LKS, 2012, ročník 22, č. 3, s. 49-72 (S17-S24)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA: Nebojme se reformy
Ze stejnojmenného seriálu, který je zveřejněn na adresách
www.dent.cz
http://reforma.dent.cz
jsou ve zvláštní příloze LKS publikovány tyto kapitoly:
1. 5 Zdravotnické zařízení (MUDr. Jan Černý)
4. 3 Záznam o poskytnutí ENV (Mgr. Jiří Slavík)
6. 3 Základní povinnosti pacienta (Mgr. Jiří Slavík)
8. 3 Elektronická zdravotnická dokumentace (Mgr. Jiří Slavík)


Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK s. 50-51
Informace z jednání 10.-11. 2. 2012
57. sněm ČSK (19.-20. 5. 2012, Mikulov)

* Z revizní komise ČSK s. 51
Informace z jednání 10. 2. 2012
Jiří Jandl

* Diář s. 51
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Upozornění pro účastníky vzdělávacích akcí s. 51
Renáta Parolková
Vzdělávací akce, za kterou účastník může obdržet 50 kreditů, musí splňovat tyto podmínky stanovené Opatřením představenstva Komory: minimální doba trvání vzdělávací akce je 1 den, nejméně 5 hodin. Do celkového počtu hodin se započítává pouze taková část vzdělávací akce, která má výlučně vzdělávací obsah. Náplň vzdělávací akce musí být v souladu s uznávanými odbornými poznatky, platnými právními předpisy a neslouží k prezentaci firem podnikajících v oblasti dentálního trhu nebo k propagaci jejich výrobků. Účelem vzdělávací akce je průběžné obnovování vědomostí a dovedností nutných pro výkon povolání zubního lékaře. Potvrzení o účasti na vzdělávací akci tedy může účastník získat až po absolvování celého minimálně pětihodinového odborného programu.

* Nebojme se reformy s. 52
Česká stomatologická komora připravila pro své členy ve spolupráci s právníky a ekonomy seriál Nebojme se reformy, který je zveřejněn na webových stránkách ČSK. Cílem je poskytnout zubním lékařům dostupný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak se nové předpisy ve zdravotnictví dotknou jejich praxí.
Vedle webové verze (na adrese www.dent.cz nebo http://reforma.dent.cz) jsou jednotlivé díly připraveny i ve verzi PDF pro tisk. Kromě toho, že si je jednoduše můžete tisknout přímo z webu, jsou v tištěné podobě i přílohou časopisu LKS. V tomto čísle opět najdete zvláštní přílohu s vybranými čtyřmi díly. Další přílohy budou následovat v příštích vydáních LKS.

* Ročenka ČSK za rok 2011 s. 52
Česká stomatologická komora v březnu vydává výroční zprávu za rok 2011 (ročenku). Přílohy ročenky se statistickými údaji za rok 2011 a aktuálními kontakty na Kancelář ČSK, orgány ČSK a OSK jsou členům Komory rozesílány s tímto LKS č. 3/2012. Kompletní dokument Ročenka ČSK 2011 bude koncem března zveřejněn na webových stránkách ČSK www.dent.cz pod odkazem Výroční zprávy.

* Pražské dentální dny 2012
s. 52
15. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 3. -5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodná výstava se bude konat v průběhu celého kongresu PDD.

Reportáž

* Ze setkání Předsedů OSK s. 54
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se zástupci představenstva ČSK a Kanceláře ČSK se konalo 27. 1. v Praze a 3. 2. v Olomouci.

Anketa
* O čem se mluví na oblastech, co v současnosti zubní lékaře nejvíce zajímá?
s. 55
Iva Žáková
Na otázku odpovídají předsedové OSK Berou, OSK Trutnov a OSK Třebíč.

Odborné sdělení
* Kmenové buňky zubní pulpy – možnosti jejich diferenciace in vitro
Původní sdělení
s. 56-61
Jakub Suchánek1), Tereza Suchánková Kleplová1), Tomáš Soukup2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
2) Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Souhrn: Cílem studie bylo prokázat schopnost kmenových buněk zubní pulpy (KBZP) diferencovat ve zralé buněčné linie. Izolované linie KBZP byly po získání dostatečného množství buněk vystaveny působení faktorů indukujících maturaci KBZP ve zralé buněčné elementy (osteoblasty, chondroblasty a adipocyty). Celkem jsme izolovali 3 linie KBZP, které jsme postupně diferencovali v buňky podobné osteoblastům a chondroblastům. KBZP vystaveny adipogennímu diferenciačnímu médiu neprojevovaly žádné známky diferenciace. KBZP jsou vysoce proliferačně aktivní buněčnou linií a jsou schopné diferenciace ve zralé buněčné elementy.
Klíčová slova: kmenové buňky, zubní pulpa, diferenciace.

* Asymetrie obličejového skeletu po traumatu v dětství
Kazuistika
s. 62-66
Jiří Ramba
Pracoviště:
Stomatologické centrum Praha, Praha 1
SOUHRN: Autor ve svém sdělení informuje o výsledcích klinického vyšetření lebky českého krále Jiřího z Poděbrad, které učinil během antropologicko-lékařského výzkumu historických osobností našich dějin vedeného profesorem MUDr. Emanuelem Vlčkem, DrSc. Byla tak objasněna příčina asymetrie obličejové kostry levé strany. Zjistilo se, že jde o růstovou anomálii, vzniklou tupým nárazem či úderem v mládí. Na podkladě dlouholetých klinických zkušeností u dětí autor vysvětlil i celou řadu odchylek provázejících traumaticky vzniklé vývojové anomálie.
Klíčová slova: dítě, úraz obličeje, hematom, růstová asymetrie, lebka krále Jiřího z Poděbrad

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 67
TEST 3: Fraktury klinických korunek
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Recenze
* Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání

s. 68
(Vlasta Merglová, Romana Ivančaková; Česká stomatologická komora, Havlíček Brain Team, 1. vydání, Praha 2011)
Přemysl Krejčí

Historie
* Sv. Apolena ve sbírkách muzea
s. 69
Ladislav Šolc, Hans-Rainer Fischer
Přichystali jsme sérii článků z historie stomatologie, které budou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi. Budeme rádi, když vás tento seriál inspiruje k vlastní sběratelské a historické „záchovné“ činnosti, a naše čtenáře jistě potěší, když se s nimi podělíte o zajímavosti z vašich privátních sbírek. Uvítáme také odborné postřehy k našemu novému seriálu. První část seriálu je věnována zobrazením sv. Apoleny.

* Akademie dentální techniky získala grant pro vzdělání absolventů v oboru zubní technik
s. 71
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
V polovině minulého roku Akademie dentální techniky vypracovala projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je změřen na vzdělání zubních techniků absolventů. Jeho cílem je nabídnout 64 mladým absolventům středních a vyšších zdravotnických škol oboru zubní technik z celé ČR ucelený vzdělávací blok, zaměřený na získání znalostí a praktických dovedností potřebných pro plnohodnotný výkon jejich povolání. Realizace projektu začne v březnu 2012. Více informací na www.dentalacademy.cz.

Servis
* LKS v akci s „pražskou mordpartou“
s. S17
Únorové zasedání redakční rady LKS na chvíli připomínalo scénu z akčního krimiseriálu. Pražská kriminální policie se na nás obrátila s žádostí o spolupráci při pátrání a přivezla nám nejen obsáhlou fotodokumentaci, ale přímo i ženskou lebku k odbornému ohledání chrupu. Jde o mediálně známý případ, kdy nedávno byly v lokalitách Prahy nalezeny části těla ženy, jejíž totožnost je dosud neznámá. Kapitán Mgr. Karel Ruppert, vrchní komisař pražské modrparty, se zájmem sledoval členy RR LKS, jak se zhostili nevšedního úkolu. Zpracování popisu chrupu se ujal MUDr. Robert Houba, Ph.D., který je soudním znalcem. Kriminalisté se prostřednictvím časopisu LKS obracejí na všechny zubní lékaře a doufají, že by některý z nich mohl podle chrupu zavražděnou ženu identifikovat. Prosíme, věnujte materiálu na str. S21 pozornost.

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů s. S17
Na podporu odborného vzdělávání svých členů zajistila Komora předplatné a přístup k elektronické podobě vybraných zahraničních odborných časopisů.
Přístup je umožněn k těmto titulům:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569)
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786)
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k eletronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Reportáž
* Patnáct let pražské školy pro dentální hygienistky

s. S18-S19
Ladislav Šolc
V nuselské kotlině, na břehu botičském, nedaleko naší Apolenky, sídla ČSK, najdete nejstarší a největší školu pro přípravu dentálních hygienistek (DH) v České republice. Zakladatelem, provozovatelem a především duší této školy je MUDr. Ladislav Kindl. Oslovili jsme ho s několika otázkami, protože, řečeno dřevní rétorikou, do čtvrté pětiletky Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky (škola byla otevřena v roce 1996) vstoupil s u nás zcela ojedinělým projektem. Přímo v budově školy zřídil samostatnou ordinaci zubního lékaře, vybavenou dalšími šesti křesly, převážně určenými pro praktickou výuku budoucích dentálních hygienistek.

* Policie ČR: naléhavá Žádost o pomoc při pátrání s. S21
Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvé ženy nezjištěné totožnosti.
Dne 6. 12. 2011 byly v Praze 4 nalezeny ostatky lidského těla. Jednalo se o nález horních končetin, které patřily ženě. Následně dne 24. 12. 2011 byl nalezen trup v oblasti Praha 3, lesopark Na Krejcárku, a dne 29. 1. 2012 v Praze 8-Karlín, Rohanské nábřeží, byla v křovinatém porostu nalezena hlava. Nařízenou soudní pitvou bylo zjištěno, že všechny nalezené části patří jedné osobě, a to ženě neznámé totožnosti ve věku 40-50 let, cca 170 cm vysoké, světlé pleti, světle hnědých vlasů. Žena v nadměrné míře požívala alkoholické nápoje. Vzhledem ke stavu nálezu nebyly zjištěny žádné markanty vedoucí k idetifikaci poškozené.
V průběhu pitvy nalezené hlavy bylo zjištěno, že chrup neznámé ženy je defektní a v horní části chrupu má vypracovaný zubní můstek. Ve spodní části chrupu část zubů zcela chybí (viz popis a foto chrupu).
Soudní znalci se na základě pitvy vyjádřili, že se jedná o násilnou smrt. Vzhledem k závažnosti případu žádáme o spolupráci při pátrání po totožnosti poškozené.
Popis chrupu
Horní čelist (obr. 1, 2)
Celý horní zubní oblouk je ošetřen fixní protetickou prací, celofazetovanou nejspíše kompozitním plastem a kotvenou na pilířích 17, 13, 12, 11, 23 a 27. Fazetované korunky 17 a 27 mají extendovanou palatinální kovovou plošku (obr. 3). Na mezičlenech 21, 22 a 24 jsou odlomené téměř celé fazety až po kov, resp. podbarvovací lak, z kovové konstrukce zde vystupují celkem pravidelně rozmístěné retenční perly. Toto poškození můstku horní čelisti bylo zřejmé již na místě nálezu ostatků. Na palatinálních ploškách korunek 11 a 23 je patrná abraze fazet od antagonistů v dolní čelisti.
Pilíře 13, 12, 11, 23 a 27 jsou podle RTG lebky (obr. 4) endodonticky ošetřeny bez patrných kořenových čepů. Viditelné části kořenů zubů 13, 12, 11 a 23 jsou růžovofialově zbarveny (obr. 1, 2), pravděpodobně od endodontické výplňové hmoty Foredent (nebo obdobné resorcin-formaldehydové výplně).
Dolní čelist (obr. 5)
Dolní čelist má oboustranně zkrácený zubní oblouk v rozsahu zbývajících zubů 43, 41, 31, 32, 33 a 34 s abradovanými incizními hranami a rozsáhlou krčkovou kariézní lézí na zubu 43 vestibulárně, zasahující do dřeňové dutiny. Na zubních korunkách nejsou patrné zábrusy pro spony snímatelné náhrady. Kost alveolárního výběžku v místě všech chybějících zubů včetně 42 je zcela zhojena, k jejich ztrátě tedy došlo pravděpodobně před delší dobou.
Veškeré informace týkající se možné identity poškozené sdělte prosím Policii ČR:
Policie ČR
Krajské ředitelství hl. m. Prahy
Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, 1. oddělení
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
kpt. Bc. Rudolf Cvak
tel.: +420 974 826 409, +420 731 553 155
nprap. Jan Andrle
tel.: +420 974 826 540, +420 731 553 155

* Právní poradna s. S22
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Osobní údaje zubních lékařů na doméně www.znamylekar.cz

* Ekonomická poradna s. S22
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o provedení práce – potvrzení o zaměstnání.

* Fotoúsměv
s. S23
Autorka fotografie: MDDr. Barbora Menšíková, Bukovany u Hodonína.

* Připravujeme s. S23
Mentální bulimie z pohledu stomatologa
Zubní lékař může být první, kdo odhalí onemocnění bulimií díky přítomnosti různě závažných erozí zubů. Kazuistiku na toto téma připravil pro LKS MUDr. Dalibor Badal z Brna. Jeho článek doplní kazuistika MUDr. Marie Nesrstové z Dětské polikliniky FN Motol, která čtenářům přiblíží mentální anorexii a mentální bulimie z pohledu klinické psycholožky.

Fotoalbum
* Z domácích přednášek na PDD
s. S24
Kongres Pražské dentální dny nabízí zajímavá sdělení odborníků jak ze zahraniční, tak ze všech koutů České republiky a z různých typů pracovišť. Vedle domácích zkušených přednášejících se na kongresu objevuje stále více mladých tváří, jak také dokumentuje tato obrazová mozaika z PDD 2011.