LKS, 2012, ročník 22, číslo 1, s. 1–24 (S1-S8)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA: NEBOJME SE REFORMY
Ze stejnojmenného seriálu, který je zveřejněn na adresách
www.dent.cz
http://reforma.dent.cz
jsou ve zvláštní příloze LKS publikovány tyto kapitoly:
1. 1 Přeregistrace (Mgr. Jiří Slavík)
4. 1 Ceníky na internetu (Mgr. Jiří Slavík)
4. 4 Regulační poplatek 90,- Kč (MUDr. Jan Černý)
7. 4 Kód 00900 a regulační poplatek (Mgr. Jiří Slavík)


Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK
s. 2-3
Informace z jednání 2.-3. 12. 2011
Úhradová vyhláška na rok 2012
Nebojme se reformy (seriál na www.dent.cz)

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK
s. 3
Informace z jednání 2. 12. 2011
Jiří Jandl

* DIÁŘ s. 3
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* NOVINKY V LKS 2012 s. 4
Redakce
Časopis LKS vstupuje do svého dvaadvacátého ročníku opět s několika novinkami. Především jsme na základě vašich připomínek přesunuli aktuální a důležité stavovské informace na začátek časopisu. Vždy na druhé až čtvrté stránce LKS najdete přehled o činnosti a jednáních orgánů ČSK (nové rubriky „z představenstva ČSK“ a „z revizní komise ČSK“), a také zprávy o novinkách v legislativě, které byste určitě neměli přehlédnout. Zařazujeme sem rovněž upozornění na významné události a akce. Jsme si v Kanceláři Komory vědomi, že nová legislativa, která vstupuje či v průběhu roku vstoupí v platnost, si vyžádá hlubší rozbory a výklady. Ty budou k dispozici operativně na www.dent.cz a následně prostřednictvím časopisu. Grafickou změnu doznala integrovaná, vesměs informativní příloha Servis, která je nyní pro lepší orientaci barevně oddělena od základní části LKS.

* POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
s. 4
Redakční rada LKS
Platné POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ jsou zveřejněny na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj na SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR (www.vyzkum.cz). Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Články nabídnuté k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a originalita je posuzována redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty. Do recenzního řízení jsou přijímány pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Pokynech autorům odborných sdělení.

* ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE s. 4
Zina Sladkovská
Zubní průkaz dítěte se stal již samozřejmou součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Pro rok 2012 vydala ČSK 125 000 kusů těchto průkazů a přiblížila se tak celkově hranici jednoho milionu výtisků. Z letošního nákladu je 110 000 kusů určeno k distribuci do porodnic v ČR a 15 000 kusů je v Apolence k dispozici zubním lékařům. Tisk a vkládání zubních průkazů do Zdravotního a očkovacího průkazu zajišťuje a hradí ČSK. Část nákladů pokrývá z vlastních zdrojů, část za pomoci organizací a společností, které mají zájem se na vydávání podílet. Tisk a distribuci zubních průkazů dětí pro rok 2012 finančně podpořily: FDI - Světová federace zubních lékařů, Společnost Unilever prostřednictvím značky Signal, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Všem organizacím za jejich pomoc děkujeme.

reportáž
* DOPORUČENÉ POSTUPY (GUIDELINES) A STANDARDY V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ
Z mezinárodního workshopu ČSK a CED
s. 6-7
Iva Žáková
V rámci kongresu Pražské dentální dny 2011 se dne 13. 10. konal další z mezinárodních workshopů, který už tradičně organizuje ČSK a který je zároveň místem setkání zahraničních hostů PDD, reprezentujících členské organizace CED – Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů). Téma letošního rokování znělo Doporučené postupy (guidelines) a standardy v zubním lékařství. Jednání se zúčastnili prezident CED dr. Wolfgang Doneus (Rakousko), prezident ERO-FDI dr. Gerhard Seeberger (Itálie) a delegáti profesních komor z Estonska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. Během jednání byly prezentovány zkušenosti s problematikou standardů a guidelines v zubní péči v zemích Evropské unie. Vystupující upozorňovali především na to, že je třeba důkladně zvážit východiska pro stanovení jakýchkoli standardů a doporučených postupů (guidelines), sjednotit terminologii pro rozlišení věcného obsahu obou pojmů a ujasnit si otázku, k čemu mají sloužit a co od nich očekáváme. Diskuse prokázala, že toto téma rezonuje ve všech zemích EU, přičemž názory oborníků v zubním lékařství nejsou jednotné. Všichni však cítí, že je třeba o tématu na evropské úrovni dále hovořit. Závěry diskuse jsou shrnuty ve stanovisku, které zpracovala ČSK jako pořadatelská organizace workshopu. O tomto stanovisku stručně informovali MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., na plenárním zasedání CED, které se konalo 18. 11. 2011 v Bruselu (viz str. 8). Na výzvu prezidenta CED dr. Wolfganga Doneuse bude toto stanovisko předloženo jako materiál pro jednání dalšího plenárního zasedání CED.

* PRAHA PŘEDBĚHLA BRUSEL s. 8
Z listopadového plenárního zasedání CED v Bruselu
Jiří Zemen
Pravidelný mítink delegátů členských zemí CED (Council of European Dentists) se konal 18. 11. 2011 v bruselském The Hotel. Plenárního zasedání se za ČSK se zúčastnili viceprezident ČSK MUDr. Jan Černý a člen představenstva ČSK doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2012
s. 8
15. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 3. -5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2012.
Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK. Najdete jej také na webových stránkách ČSK: www.dent.cz

* K ROZVOJI VÝUKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 2011 s. 9
Radovan Slezák, Romana Ivančaková
Podobně jako v předchozích letech realizovala Lékařská fakulta UK v Hradci Králové i v roce 2011 rozvojový projekt MŠMT ČR, tentokrát s názvem „Přístrojová inovace a modernizace klinické výuky stomatologických předmětů na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové“. V jeho rámci tak škola získala vlastní aktivitou dotaci na výukové účely činící více než 3 miliony Kč.

Odborné sdělení
* SOUČASNÉ UPLATNĚNÍ LASERŮ V ENDODONCII
Přehledové sdělení
s. 10-15
Pavel Poleník 1), Lenka Roubalíková 2)
pracoviště:
1) Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Stomatologická klinika
2) Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Stomatologická klinika
SOUHRN: Efektivita endodontického ošetření je limitována řadou faktorů, které nejsou dosud uspokojivě vyřešené. Patří mezi ně především schopnost dekontaminace rozvětveného komplexu kořenových kanálků a hlubokých vrstev dentinových tubulů, ale i preparace stěny dentinu pro dokonalou adhezi kořenové výplně. Vstup některých typů laserů do jednotlivých fází endodontického ošetření přináší nové možnosti do preparačních a dekontaminačních postupů. Přímý efekt laserů diodové a erbiové řady je schopen odstraňovat nebo modifikovat smear layer směrem ke kvalitnějším podmínkám pro kořenovou výplň. Penetrace laserového paprsku u některých laserů umožňuje účinnou antibakteriální aktivitu až do hloubky 1 mm, fotoakustická chemohydraulická ablace indukovaná Er,Cr:YSGG laserem je pak schopna atakovat bakteriální rezidua i v mechanicky a chemicky nedostupných rezervoárech ramifikací a akcesorních kořenových kanálků.
KLÍČOVÁ SLOVA: endodoncie, lasery, antibakteriální efekt, fotoakustická chemohydraulická ablace.

* TORUS MANDIBULARIS
Přehledové sdělení
s. 16-19
Jiří Šedý 1), Edita Horká 1), Monika Horká 2)
pracoviště:
1) Výzkumný ústav stomatologický, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha
2) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, student
SOUHRN: Článek prezentuje přehled dostupných informací o torus mandibularis. Jedná se o benigní zbytnění kosti na vnitřní ploše těla mandibuly, v rozsahu špičáku a premolárů. Může se vyskytovat unilaterálně nebo bilaterálně, častější je však bilaterální výskyt. Nejčastěji je diagnostikován ve 2.-3. dekádě života. Etiologie není zcela jasná, v některých případech lze prokázat autosomálně dominantní dědičnost s neúplnou penetrancí genů. Tori mandibulares mohou být klinicky zcela němé. Mikroskopicky jsou obvykle tvořeny kompaktní kostní tkání s menším množstvím spongiózní tkáně, obsahující kostní dřeň. Odstranění torus mandibularis není vždy nutné. K resekci je torus mandibularis indikován, pokud působí potíže, nejčastěji pro snadnější zhotovení a zlepšení retence částečné nebo celkové snímatelné dolní náhrady v rámci preprotetické chirurgie nebo jako odběrové místo pro augmentaci kosti pro účely implantologie nebo dentoalveolární rekonstrukční chirurgie. Po odstranění útvar nerecidivuje.
KLÍČOVÁ SLOVA: torus mandibularis, exostóza, mandibula.

Malé ilustrované repetitorium
* PEDOSTOMATOLOGIE
s. 20-21
TEST 1: Zubní kaz v časném dětství
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

recenze
* KOŽNÍ NEMOCI – REPETITORIUM PRO PRAX
I s. 22
(Michal Bělobrádek, Maxdorf, Praha 2011)
Radovan Slezák

* KNIHY Z EDIČNÍ ŘADY ČSK NOVĚ I NA DOBÍRKU s. 22
Na základě připomínek svých členů připravila ČSK novou službu – od 1. 1. 2012 lze knihy vydané v ediční řadě Komory zasílat na dobírku.
Knihy lze objednat písemnou formou na základě vyplnění formuláře. Formulář získáte:
* na www.dent.cz (sekce Pro členy/odkaz Ediční činnost/on-line objednávka)
* poštou - bude vám zaslán na základě telefonické žádosti (tel.: +420 234 709 630, Ing. Jolana Kunrtová)
Objednat lze maximálně 7 kusů knih.
Cena dobírky = cena knih + 135 Kč (poštovné, balné). Objednatel obdrží zásilku do 14 dnů.

reportáž a anketa
* Z PODZIMNÍHO STOMATOLOGICKÉHO FÓRA
s. 23
Vzdělávací středisko ČSK uspořádalo v pátek 25. listopadu 2011 v Brně pátý ročník PODZIMNÍHO STOMATOLOGICKÉHO FÓRA (PSF). Tato polytematická vzdělávací akce určená celému dentálnímu týmu se nově konala v hotelu Continental. Dvě celodenní přednášky se zájmem vyslechlo 119 účastníků - 71 zubních lékařů včetně jednoho studenta a 48 sester, asistentek a dentálních hygienistek.

SERVIS
* VOLEBNÍ SNĚM SLOVENSKÉ KOMORY
s. S1
Podzimní sněm Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) se konal 11.-12. listopadu 2011. Jeho součástí byly volby do orgánů SKZL na nové funkční období. Sněm volil dva viceprezidenty, členy Prezídia SKZL, Rady SKZL, Kontrolného výboru SKZL a Disciplinárnej komisie. Na základě volebních výsledků se viceprezidenty SKZL stali MUDr. Igor Moravčík a MUDr. Matúš Ursíny. Připomeňme, že volby prezidenta SKZL na nové funkční období proběhli již v dubnu a v této funkci byl potvrzen MUDr. Ján Gašič.

* MÉDIA A MY s. S1

Odborné akce
* GUIDELINES - PROJEKT TVORBY DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ
s. S2
Daniel Černý
Česká akademie dentální estetiky (ČADE) se zhostila role iniciátora veřejné diskuse a během své poslední akce Dental Summit Prague 2011, která proběhla 13. a 14. října v Praze, využila přítomnosti více než 300 účastníků konference, oslovila dále vybrané odborníky zubního lékařství napříč všemi úrovněmi poskytovatelů péče včetně vysokoškolských pedagogů a všechny seznámila s návrhem projektu Guidelines - Projekt tvorby doporučených postupů v zubním lékařství.

* IMPLANTOLOGICKÝ KONGRES EAO V ATHÉNÁCH s. S3
Antonín Šimůnek
Největší evropská organizace implantologů, European Association for Osseointegration (EAO), pořádá každoročně v některém z evropských měst výroční sympozium. Během tří dnů se zde řeší aktuální problémy oboru a nastíní se jeho rozvoj pro nejbližší období. Loni padla volba na hlavní město Řecka – Athény (12.–15. 10. 2011).

* XV. SAZAMŮV DEN – VZPOMÍNKA NA PROFESORA LEONA SAZAMU s. S4-S5
Radovan Slezák
Prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc. (30. 9. 1911 – 24. 10. 2002), jeden ze zakladatelů moderní české stomatologie jako plnoprávného medicínského oboru, by se dožil loňského podzimu 100 let (připomeňme, že zemřel v r. 2002 ve věku více než 91 let). Letošní Sazamův den, který se konal 5. listopadu 2011, se stal jubilejní událostí. Byl již 15. ročníkem v pořadí a dedikován byl zákonitě 100. výročí narození L. Sazamy.

* POZVÁNKA NA ŠKACHŮV DEN 2012
s. S6
Ladislav Kindl
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze pořádá odbornou školicí akci pro dentální hygienistky ŠKACHŮV DEN. Akce se koná v pátek 17. 2. 2012 od 9.00 do 13.45 hod. v Divadle U Hasičů (Římská 45, Praha 2). Tématem je Mezioborová spolupráce – dentální hygienistky v rámci systému poskytované péče. Registrace, program, kontakty a bližší informace: www.dhskola.cz (Vzdělávání pro absolventy). Organizátoři srdečně zvou také všechny zájemce z řad zubních lékařů.

* PRÁVNÍ PORADNA s. S6
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky.

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S6
Ing. Alena Řeháková
Téma: Sleva na dani a vyúčtování daně z příjmu.

* FOTOÚSMĚV
s. S7
Autor fotografie: MUDr. Helena Paymová, Žatec.

* PŘIPRAVUJEME
s. S7
O APOLENCE A SV. APOLENĚ
Devátý únor je dnem svaté Apoleny, patronky zubních lékařů. Proto právě v příštím čísle LKS najdete podrobný článek věnovaný naší Apolence – Domu českých zubních lékařů. Jak už víte, úvěr na tento dům Komora předčasně splatila již loni v srpnu, takže Apolenka je opravdu jen a jen zubních lékařů. Jistě v této souvislosti stojí za to připomenout historii výběru, koupě a budování sídla ČSK. A jako dárek k svátku připojíme filologický rozbor, který nám poodhalí tajemství latinského nápisu na jedné z historických rytin sv. Apoleny, kterou také Komora použila jako motiv pamětní medaile k 20. výročí ČSK.

Fotoalbum
* KOMOROVÉ JUBILEUM V OBLASTECH
s. S8
Redakce
Loňské 20. výročí založení ČSK si připomínali „komorně“ také členové oblastních stomatologických komor. Akce spojené s oslavami jubilea uspořádalo, s příspěvkem z rozpočtu ČSK, celkem třináct OSK. Na slavnostní shromáždění konané 1. prosince 2011 redakci LKS pozvala OSK Praha 4.