LKS, 2011, ročník 21, č. 11, s. 213-236 (S113-S128)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

Úvodník
* Bitva ve zdravotnictví
s. 213
Radek Peřina, člen představenstva ČSK

* Dotazník pro rodiče k využívání zubního průkazu dítěte
s. 214
Jan Černý, viceprezident ČSK
Česká stomatologická komora připravila dotazník pro rodiče, zpracovaný ve spolupráci s FDI a společností Unilever. Dotazník je určený k monitorování využívání zubních průkazů dětí v praxi.
Interaktivní verze dotazníku je k dispozici na domovské (úvodní) webové stránce Komory (www.dent.cz). Variantu ke stažení (v PDF) a vytištění naleznete na webu v sekci Pro členy.
Vážení kolegové, uvítáme, pokud na tento dotazník upozorníte rodiče malých pacientů ve svých ordinacích, případně jim sami poskytnete vytištěnou verzi, a požádáte je o spolupráci.

Reportáž
* Pražské dentální dny 2011 ve slavnostní atmosféře

s. 216-220
Iva Žáková
Největší odbornou událostí v oblasti zubního lékařství v České republice je každoročně mezinárodní kongres České stomatologické komory Pražské dentální dny. Letošní 14. ročník měl mimořádný slavnostní rámec - byl spojen s vyvrcholení oslav 20. výročí založení ČSK. Kongres se také podruhé konal společně s veletrhem stomatologie a ústní hygieny EXPODENT. Vše se odehrávalo ve dnech 12.-14. října v Kongresovém centru Praha (KCP). Kongresu PDD se zúčastnilo více než 1400 zubních lékařů, studentů a dalších profesí dentálního týmu.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Magistraliter přípravky pro praxi zubního lékaře
Původní sdělení
s. 222-233
Zbyněk Sklenář 1), Vladimír Ščigel 2)
Pracoviště:
1) Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň; Lékárna Na Rohožníku, Praha
2) Privátní zubní praxe, Praha; Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Výzkumný ústav stomatologický, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
SOUHRN: Léčba individuálně připravovanými léčivými přípravky stojí dnes zcela v pozadí preskripce v zubních praxích i přesto, že je k dispozici řada léčiv a nových substancí, které je možné pacientovi nabídnout. Nejenom, že lze zcela individuálně pro daný případ najít vhodnou lékovou formu, zvolit žádanou koncentraci léčiva i příslušné pomocné látky, ale v mnohých případech se dají tímto způsobem plnohodnotně či alternativně nahradit dnes již chybějící registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky. Předkládaný článek si klade za cíl připomenout některé zásady včetně praktických rad pro preskripci, zmínit nejčastější chyby při předepisování magistraliter přípravků a především představit ukázky moderní magistraliter receptury vybraných okruhů léčiv. Nabízí tak zubním lékařům inspiraci ke zkvalitnění léčebné péče v podobě připravovaných léčivých přípravků.
Klíčová slova: individuálně připravované léčivé přípravky, zásady předepisování léčiv, chyby při předepisování, nově dostupné substance, moderní magistraliter receptura.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 234-235
Hana Zallmannová 1), Daniel Černý 2)
Pracoviště:
1) Esthesia – centrum stomatologie, s. r. o., Praha
2) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
TEST 11: Dezinfekce kořenových kanálků – mechanicko-chemická preparace
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Servis
Aktuální informace
* Pozor na nesprávné a zavádějící informace v časopisu DentalCare 5/2011
str. S114-S115
Časopis DentalCare přinesl ve svém čísle 5/2011 na stranách 8 až 10 článek s názvem „Konečně přichází! Zdravotnická reforma“ autora Ing. Tomáše Košumberského. Autor se v textu věnuje novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a návrhu zákona o zdravotních službách.
Některé informace a závěry, které autor do článku zařadil, jsou však nesprávné, a to do té míry, že by mohly zubním lékařům, kteří by se jimi řídili, způsobit závažné právní problémy. Česká stomatologická komora proto tyto informace a závěry uvádí na pravou míru.
upozornění: Tento článek Mgr. Jiřího Slavíka („Pozor na nesprávné a zavádějící informace...“) je zveřejněn od 12. 10. 2011 na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.
Krátce poté se mezi Ing. Tomášem Košumberským a Mgr. Jiřím Slavíkem rozproudila veřejná diskuse. Názory obou diskutujících jsou v plném znění též zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace (3. 11. 2011 – „Otevřený e-mail magistru Slavíkovi“ a „Odpověď Mgr. Slavíka na otevřený e-mail Ing. Košumberskému“).

* Záruční doba u stomatologických výrobků – dohoda uzavřená mezi VZP ČR a Zubohradem s. S116
Zveřejňujeme dohodu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR k záručním dobám u stomatologických výrobků (poznámka redakce: tato dohoda je zveřejněna od 12. 10. 2011 na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace).
Jednání s ostatními zdravotními pojišťovnami dále pokračují, o výsledcích vás budeme informovat.

* Dostáváte pravidelně elkáesku?
Pokud ne, zbystřete, prosím, pozornost
s. S117
Ladislav Šolc, šéfredaktor LKS
Komora, jak asi víte, letos distribuuje měsíčník LKS prostřednictvím Mediaservisu, s. r. o., ve spolupráci s Českou mailingovou společností, s. r. o. Pouze nepatrný zlomek výtisků můžete v některých případech obdržet tradičním způsobem, tedy poštou.
Vážení a milí čtenáři, pro další zkvalitnění distribuce potřebujeme vaši spolupráci. Prosíme vás tedy zejména o následující informace:
1. Včasné, resp. okamžité hlášení všech změn ve vaší adrese – od přestěhování ordinace či firmy, až po změnu jména.
2. V případě, že Vám časopis nechodí, neváhejte a neprodleně nás o této situaci informujte. Na nic nečekejte...
3. Informaci o problému s dodáním měsíčníku LKS nám pošlete písemně – nejlépe e-mailem, nebo krátkým dopisem. Jistě, můžete nám zatelefonovat, ale nejsme s to vás vždy promptně spojit s příslušným pracovníkem pro tuto problematiku. Při ústním přenosu informací také občas dojde k efektu „tiché pošty“ a k nežádoucímu zkreslení či redukování problému. Písemná informace, která zejména uvádí vaši přesnou adresu a telefon, a samozřejmě obsahuje věcný popis situace, kdy a za jakých okolností vám nebyl časopis LKS doručen, je optimální.
4. Kontaktní osobou v Komoře pro nedoručené časopisy a změny v registru adres je výhradně
Ing. Jolana Kuntová
e-mail: kunrtova@dent.cz
tel.: +420 234 709 630
Bude vám k dispozici především v čase vyhrazeném pro tuto agendu, tj. denně v době 14.00-16.00 hod.

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Zamyšlení nad problémy řešenými u komorových čestných rad

s. S119
Václav Bednář

* Z jednání FDI na Světovém kongresu 2011 s. S120
Jan Černý, viceprezident ČSK
V pořadí 99. světový kongres FDI (Světová organizace zubních lékařů) se letos konal v září v mexickém hlavním městě Mexico City. Kongres byl jako obvykle spojen se zasedáním orgánů FDI. ČSK zastupovali MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jan Černý.

Odborné akce
* Parodontologické dny v Brně
s. S121
Radovan Slezák
Za dosti hojné účasti zubních lékařů i dentálních hygienistek (celkem 130 účastníků) se ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2011 uskutečnily podzimní Parodontologické dny v Brně.

* Z 3. výročního kongresu ČES s. S122
Simona Ságlová
V sobotu 1. 10. 2011 se v Praze sešlo přes 250 zájemců o v pořadí již třetí endodontický kongres České endodontické společnosti zakončující „endodontický rok“ 2011.

* Curriculum implantologie ČSI vstupuje do druhého cyklu
s. S123
Tibor Németh, Jiří Hrkal
Letos v květnu byl zakončen 10. tématem a závěrečným odborným pohovorem první cyklus systematického vzdělávání v dentální implantologii Curriculum implantologie ČSI (2009-2011). Druhý cyklus zahájí Česká společnost pro implantologii od ledna 2012.

* Právní poradna s. S126
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě (na paměťových médiích výpočetní techniky).

* Ekonomická poradna s. S126
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové zvýhodnění uplatňované na studující dítě.

* Fotoúsměv s. S127
Autorka fotografie: Dagmar Češková, Praha.

* Připravujeme s. S127
Co najdete v prosincovém LKS
* Hodnocení estetiky náhrady horních frontálních zubů s využitím objektivních kritérií - původní odborné sdělení, které pro LKS připravil MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. Článek hodnotí soubor 25 pacientů s náhradou frontálního zubu pomocí zubního implantátu, kde byl defektní alveolární hřeben rekonstruován technikou řízené kostní regenerace. Sledován byl stav implantátů a okolní tvrdé a měkké tkáně a estetika definitivní korunky.
* Poděkování všem recenzentům, kteří v uplynulém roce v rámci recenzního řízení hodnotili odborné články nabídnuté časopisu LKS.
* Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS a v suplementu Dentální tým v roce 2011 bude vydán jako zvláštní příloha LKS č. 12/2011.

Fotoalbum
* Stánek ČSK na Expodentu
s. S128
Mezi vystavovateli veletrhu Expodent, který se konal v Kongresovém centru Praha společně s kongresem PDD 2011, se prezentovala také Česká stomatologická komora. Na jejím nápaditě ztvárněném stánku byla připravena pestrá nabídka akcí a služeb po celé tři dny 12.-14. října 2011.