LKS, 2011, ročník 21, č. 10, s. 189-212 (S105-S112)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS
S tímto číslem LKS vychází suplement:
* Dentální tým
Říjen 2011, ročník 4
, s. A13-A18
(Suplement LKS, 2011, ročník 21, číslo 10).
ISSN: 1803-6929

Úvodník
* Pod cenou
s. 189
Zdeněk Odvody, člen představenstva ČSK

* Z kongresových dnů v Praze s. 190
Pražské dentální dny mají za sebou svůj 14. ročník. Mezinárodní kongres se konal společně s veletrhem EXODENT ve dnech 12.-14. 10. 2011 v Kongresovém centru Praha. Zde si také zubní lékaři a jejich hosté během společenského večera připomněli 20. výročí založení ČSK.


* Výstava v Apolence zahájena s. 190
Výstavu, která je věnována 20. výročí založení ČSK, můžete nyní navštívit v Apolence - Domě českých zubních lékařů.
Výstava byla zahájena u příležitosti kongresu PDD 2011 a první návštěvníci ji zhlédli ve čtvrtek 13. 10. během Dne otevřených dveří v sídle ČSK.
Expozice připomíná nejdůležitější okamžiky existence Komory. Je zajímavým dokumentem vývoje jednotlivých okruhů komorové činnosti. Výstavu připravili Miroslav Pacner a Petr Hora Hořejš. Srdečně vás zveme, expozice bude k vidění až do května příštího roku.

Reportáž
* Z valné hromady členů ČSK
s. 192-193
Iva Žáková
Valná hromada ČSK se konala v sobotu 10. září 2011 v Národním domě na Vinohradech. Zubní lékaři měli možnost diskutovat o aktuálních tématech jak s vedením Komory, tak přímo se zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.

* Setkání předsedů OSK s. 193
Redakce
V sobotu 10. 9. 2011 na valnou hromadu ČSK v Národním domě na Vinohradech už tradičně navazovalo setkání předsedů všech jednašedesáti oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK.

* Profesor Satko – uznávaná osobnost slovenské stomatologie
s. 195
Ján Gašič
Skromný, nenápadný, vždy pozitívne naladený človek s veľkým „Č“. To bol profesor MUDr. Ivan Satko, DrSc. (8. 4. 1938 – 18. 8. 2011). Uznávaná osobnosť slovenskej stomatológie, bývalý prednosta Kliniky ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave a emeritný profesor UK v Bratislave.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů – pilotní studie
Původní sdělení
s. 196-205
Ivo Marek, Martin Starosta
Pracoviště:
Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Souhrn: Autotransplantace zubu (autogenní transplantace) je přenos zubu z dárcovského místa do místa příjmového téhož pacienta. Jde o chirurgickou metodu, která umožňuje řešit náhradu zubu nezaloženého či ztraceného úrazem či extrakcí. Nejčastějším výkonem je přenos druhého horního premoláru do míst druhého dolního premoláru či do pozice horního středního řezáku. Do prezentované studie bylo zařazeno 38 autotransplantací. Všechny byly provedeny na jednom pracovišti (Stomatologické centrum STOMMA Břeclav), jedním chirurgem (doc. M. Starosta). Ve všech případech byly přeneseny premoláry s nedokončeným vývojem a vždy následovala léčba fixním aparátem. Byl sledován poměr úspěchu a poměr přežití 3 roky po chirurgickém zákroku (čas T2). Byla sledována vitalita zubu, obliterace kořenového kanálku, přítomnosti resorpce či ankylózy a stav periodoncia periotestem v čase T2. Poměr přežití byl 97,2 %, 1 autotransplantát se vyhojil. Poměr úspěchu byl zjištěn 89,4 %, u 3 autotransplantátů byly zjištěny komplikace (1 ankylóza, u 3 zánětlivá resorpce). Vitalita zubu byla prokázána v 68 %, ale endodontické ošetření bylo provedeno u 11 zubů (29,7 %). Průměrný rozdíl v délce kořene v čase T1 (zubu těsně před autotransplantací) a T2 byl 0,88 mm. Průměrná hodnota PTV (Periotest values) u autotransplantátů byla 4,86 a u kontrolní skupiny 2,22. To byl rozdíl statisticky signifikantní, nikoliv ale klinicky významný. Výsledky prezentované studie jsou srovnatelné s výsledky zahraničních studií. Autotransplantace je tak svojí vysokou úspěšností jednou s metod náhrady zubů, zvláště u dětí a adolescentů.
Klíčová slova: autotransplantace, premolár, horní střední řezák, poměr přežití, poměr úspěchu, resorpce.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 206-207
Hana Zallmannová 1), Daniel Černý 2)
pracoviště:
1) Esthesia – centrum stomatologie, s. r. o., Praha
2) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
TEST 10: Stanovení pracovní délky – rentgen nebo endometrie?
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Recenze
* Kožní změny u interních onemocnění
s. 208
(Petra Cetkovská, Karel Pizinger, Jiří Štork; Grada Publishing, a. s., 2010)
Vladimíra Paulusová

* Slavné české lebky podruhé s. 209
Redakce
Kniha s názvem Slavné české lebky a podtitulem Antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie, kterou vydalo nakladatelství Galén v roce 2005, se pro velký čtenářský ohlas dočkala v roce 2009 doplněného dotisku (ISBN 978-80-7262-325-9). Autorem publikace je doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.

* Policie ČR: Žádost o pomoc při pátrání s. 211
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvoly nezjištěné totožnosti.

Servis
Aktuální informace
s. S106
* Příprava protestních akcí:
tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů
* Informace z jednání představenstva ČSK na webu
* Zprovoznění neanonymního diskusního fóra na webu ČSK od 1. 11. 2011
* Záruční doba stomatologických výrobků
Podrobně najdete na www.dent.cz – Aktuální informace

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Úvaha o výchově mladých zubních lékařů
s. S107
Jiří Mazánek

* Z výročního shromáždění ADEE s. S108
Jiří Zemen
V pořadí 37. výroční shromáždění ADEE (Společnost pro vzdělávání v zubním lékařství v Evropě) s názvem Research and its impact on dental education se konalo ve dnech 7.–10. 9. 2011 v tureckém Beleku. Za ČSK se zúčastnil doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Novinky z firem
* Cena Česká hlava pro českou dentální implantologii

s. S108
Společnost LASAK získala cenu Česká hlava 2010 v kategorii cena Industrie za Inovaci dentálního implantologického systému. Inovace zahrnovala unikátní bioaktivní povrchovou úpravu a inovovanou konstrukci implantátů, které umožňují dosáhnout vysoké primární stability a rychlejší a bezpečnější vhojení implantátu do kostní tkáně. O udělení tohoto nejprestižnějšího českého vědeckého ocenění rozhodla jedenáctičlenná odborná porota.

Odborné akce
* Česká republika má zástupce v ADI
s. S109
Jiří Šedý
Mezinárodní akademie zubního lékařství (Academy of Dentistry International - ADI) je organizace sdružující významné zubní lékaře z celého světa, kteří dosáhli mimořádných výsledků na poli klinickém, vědeckém nebo humanitárním. Členům ADI, kteří jsou vybíráni výlučně na pokladě pozitivních referencí od alespoň dvou členů organizace a vyhodnocení jejich přínosu úzkým grémiem regentů příslušných kontinentů, je udělován titul the Fellow of the Academy of Dentistry International - ve zkratce FADI. V listopadu 2010 se mi dostalo cti být jako první z České republiky nominován na toto ocenění dr. Phillipem Ruscou, regentem pro Severní Evropu, a dr. Gerhardem Konradem Seebergerem.

* Stáž na Forsythově institutu Harvardské univerzity – významný krok pro naši stomatologii s. S109
Jan Vokurka
Na kongresu IADR v Barceloně v létě 2010 jsem si domluvil studijní pobyt na Forsythově institutu s profesorem dr. Thomasem E. Van Dykem, PhD. Tuto odbornou stáž v rámci doktorandského studia na Forsythově institutu Harvardské univerzity, 245 First St, Cambridge, MA, USA, jsem absolvoval v období od 1. 2. do 30. 4. 2011. Forsythův institut, který je součástí Harvardské univerzity, je výzkumné stomatologické centrum se zaměřením na molekulární biologii, imunologii, genetiku a aplikovaný výzkum. Byl jsem zařazen do pracovní skupiny dr. Alpdogana Kantarciho, PhD. Byl jsem prvním Čechem pracujícím ve Forsythově institutu.

* Právní poradna s. S110
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Profesní pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu profese zubní lékař – z hlediska zaměstnance.

* Ekonomická poradna s. S110
Ing. Alena Řeháková
Téma: Ukončení pracovního poměru zaměstnanci na rodičovské dovolené.

* Fotoúsměv s. S111
Autorka komentáře: MUDr. Magdalena Vaculová z Prahy 9. Foto: Ladislav Šolc.

* Připravujeme s. S111
Magistraliter přípravky pro praxi zubního lékaře
Veskrze zajímavé původní sdělení o individuálně připravovaných léčivých přípravcích (IPLP) speciálně pro praxi v zubním lékařství zpracovala pro LKS autorská dvojice PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., a MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D. Článek si klade za cíl připomenout některé zásady včetně praktických rad pro preskripci, zmínit nejčastější chyby při předepisování magistraliter přípravků a především představit ukázky moderní magistraliter receptury vybraných okruhů léčiv. Nabízí tak zubním lékařům inspiraci ke zkvalitnění léčebné péče v podobě IPLP.

Fotoalbum
* Sedm fotostřípků
s. S112
Ladislav Šolc
Milí čtenáři! Při procházení archívu u příležitosti 20. výročí ČSK jsem objevil desítky fotografií, které se už nevešly do LKS a které časem získaly symbolickou „patinu“. Většinou jsou to snímky úsměvné, někdy dokonce (zatím) nepublikovatelné. Vybral jsem pro vás několik z těch, k nimž se vážou moje osobní vzpomínky, a přidal i pár portrétů lidí, kteří ke Komoře od jejích počátků a neoddělitelně patří.