LKS, 2012, ročník 22, č. 7-8, s. 149-172 (S53-S60)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 
Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 150-151
Informace z jednání 15.-17. 6. 2012

* Z revizní komise ČSK
s. 151
Informace z jednání 15. 6. 2012
Jiří Jandl

* Diář s. 151
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Valná hromada členů ČSK
s. 151
Valná hromada se koná v sobotu 15. září 2012 od 10.00 hod. v Praze, v Národním domě na Vinohradech.
Témata: Současná situace ve zdravotnictví; Dohodovací řízení o cenách stomatologické péče v roce 2013; Představení kandidátů na funkci příštího prezidenta ČSK

* Lydie Izakovičová Hollá dvojnásobnou profesorkou s. 152
Redakce a redakční rada LKS
Svoji již druhou profesuru, tentokrát v oboru stomatologie, získala prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., z LF MU a FN u sv. Anny v Brně.
Dne 20. června 2012 prezident ČR Václav Klaus a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala předali ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety celkem šedesáti profesorům vysokých škol. Zatímco 59 kandidátů bylo před svým jmenováním „jen“ docenty, Lydie Izakovičová Hollá ke své první profesuře z oboru patologická fyziologie přidala po pěti letech druhou. Obdivuhodné je i to, že takto významného profesního úspěchu dosáhla ve svých teprve čtyřiceti letech.
Paní profesorce s úctou a ze srdce blahopřejeme jménem svým i celé České stomatologické komory. Jsme pyšní na to, že je členkou redakční rady našeho komorového měsíčníku LKS – jen málokterý odborný časopis se může dvojnásobnou profesorkou pochlubit.

* Z výjezdního zasedání redakční rady LKS
s. 152
Redakce
K pravidelnému výročnímu rokování se členové redakční rady a redakce LKS sešli ve dnech 22.-23. června 2012. Zasedání v hotelu Modrá stodola v Horoměřicích se neslo především v duchu konstruktivní a inspirativní diskuse ke koncepci recenzovaného stavovského a odborného časopisu LKS v roce 2013 i v horizontu dalších let.

* Webové stránky Dentforum s. 154-155
Informace pro pacienty, výzva pro zubní lékaře
Pavel Trojan, Zina Sladkovská
Dne 20. 4. 2012 spustila ČSK nové webové stránky pro pacienty, které najdete na adrese Dentforum.cz. Článek je podrobněji představuje, s cílem poskytnout zubním lékařům podklady k tomu, aby mohli o webu dobře informovat své pacienty.
POZOR: Uprostřed LKS č. 7-8/2012 najdete vložený plakát, který může být vystaven například v čekárnách ordinací. Jeho cílem je upozornit pacienty na existenci webových stránek Dentforum.cz. Plakát si můžete podle potřeby vytisknout v libovolném množství – ve formátu PDF je ke stažení na: www.dent.cz

* Doprovodný program PDD 2012:
Výstava a workshopy
s. 157
Společně s mezinárodním kongresem Pražské dentální dny 2012 pořádá ČSK doprovodný program, který bude probíhat po celou dobu PDD ve dnech 3.-5. 10. v Kongresovém centru Praha se. Vedle výstavy bude program zaměřen především na odborné praktické workshopy.
Workshopy budou všem zájemcům přístupné po předchozí on-line registraci na webových stránkách ČSK (viz níže), bez vazby na registraci na PDD. Počet účastníků jednotlivých workshopů je 15-20 osob.
Za účast na každém z workshopů bude uděleno 10 kreditů. Kredity se neudělí těm účastníkům workshopů, kteří jsou v den konání workshopu současně registrováni na kongresu PDD.
On-line registrace a Program workshopů:
www.dent.cz (sekce Workshopy a výstava 2012)

Odborné sdělení
* Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
Kazuistika
s. 158-163
Lukáš Comba, Michal Dudek
pracoviště:
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Cílem endodontického ošetření je mechanické a chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. Pro dosažení aseptického prostředí se doporučuje izolovat pracovní pole kofferdamem a mezi jednotlivými návštěvami zhotovit dobře těsnící provizorní výplň. V mnoha případech je však zub destruován do takové míry, že nasazení kofferdamu a zhotovení funkční provizorní výplně je velice obtížné, až nemožné. V takových případech je vhodné před samotným opracováním kořenových kanálků provést tzv. preendodontické ošetření. Práce popisuje zhotovení preendodontické dostavby z kompozitního materiálu, která zajistí cirkulární ohraničení dřeňové dutiny a usnadní jak nasazení kofferdamu, tak i zhotovení těsnící provizorní výplně.
Klíčová slova: preendodontické ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické ošetření.

* Epulis congenita
Kazuistika
s. 164-166
Luboš Tuček1), Helena Doležalová1), Jan Laco2), Daniel Leško3)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, 2) Fingerlandův ústav patologie, 3) Porodnická a gynekologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Souhrn: Kongenitální epulida z granulárních buněk je vzácným nezhoubným nádorem novorozeneckého věku vycházejícím z tkání dutiny ústní. Při určité velikosti útvaru je diagnostika této afekce možná již prenatálně pomocí moderních zobrazovacích metod. Je-li tumor menší, je jeho přítomnost zjištěna až při porodu či krátce po něm. Terapie spočívá v chirurgickém odstranění afekce, doba vhodná k jejímu odstranění závisí na velikosti a lokalizaci epulidy. Afekce není sdružena s žádnými vrozenými vývojovými vadami, po odstranění nerecidivuje a nezanechává trvalé následky.
Klíčová slova: kongenitální epulida, granulární buňky, prenatální diagnostika.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 167
TEST 7-8: Traumatická stomatitida
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. 167
Znovu upozorňujeme, že Komora zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Historie
* Doktor Vojtěch Fára vzpomíná
s. 168-169
II. část: Nový Etink – počátek praxe venkovského lékaře a stomatologa
Miroslav Fára, Jiří Mazánek
Jak jsme již uvedli v LKS č. 6/2012, autentické vzpomínky MUDr. Vojtěcha Fáry, který byl praktickým a zubním lékařem v Pelhřimově a byl i jedním z prvních žáků prof. dr. Eduarda Nessela, nám laskavě poskytl jeho syn, emeritní přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. První část tohoto seriálu jsme zakončili rokem 1888, kdy se mladý dr. V. Fára po studiích a krátké praxi u prof. E. Nessela rozhodl opustit Prahu a věnovat se praxi venkovského lékaře v rodném Pelhřimovsku. Jeho prvním působištěm bylo městečko Nový Etink.

Historie
* Extrakční nástroje
s. 171
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, je věnován historii extrakčních nástrojů.

Servis
* Vítězové soutěže Zdravé Zuby
s. S53
Iva Žáková
S koncem školního roku se uzavřel 11. ročník soutěže Zdravé zuby, jíž se účastní jednotliví žáci 1. stupně a základní školy vyučující stejnojmenný celorepublikový výukový program, který je realizován již dvanáctým rokem. Děti po preventivní zubní prohlídce obdrží od svého stomatologa razítko do soutěžní karty a po vyplnění odpovědi na soutěžní otázku mohou získat řadu atraktivních cen. Letos přišlo 11 172 platných kartiček. Celkem již soutěž přivedla do zubních ordinací 169 259 dětí. Program má podporu MŠMT ČR, MZ ČR a Kanceláře WHO.

* Ze zasedání sněmu CED v Kodani
s. S55
Jiří Zemen
Jarní CED General Meeting – sněm Rady evropských zubních lékařů - se konal ve dnech 11. 5.-12. 5.2012 v kodaňském Moltkes Palae (Moltkeho paláci). Zasedání se za ČSK zúčastnili viceprezident MUDr. Jan Černý a člen představenstva doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* Pozvánka na PODZIMNÍ stomatologické fórum
s. S55
Brno, 30. listopadu 2012
Vzdělávací středisko ČSK zve všechny zájemce do Brna na šestý ročník Podzimního stomatologického fóra, které se bude konat v pátek 30. listopadu 2012 v Brně, v hotelu CONTINENTAL (Kounicova 6).
sekce pro sestry a asistentky: Role výživy ve stomatologické prevenci (MUDr. Ladislav Korábek, CSc.)
Sekce pro zubní lékaře: Endodoncie - současné trendy a postupy v různých situacích (MUDr. Jan Netolický, Ph.D.)
On-line registrace na www.dent.cz – již nyní naleznete přihlášku v Sekci pro členy, odkaz Vzdělávání.

* Slovenský rekordman s. S55
Redakce
Během zahájení jubilejního 20. ročníku mezinárodního stomatologického kongresu a výstavy Interdental 2012 (10.-12. 5., Bratislava) se uskutečnil křest dvou publikací prof. MUDr. Jána Ležoviče, DrSc.
Představeno bylo doplněné 2. vydání knihy Detské zubné lekárstvo (J. Ležovič a kol.) a nový počin prof. Ležoviče s názvem Spomienky a dokumenty. Při této příležitosti vydavatel udělil prof. Ležovičovi certifikát Slovenský rekord jako nejaktivnějšímu seniorovi, který ve věku 92 let aktivně vykonává stomatologickou profesi, přednáší, píše knihy a hraje tenis.

Informace z firem
* Odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2012
s. S56
Alena Procházková (LASAK s. r. o.)
Již 16. ročník odborného implantologického semináře, pořádaného společností LASAK, proběhl 20. 4. 2012 v Praze za účasti téměř dvou set zubních lékařů a techniků z ČR i zahraničí.

Odborné akce
* Z kongresu ČSI
s. S57
Jiří Hrkal
Dne 27. 4. 2012 se konal v prostorách 3. LF UK v Praze VII. odborný implantologický kongres České společnosti pro implantologii (ČSI). Hostem ČSI a hlavním přednášejícím byl dr. Gerhard Iglhaut, viceprezident Německé implantologické společnosti (DGI).

* Právní poradna
s. S58
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Registrace dentální hygienistky není povinná.

* Ekonomická poradna
s. S58
Ing. Alena Řeháková
Téma: Ukončení pracovního poměru zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti.

* Policie ČR: Žádost o pomoc při pátrání
s. S58
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvého muže neznámé totožnosti.
Dne 22. 4. 2012 byla nalezena mrtvola neznámé totožnosti v objektu bývalých jatek v Chebu. Smrt nastala oběšením a jedná se o sebevraždu, kterou potvrdila nařízená soudní pitva. Muž zemřel ve věku 55-60 let, byl 183 cm vysoký, postava střední (93 kg). Měl hnědé oči, temně černé obočí, husté a z větší části šedivé vlasy (obr. 1).
Stomatologický popis. Zaslaná fotodokumentace je z pohledu forenzního zubního lékařství velmi chudá:
Na obr. 2 je horní celková náhrada nalezená v ústech mrtvého, jejíž patrová část baze je zhotovena z bezbarvé pryskyřice. Vzhledem k lehké odlišnosti barevného odstínu růžové pryskyřice ve frontálním úseku nelze vyloučit opravu či doplnění náhrady v minulosti, podle stupně abraze byla nošena zřejmě dlouhodobě. Je tak otázkou, zda mrtvý v posledních letech života zubního lékaře vůbec navštěvoval. Žádné jiné specifické znaky náhrady nejsou na předložené fotodokumentaci patrné. Dolní náhrada podle sdělení policie nebyla v době nálezu v ústech přítomna, stav dolní čelisti nám není znám. Dodatečné klinické a rentgenologické vyšetření již není možné zajistit.
Veškeré informace a poznatky týkající se možné identity tohoto muže sdělte prosím:
Policie ČR, Územní odbor Cheb, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality
Valdštejnova 4, 350 04 Cheb
prap. Bc. Hana Lašáková, tel.: +420 974 372 474
por. Bc. Pisárik, DiS., tel.: +420 974 372 332

* Fotoúsměv
s. S59
Autorka fotografie: MUDr. Anna Pyšová z Ostravy.

* Připravujeme
s. S59
Příušnice – aktuální choroba
Příušnice jsou infekčním virovým onemocněním, pro něž je charakteristické bolestivé zduření jedné či více slinných žláz. V posledních letech byl v ČR zaznamenám zvýšený výskyt tohoto onemocnění, a to i u očkované části populace. Přehledové sdělení na téma parotitis epidemica, vč. diferenciální diagnostiky, připravila pro LKS MUDr. Vladimíra Paulusová z královéhradecké stomatologické kliniky.

Fotoalbum
* Májové setkání na Soláni
s. S60
Ladislav Šolc
Letos již po šestnácté zorganizovala OSK Vsetín oblíbenou vzdělávací akci v nádherné beskydské lokalitě. Pohodovou atmosféru setkání, jehož duší a starostlivou organizátorkou je MUDr. Zdenka Handlířová, přibližujeme malou fotoreportáží.