze historicky první setkání členů a příznivců ITI (International Team for Implantology) v České republice.

* Právní poradna s. S98
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Vymáhání dluhu od pacienta

* Ekonomická poradna s. S98
Ing. Alena Řeháková
Téma: Nárok zaměstnance na ošetřovné

* Fotoúsměv
s. S99
Autorka fotografie: MUDr. Eva Bílková z Mladé Vožice.

* Připravujeme s. S99
Bělení zubů
V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o kosmetické ošetření chrupu. Přehledové sdělení, které pro LKS připravil autorský kolektiv Milan Tomka, Kateřina Hanišová, Jarmila Procházková z Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha, se zabývá klasifikací dyskolorací a možnostmi jejich ošetření, zmiňuje i současný stav legislativy v Evropské unii.

Fotoalbum
* SLovenské dentální dny
s. S100
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Největší mezinárodní odborná událost na Slovensku, zahrnující kongres, výstavu a řadu doprovodných akcí, se konala 27.-29. 9. 2012 v Kongresovém centru Incheba Expo Bratislava, letos pod záštitou FDI. Jejími organizátory jsou tradičně Slovenská komora zubních lékařů ve spolupráci se Slovenskou stomatologickou společností. Hosty SDD byli také prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz a redakce LKS.