LKS, 2012, ročník 22, č. 5, s. 97-124 (S33-S44)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Zvláštní příloha: Nebojme se reformy
Ze stejnojmenného seriálu, který je zveřejněn na adresách
www.dent.cz
http://reforma.dent.cz
jsou ve zvláštní příloze LKS publikovány tyto kapitoly:
1. 2 Poskytovatel (Mgr. Jiří Slavík)
1. 3 Zákon o zdravotních službách (Mgr. Jiří Slavík)
1. 4 Registrující poskytovatel (MUDr. Jan Černý)
4. 5 Vykazování kódu 00908 (MUDr. Jan Černý)


Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK s. 98-99
Informace z jednání 13.-14. 4. 2012

* Z revizní komise ČSK s. 99
Informace z jednání 13. 4. 2012
Jiří Jandl

* Diář s. 99
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Na PDD 2012 se můžete přihlásit již nyní s. 100
Redakce
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny se koná ve dnech 3.-5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha. S odborným programem v jednotlivých sekcích se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který je rozesílán s tímto LKS. Společně s programovou brožurou je rozesílána také přihláška na PDD 2012. Již nyní se můžete na kongres přihlásit, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). Upozorňujeme, že studenti zubního lékařství se mohou přihlásit do 5. 9. za zvýhodněných podmínek na celý kongres, nebo na vybrané dny.

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest s. 100
Připomínáme, že informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
* Časopis LKS
* Vzdělávání (Aktuální informace)
* Zahraniční kongresy a veletrhy
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* EPS mezinárodní kongres radiologie a nukleární medicíny
(Nanjing, Čína, 8.-10. 7. 2011)
autor: MUDr. Tomáš Hanzelka, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
* Kongres Orbit 2011 – ten years later (Ferrara, Itálie, 13.-16. 10. 2011)
Autor: MUDr. Jiří Šimek, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Pokyny autorům odborných sdělení, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).

Reportáž
* Komora spustila web pro pacienty
s. 102-103
Z tiskové konference ČSK a ze setkání předsedů OSK
Iva Žáková
V prvních vteřinách dne 20. dubna 2012 spustila ČSK nové webové stránky pro pacienty. Téhož dne s nimi Komora seznámila na tiskové konferenci novináře a vzápětí předsedy oblastních stomatologických komor, kteří se sešli v Praze na společném setkání se zástupci představenstva a Kanceláře ČSK. Nový pacientský web je dostupný na adrese www.dentforum.cz.

* Vzpomínáme na zesnulého MUDr. Miroslava Paichla s. 103
Dne 24. března 2012 zemřel ve věku 58 let MUDr. Miroslav Paichl. Česká stomatologická komora v něm ztratila jednoho ze svých nejaktivnějších členů, neúnavného spoluorganizátora komorového hnutí, uznávaného propagátora nových myšlenek a postupů.

Odborné sdělení
* Závažné erozivní poškození zubů při bulimii
Kazuistika
s. 104-112
Dalibor Badal
Pracoviště:
Soukromá stomatologická praxe, Brno
SOUHRN: Bulimie může být odhalena díky přítomnosti různě závažných erozí zubů. Pokud jsou nezávažné eroze tvrdých zubních tkání včasně diagnostikovány, je možné pouze jejich sledování a symptomatické udržování. Závažnější erozivní defekty, které vyvolávají funkční a estetický diskomfort pacienta, je nutné řešit obnovením tvaru klinických korunek. Včasná indikace restaurativní léčby předejde náročnějším invazivním zákrokům u velkých destrukcí klinických korunek. Musí však být nejprve odstraněna příčina erozivního poškození, proto je u bulimie nutná kauzální psychiatrická léčba. Rekonstrukce chrupu postiženého enormní erozí či abrazí patří k nejnáročnějším řešením záchovné stomatologie a stomatologické protetiky, a to jak pro ošetřujícího lékaře, tak i pro pacienta. Spolupráce pacienta je podmínkou úspěchu léčby i životnosti ošetření.
Klíčová slova: bulimie, eroze, destrukce zubu, snížení výšky skusu, včasná diagnostika a léčba, restaurativní léčba, komplexní protetická léčba.

* Mentální anorexie a mentální bulimie – naše poznatky z praxe
Kazuistika
s. 113-117
Marie Nesrstová
Pracoviště:
Dětská poliklinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Souhrn: Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psychosomatická onemocnění, která zaujmou každého, kdo se s těmito onemocněními převážně u dívek a žen setká. Sdělení upozorňuje na výskyt mentální anorexie již v mladším věku dívek, tj. 8–15 let věku, zatímco mentální bulimie je záležitostí adolescentního věku a rané dospělosti. Vymezuje specifika v diagnostickém a terapeutickém procesu. Pro ilustraci jsou uvedeny tři kazuistiky z praxe.
Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, výskyt onemocnění, zvláštnosti diagnostiky a terapeutických přístupů.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 118-119
TEST 5: Retence stálých řezáků
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

* Pohled na hliníkové bronzy z hlediska nežádoucích reakcí
s. 120-121
Jarmila Procházková1), Yelena Lyuya-Mi2), Milan Tomka1)
Pracoviště:
1) Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. LF UK a VFN, Praha
2) 1. lékařská fakulta UK, Praha
SOUHRN: Charakteristika hliníkových bronzů z hlediska možných nežádoucích reakcí na lidský organismus, způsobených jejich fyzikálně chemickými vlastnostmi.
KLÍČOVÁ SLOVA: hliníkové bronzy, nežádoucí účinky, koroze, magnetická rezonance.

Historie
* Z dějin zubních náhrad
s. 123
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, je věnován zubním náhradám.

Servis
* Májový Parolet v Plzni
s. S33
Rudolf Jakl
Zubním lékařům již dobře známá „doktorská“ beatová skupina Parolet bude hrát v sobotu 26. 5. 2012 od 20.00 hod. v klubu House of Blues v Plzni (ul. Černická 10). Zveme tradičně všechny kamarády a známé na pořádný bigbeat!

* Volba příštího prezidenta Komory se blíží s. S35
Zina Sladkovská
Čas běží a pomalu se blíží konec stávajícího funkčního období ČSK. Volby do centrálních a oblastních orgánů na období 2013-2017 se sice budou konat až v příštím roce, ale už letos se bude na listopadovém sněmu v Plzni volit prezident–elekt, který se funkce prezidenta pro příští funkční období oficiálně ujme 21. září 2013.

* PDD 2012 – tradičně i nově s. S38-S39
Lenka Roubalíková, Redakce
Tradice Pražských dentálních dnů pokračuje dalším kongresem v říjnu 2012 (3. -5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha). Na základě zkušeností z minulosti, zejména z posledního roku, dospěl odborný výbor PDD k názoru, že je třeba některé věci pozměnit. PDD budou jiné především svým polytematickým zaměřením pro co nejširší okruh zubních lékařů. Možnost oslovit posluchače s řadou zajímavých sdělení dostávají i mladí lékaři a studenti. Témata byla z velké části navržena na základě analýzy požadavků praktických zubních lékařů. PDD 2012 přinesou i další změny. Doprovodnou výstavu bude pořádat ČSK, kongresové přednášky vhodně doplní workshopy pořádané firmami. Workshopy budou zaměřeny na moderní ošetřovací postupy a technologie. Zubní lékaři tak budou mít možnost řadu postupů reálně vidět nebo si je v klidu vyzkoušet prakticky. Článek přináší tipy z odborného programu kongresu a informace o doprovodných akcích.

* Právní poradna s. S42
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Záruka a reklamace ortodontického aparátu.

* Ekonomická poradna s. S42
Ing. Alena Řeháková
Téma: Změny v poskytování náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

* Fotoúsměv s. S43
Autor fotografie: MUDr. Jiří Prokopec z Pardubic.

* Připravujeme s. S43
Úrazy stálých zubů
Přehledové sdělení pojednávající o úrazech tvrdých zubních tkání a závěsného aparátu stálých zubů pro LKS připravili MUDr. MDDr. Jan Jambura a MUDr. Lukáš Hauer z plzeňské Stomatologické kliniky. V článku zároveň prezentují diagnostické a terapeutické postupy u jednotlivých typů dentálních poranění s ohledem na současné guidelines Mezinárodní asociace dentální traumatologie z roku 2007.


Fotoalbum
* Jaro Olomouc
s. S44
Ladislav Šolc
Jaro Olomouc je tradiční vzdělávací akce v hanácké metropoli. Letos se odborné setkání, které pořádá Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc, konalo 16.-17. března v magických prostorách Konviktu. Ti, kteří se ho zúčastnili, určitě nelitovali – i když venku vrcholilo předčasné jaro plné hřejivých slunečních paprsků.