LKS, 2012, ročník 22, číslo 9, s. 173-196 (S61-S88)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 
S tímto číslem LKS vychází suplement:

* Mezinárodní kongres Pražské dentální dny
(Sborník -abstrakty)
2012, ročník 14,
s. K1-K39
(suplement LKS, 2012, ročník 22, číslo 9).
ISSN: 1212-5725
Tento suplement je zveřejněn v plné verzi na www.dent.cz


Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK s. 174
Informace o činnosti za letní období 2012

* Diář s. 174
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* 58. Jednání sněmu ČSK s. 174
Oznamujeme, že 58. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 17.-18. listopadu 2012 v Plzni (hotel Primavera, Nepomucká 1058/128).
Na sněmu proběhnou volby příštího prezidenta ČSK (na funkční období 2013-2017). Seznam kandidátů byl otevřen 20. 5. 2012 a do 58. jednání sněmu jej vede Kancelář ČSK.
V sobotu 17. 11. na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.

* Kongres PDD se blíží; doprovodný program
s. 175
Redakce LKS
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá ČSK, letos vstupuje do jubilejního 15. ročníku. Ve dnech 3.-5. října 2012 čeká v Kongresovém centru Praha (KCP) na účastníky bohatý odborný a doprovodný program. Podrobné informace včetně on-line přihlášky viz www.dent.cz

* Zahraniční přednášející na PDD 2012 s. S62-S64
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny nabízí jedinečnou možnost seznámit se na domácí půdě se zkušenostmi zahraničních odborníků. Zveřejňujeme abstrakty devíti sdělení přednášejících z Itálie, Německa, Rakouska, USA a Velké Británie, kteří se vedle českých a slovenských kolegů představí na letošních PDD 2012.
PDF článku najdete na www.dent.cz (odkaz Pražské dentální dny).

* Křest novinek na PDD 2012 s. S65
Slavnostní zahájení kongresu Pražské dentální dny 2012 bude ve středu 3. 10. spojeno s křtem dvou nových publikací z ediční řady ČSK, vydaných ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team:
* MAGISTRALITER RECEPTURA VE STOMATOLOGII
Zbyněk Sklenář, Vladimír Ščigel
* Rukověť zubního lékaře - pacient se zdravotním rizikem
Robert Houba, Jiří Zemen, Věra Bartáková
Autogramiáda autorů obou knižních novinek proběhne v Kongresovém centru Praha v prostorách výstavy, na stánku ČSK ve středu 3. 10. od 10.00 hod.

* Workshopy – doprovodný program PDD 2012
s. S66-S67
Doprovodný program kongresu Pražské dentální dny 2012 zahrnuje výstavu a workshopy, které budou rozšiřovat odbornou náplň kongresu. Workshopy jsou určené všem zájemcům, bez vazby na registraci na PDD. Jejich nabídka včetně on-line přihlášky je od července k dispozici na webových stránkách ČSK a setkala se od počátku s velkým zájmem – některé z workshopů byly plně obsazeny už v prvních dnech po zveřejnění. Uvádíme přehled všech praktických workshopů, které se budou konat ve dnech 3.-5. 10. v Kongresovém centru Praha.
Program workshopů viz www.dent.cz (odkaz Výstava a Workshopy).

* Dny dětské prevence s. S67
Česká stomatologická komora již třetím rokem organizuje Dny dětské prevence, které se konají v rámci doprovodného programu Pražských dentálních dnů 3.-5. 10. 2012. Tento projekt zaměřený na zásady správné ústní hygieny je připravován ve spolupráci s Mgr. Janou Stejskalovou, organizátorkou preventivního programu Zdravý zoubek, a Ing. Lukášem Kalošem, zakladatelem společnosti a občanského sdružení Nechci kazy. Letos bude probíhat po celou dobu konání kongresu PDD.

* K zářijovému 21. výročí ČSK s. 176
Redakce
Dne 21. září si připomínáme, že před jednadvaceti lety byla založena Česká stomatologická komora. Symbolický dárek nedávno obohatil prostory sídla ČSK. V recepci Apolenky – Domu českých zubních lékařů k historické zubní vrtačce přibylo originální zachovalé zubní křeslo z roku 1920. A také vitrína, jíž dominují moderní obraz sv. Apoleny od chomutovské malířky Marie Svobodové a pamětní medaile vyražené u příležitosti 20. výročí založení ČSK. Připomenuta jsou zde také nejdůležitější data v historii Komory a jména osobností, které se o vznik ČSK zasloužily a byly oceněny u příležitosti loňských oslav.

* Valná hromada ČSK
s. 176
Valná hromada členů ČSK se konala v sobotu 15. 9. 2012 v Národním domě na Vinohradech. Navazovalo na ni setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK. Hlavními tématy obou jednání byly současná situace ve zdravotnictví, výsledky dohodovacího řízení o cenách stomatologické péče v roce 2013 a aktuální problematika činnosti Komory. Reportáž připravujeme do příštího vydání LKS.

* Změny na stomatologických klinikách
s. 178-179
Stomatologické kliniky jednotlivých lékařských fakult v ČR zaznamenaly v posledním období několik změn. Na základě výběrových řízení byli nově jmenováni přednostové některých klinik a na 1. LF UK v Praze došlo i k významné organizační změně. Od 1. 9. 2012 je dosavadní Stomatologická klinika 1. LF UK Praha rozdělena na dvě samostatné jednotky. Nově vznikla Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha a ostatní stomatologické obory se spojily s Ústavem klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha. Posláním obou pracovišť bude tak jako dosud výuka studentů, léčebně-preventivní péče a vědeckovýzkumná činnost. Jde především o organizační změnu, která nic nemění na faktickém fungování. Všechna oddělení tedy zůstávají v dosavadních lokalitách. Praktičtí zubní lékaři mohou nadále odesílat své pacienty na klinická pracoviště tak, jak byli zvyklí – na spolupráci se nic nemění.
* Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (s lůžkovou částí) sídlí v areálu VFN Praha, U nemocnice 2, Praha 2.
* Ústav klinické a experimentální stomatologie má pracoviště rozmístěna takto:
Karlovo nám. 32, Praha 2 – budova A, ve 4. patře oddělení protetické stomatologie, závodní zubní lékaři; v 5. patře oddělení všeobecné stomatologie (dosavadní ambulantní pracoviště ÚKES), sekretariát ÚKES;
Kateřinská 32, Praha 2 - oddělení ortodoncie, konzervační, parodontologické, dětské stomatologie, učebny preklinického zubního lékařství.
Přednostové klinik
V současnosti stojí v čele pracovišť tito přednostové:
* prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha
* doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha
* prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
* doc. MUDr. Eva Gojišová, Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
* doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
* doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
* prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
* doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno-Bohunice
* doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
* MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc

Odborné sdělení
* Primární chirurgická terapie dvanáctidenního pacienta s hemangiomem
Kazuistika
s. 180-183
Iva Michalusová, Milan Hubáček, Taťjana Dostálová
pracoviště:
Dětská stomatologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Souhrn: Hemangiomy společně s cévními malformacemi patří mezi nejčastější cévní anomálie dětského věku. Je jimi postiženo asi 10 % dětí. Objevují se především na hlavě, krku a v dutině ústní. Hemangiomy mají tendenci spontánně vymizet do 7. roku dítěte. V posledních letech se dosáhlo významných pokroků v jejich léčbě, včetně zásadních změn v jejich klasifikaci. Menší procento z nich vyžaduje včasnou lékařskou intervenci, protože ohrožuje pacientův život. Terapeutických možností je několik. Je nesmírně důležité, ale také nesmírně těžké, správně rozhodnout kdy, jak a proč máme terapeuticky zasáhnout. Vždy musíme zohlednit veškerá rizika a výhody, které daná zvolená terapie přináší. Klíčovými faktory pro určení individuálního typu terapie jsou věk pacienta, rozsah, lokalizace a progrese nádoru. Jednotlivé možnosti léčby se často kombinují. Cílem tohoto sdělení je připomenutí důležitosti indikace chirurgické intervence u hemangiomů. Uvedená kazuistika ukazuje případ pacienta starého 12 dnů, kdy bylo vzhledem k rozsahu a velikosti anomálie rozhodnuto o primárním chirurgickém zákroku.
Klíčová slova: hemangiom, primární chirurgická intervence, diagnostika.

* Příušnice – Parotitis epidemica
Přehledové sdělení
s. 184-188
Vladimíra Paulusová, Irena Berglová, Radovan Slezák
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Souhrn: Příušnice (parotitis epidemica) jsou infekčním virovým onemocněním, jejichž původcem je RNA virus ze skupiny paramyxovirů. Pro onemocnění je charakteristické bolestivé zduření jedné či více slinných žláz, nejčastěji žlázy příušní, a horečka. Méně často se setkáváme s postižením CNS, slinivky břišní a varlat. Jedná se o velice nakažlivé onemocnění. V roce 1987 bylo v České republice zahájeno pravidelné očkování proti příušnicím. Po zavedení vakcinace došlo k výraznému poklesu ve výskytu tohoto onemocnění, avšak v posledních letech byl zaznamenán jeho zvýšený výskyt, a to nejen u nevakcinovaných jedinců, ale i u očkované části populace.
Klíčová slova: epidemická parotitida, slinné žlázy, paramyxovirus, vakcinace.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 190
TEST 9: Submukózní absces
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Odborná diskuse
K Malému ilustrovanému repetitoriu
Pedostomatologie, Test 4: Reinkluze dočasného moláru
(autorek: Ivančaková R., Merglová V.; LKS 2012, 22(4): 90-91)
s. 191
Jiří Ramba
Uvedení kazuistiky o reinkluzi dočasného moláru v dolní čelisti je velmi záslužným činem, za který chci oběma autorkám srdečně poděkovat. Upozornily na sice vzácněji se vyskytující anomálii, nicméně velmi závažnou z hlediska budoucího vývoje orofaciálního systému postiženého jedince. Autorky neopomněly vyjmenovat celou řadu komplikací ke kterým může, dříve či později, dojít. Vzhledem k tomu, že se vývojovou problematikou dlouhá léta zabývám, dovolím si upozornit na další, již i na snímku zcela zřetelné úchylky (viz obr. - panoramatický rtg snímek, zveřejněný původně u Testu 4 v LKS 4/2012).

Historie
* Doktor Vojtěch Fára vzpomíná
s. 192-193
III. část: Počátky spolkového života a vývoj zubního lékařství
Miroslav Fára, Jiří Mazánek
Jak jsme již uvedli v LKS č. 6 a 7-8/2012, autentické vzpomínky MUDr. Vojtěcha Fáry, který byl praktickým a zubním lékařem v Pelhřimově a byl i jedním z prvních žáků prof. dr. Eduarda Nessela, nám laskavě poskytl jeho syn, emeritní přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. Závěrečná část seriálu je věnována pohledu na vývoj medicíny a počátkům spolkového života v zubním lékařství - tak jak je prožil a zachytil ve svým pamětech dr. V. Fára.

Historie
* Svět zubních kartáčků
s. 195
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, je věnován historii zubních kartáčků.

Servis
Reportáž
* Čilý ruch na trase Praha – Zschadrass/Zubní mýdlo z Waldheimu slaví 160.výročí udělení patentu
s. S69
Ladislav Šolc, Iva Žáková
Řada kladných ohlasů na letošní sérii článků z historie stomatologie (všem za ně děkujeme), které pro vás připravujeme na základě bohatých sbírek Muzea historie stomatologie v Zschadrassi, vyvrcholila červencovou návštěvou naší redakce ve Waldheimu a blízkém Zschadrassi. Na cestu jsme se tentokrát konečně vydali v průvodu odborníků, zubních lékařek, doc. MUDr. Marie Bartoňové, CSc., a doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., z pražské stomatologické kliniky.
Této naší misi ovšem předcházela i návštěva německých kolegů, řečeno s Palackým – „v Čechách a v Moravě“. Ředitel zschadrasského muzea pan Andreas Haesler společně s dr. Hansem-Rainerem Fischerem, waldheimským zubním lékařem a bývalým studentem stomatologie na univerzitě v Olomouci, v závěru června navštívili obě klíčové české oborové sbírky, tedy pražské Stomatologické muzeum prof. dr. Jana Jesenského v bývalé kapli stomatologické kliniky v Kateřinské.
Malebné město Waldheim, ležící zhruba v polovině jižně od cesty z Drážďan do Lipska, znají především čtenáři mayovek a milovníci zločinu a trestu. Město totiž proslulo svou káznicí, v níž po čtyři léta pikal a o svých budoucích „indiánkách“ rozjímal legendární spisovatel Karel May. Dnes se toto stále fungující nápravné zařízení honosí raritním muzeem vězeňství. Navzdory těmto temným stránkám je Waldheim pro stomatologii symbolem čistoty. Roku 1851 (údajně 28. prosince) zde totiž vzniklo zubní mýdlo (die Zahnseife), v roce 1852 pak patentované a následně vyráběné v místní továrně na zemědělská hnojiva A. H. A. Bergmannem. Zubní mýdlo patří mezi první prostředky prevence zubního kazu. Proti dříve používanému zubnímu pudru (prášku) vynikalo menšími nežádoucími abrazivními účinky na sklovinu.

Odborné akce
* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest
s. S73
Připomínáme, že informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK (souběžně v těchto odkazech: Časopis LKS, Vzdělávání (Aktuální informace), Zahraniční kongresy a veletrhy).
Nově je na www.dent.cz zveřejněna zpráva:
* 11. kongres EAPD – Evropská pedostomatologická společnost (Štrasburk, Francie, 24.-27. 5. 2012), autorka: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D., Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha

* Česká stomatochirurgická společnost v roce 2012
s. S73
Luboš Steklý
Česká stomatochirurgická společnost (ČSCHS) si na své plenární schůzi konané 31. 3. 2012 v Praze spojené s volbami do orgánů ČSCHS zvolila nové představitele.

* Z 5. výročního kongresu ČADE s. S74
Eva Tuzarová
Již 5. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) s podtitulem Materiály a technologie v dentální estetice se konal 9. 6. 2012 v Praze.

* Parodontologické dny v Plzni
s. S75
Michal Kania
Dvoudenní setkání zubních lékařů a dentálních hygienistek, které pořádala Česká parodontologická společnost (ČPS), se konalo ve dnech 11.-12. 5. 2012 v Plzni.

* Sympozium Implantologického klubu ČR
s. S77
Antonín Šimůnek
Ke svému již 64. sympoziu se příznivci dentální implantologie sdružení v Implantologickém klubu ČR sešli 2. 6. 2012 v kongresovém centru na břehu sečské přehrady.

* Nové tváře na kongresu Dental Summit 2012
s. S78
Daniel Černý
Letos se na kongresu Dental Summit (10.-12. 10., Praha, www.dentalsummit.cz) představí několik tváří českému publiku dosud neznámých. Jmenovitě to jsou dr. Kenneth Malament (USA), dr. Martyn Amsel (GB) a dr. Christoph Zirkel (SRN). Neznamená to ale, že se jedná o začátečníky, je tomu přímo naopak. Abychom je přiblížili i těm, kteří dosud neměli to štěstí je slyšet osobně, položili jsme jim několik otázek.

* Elektronická zdravotnická dokumentace
s. S81-S83
Jiří Slavík
Právní předpisy už několik let upravují vedení zdravotnické dokumentace v tzv. elektronické podobě, laicky řečeno na počítači. Nový zákon o zdravotních službách a příslušná prováděcí vyhláška přinesly některá nová ustanovení či zpřesnění pravidel pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace. V následujícím textu najdete přehled a výklad nejdůležitějších z nich.
Plná verze článku též na www.dent.cz (odkaz Provozování zubní praxe – Důležité informace).

* Právní poradna s. S86
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zdravotní sestra není oprávněna provádět výkony, ke kterým není odborně způsobilá

* Ekonomická poradna s. S86
Ing. Alena Řeháková
Téma: Rozdíl mezi termínem „vyloučené doby“ a „vyloučené dny“

* Fotoúsměv
s. S87
Autorka fotografie: Dagmar Češková z Prahy.

* Připravujeme
s. S87
Angina Ludovici odontogenní etiologie
Autorský kolektiv Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Jarmil Šafránek, Martin Štěpán, Alena Vondráková z LF UK v Plzni připravil pro LKS ojedinělou kazuistiku. Popisují případ pacienta s diagnózou angina Ludovici odontogenní etiologie, dnes již vzácné formy kolemčelistního zánětu. Ve sdělení je prezentován současný pohled na diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění i s ohledem na jeho nejčastější komplikace, které mohou pacienta ohrozit na životě.

Fotoalbum
* Tajemná zkratka VUZL
s. S88
Ladislav Šolc
Pětiletého trvání brzy dosáhne plzeňská Večerní univerzita zubního lékaře, původní myšlenka doc. MUDr. Jiřího Zemena, Ph.D. Tato pravidelná setkání desítek členů OSK Plzeň přinášejí každý měsíc skvělou příležitost k setkání s kolegy a díky pečlivé dramaturgii přednášek také vynikající možnost udržovat se na úrovni nejlepších zkušeností z oboru v ČR.