LKS, 2011, ročník 21, č. 9, s. 165-188 (S85-S104)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS
S tímto číslem LKS vychází suplement:
* Pražské dentální dny (abstrakty)
2011, ročník 13,
s. K1-K40
(suplement LKS, 2011, ročník 21, číslo 9).
ISSN: 1212-5725
Tento suplement je zveřejněn v plné verzi na www.dent.cz

Úvodník
* K dvacetiletí Komory
s. 165
Pavel Chrz, prezident ČSK

* Aktuálně z Valné hromady ČSK s. 166
Valná hromada členů ČSK se konala v sobotu 10. září 2011 v Národním domě na Vinohradech. Navazovalo na ni setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK. Zubní lékaři přijeli do Prahy na valnou hromadu diskutovat s představiteli Komory, zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byly současná situace ve zdravotnictví, legislativa, současný stav jednání o cenách stomatologické péče v roce 2012, vztahy se zdravotními pojišťovnami a informace o vyvrcholení oslav 20. výročí založení ČSK.

* LKS v budoucnu také digitálně s. 166
Členové redakční rady a redakce LKS se sešli ve dnech 24.-25. června 2011 k pravidelnému výročnímu rokování. Zasedání bylo zaměřeno na koncepci recenzovaného stavovského a odborného časopisu LKS v příštím roce 2012 a na vytipování zajímavých námětů, článků a seriálů. Jedním z hlavních témat byla možnost digitalizace časopisu v propojení s webovými stránkami ČSK.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh Expodent s. 168
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii
* Registrace na odborný program kongresu je možná i přímo na místě 12.-14. 10. v Kongresovém centru Praha.
* Společenské akce. Kongres bude slavnostně zahájen ve středu 12. 10. v 9.00 hod. ve Společenském sále KCP. Při této příležitosti proběhne křest nové odborné publikace z ediční řady ČSK (viz str. 173). Závěr čtvrtečního dne 13. 10. pak bude patřit Společenskému večeru k 20. výročí založení ČSK.
* Akce PDD s volným vstupem. Některé části odborného programu kongresu budou už tradičně volně přístupné všem zájemcům bez vazby na kongresovou registraci. Jde o Sekci mladých autorů, 12. 10. od 14.00 hod. (neregistrovaní účastníci kongresu získají za účast v této sekci 10 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání ČSK). Dále jde o Posterovou sekci, prezentace autorů proběhne 13. 10. od 15.30 hod., postery budou k vidění během celého kongresu.

* DVACÁTÉ NAROZENINY ČSK SLAVNOSTNÍ I NEFORMÁLNÍ – Přijeďte společně slavit s. 169
* Společenský večer 13. 10. v Kongresovém centru Praha
Zveme všechny členy České stomatologické komory na Společenský večer, kterým vyvrcholí oslavy 20. výročí založení Komory. Ve čtvrtek 13. října v 19.00 hodin vás rádi přivítáme ve Společenském sále Kongresového centra Praha.,
Vstupenka je vloženou u první stránky (s. 165) LKS č. 9/2011. Na kupón, který je její součástí, vám věnujeme pamětní medaili, jako upomínku na komorové výročí.
* Apolenka - Den otevřených dveří 13. 10.
Ve čtvrtek 13. 10. bude pro všechny zájemce po celý den otevřeno sídlo České stomatologické komory, Apolenka – Dům českých zubních lékařů (Slavojova 22, Praha 2).
* Výstava v Apolence
Dvacátému výročí založení ČSK je věnována v pořadí již devátá výstava, která bude zahájena v první polovině října před kongresem PDD 2011 v Apolence - Domě českých zubních lékařů.

* PDD 2011 a EXPODENT – doprovodný program s. 171
Společně s kongresem PDD se ve stejném termínu v Kongresovém centru Praha koná veletrh EXPODENT, jehož pořadatelem jsou Brněnské výstavy a veletrhy a oficiálním odborným partnerem je ČSK. Kromě dentální výstavy, na níž najdete také stánek ČSK, je připraven volně přístupný doprovodný program, který je převážně koncipován k hlavnímu tématu veletrhu – preventivní stomatologie. Akce jsou časově přizpůsobeny tak, aby byly v KCP dostupné jak pro návštěvníky veletrhu, tak pro registrované účastníky PDD.
* Aktuální harmonogram doprovodného programu v Kongresovém centru Praha, včetně akcí na stánku ČSK, najdete na www.dent.cz
* Pozvánka, která slouží jako volná vstupenka na veletrh EXPODENT, je vložena u první stránky (s. 165) LKS č. 9/2011.

PDD 2011: Konzervační stomatologie pohledem dr. Markuse Lenharda s. 172
Jan Streblov
Mezi význačnými zahraničními odborníky, kteří vystoupí na říjnovém kongresu Pražské dentální dny, bude také dr. Markus Lenhard ze Švýcarska. Svojí přednáškou Typické chyby při zhotovování kompozitních výplní – a jak se jim vyhnout zahájí ve čtvrtek 13. 10. 2011 program sekce konzervační stomatologie. Pro LKS nám poskytl exkluzivní rozhovor.

* Křest novinky na PDD 2011 s. 173
Jedenáctou odbornou publikací z ediční řady ČSK je letošní novinka Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání. Autorkami jsou doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., a doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Komora publikaci již tradičně vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team.
Křest knihy bude součástí slavnostního zahájení kongresu PDD 2011 ve středu 12. 10. v Kongresovém centru Praha. Na stánku ČSK na veletrhu EXPODENT také proběhne autogramiáda autorek (středa 12. 10. v 10.30-11.30 hod.).

* Žádaná skripta opět v prodeji s. 173
Již 4. vydání skript Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních (autor Otto Kodl a kol.) na základě velkého zájmu aktuálně připravila ČSK ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team.
Skripta slouží jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám k získání oprávnění zvláštní odborné způsobilosti (ZOS) a k lepší orientaci těch, kdo zubní rentgen používají. Ke každé kapitole jsou vypracovány otázky k průběžnému ověřování znalostí. Cena publikace je 150 Kč, pro studenty lékařských fakult studijního programu Zubní lékařství 50 Kč.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Přehled hlavních novinek v postupech neodkladné resuscitace dle doporučení Evropské resuscitační rady z listopadu 2010. Co přinášejí pro stomatologickou praxi?
Přehledové sdělení
s. 174-181
Jiří Málek1), Pavel Hájek2)
Pracoviště:
1) Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2) Stomatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Souhrn: Evropská rada pro resuscitaci - European Resuscitation Council (ERC) - publikuje od roku 1992 soubor doporučení jednoduchých a přitom účinných postupů kardiopulmonální resuscitace (KPR), od r. 2000 v pětiletých intervalech. Nejnovější doporučení této komise bylo vydáno 18. 11. 2010. V aktualizovaném algoritmu resuscitace nedošlo ve srovnání s doporučeními z r. 2005 (viz LKS č. 10/2006) k zásadním změnám. Hlavní důraz je kladen na kvalitní a nepřerušovanou zevní masáž srdeční a provedení časné defibrilace v indikovaných případech. Zůstává i nadále poměr hrudních kompresí a umělé plicní ventilace v poměru 30 : 2 u dospělých i u dětí starších jednoho roku. Lékem volby během resuscitace je adrenalin, který se u dospělých v dávce 1 mg podává při asystolii ihned, při fibrilaci komor po třetím neúspěšném výboji, a to do žíly, nebo intraoseálně. Podání adrenalinu do trachey se již nedoporučuje. Rovněž amiodaron v dávce 300 mg se podává v případě komorové fibrilace po 3. neúspěšném výboji, atropin se již během resuscitace nepoužívá, jeho zbylá indikace je bradykardie, která působí hemodynamickou nestabilitu. Ani v resuscitaci dětí nedošlo k významným změnám, důraz je kladen jak na odstranění hypoxie, jako hlavní příčiny zástavy srdce v dětském věku, tak i provádění účinné zevní masáže srdeční a časné defibrilace v indikovaných případech.
Klíčová slova: neodkladná resuscitace, život ohrožující stavy, doporučené postupy.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 182-183
Hana Zallmannová 1), Daniel Černý 2)
Pracoviště:
1) Esthesia – centrum stomatologie, s. r. o., Praha
2) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
TEST 9: Když je zánětem současně postižena pulpa a parodont – jak správně postupovat
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

* Podzimní stomatologické fórum – Brno, 25. 11. 2011 s. 185
Vzdělávací středisko ČSK zve všechny zájemce do Brna na pátý ročník Podzimního stomatologického fóra, které se bude konat v pátek 25. listopadu 2011 v hotelu CONTINENTAL (Kounicova 6, Brno). Tato vzdělávací akce je určena celému stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a asistentky a pro praktické zubní lékaře. Součástí akce bude také výstava firem zabývajících se prodejem stomatologických přístrojů, nástrojů a materiálů.
Sekce pro sestry a asistentky
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.: Protetické materiály v ordinaci PZL - úloha sestry a asistentky
Sekce pro zubní lékaře
Mgr. Jiří Slavík: Právní aspekty v privátní zubní praxi
* On-line registrace na www.dent.cz – již nyní naleznete přihlášku v Sekci pro členy, odkaz Vzdělávání.

* Účet klinik – Zprávy z cest s. 185
Jak jsme již informovali v LKS č. 6/2011, informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK jsou aktuálně zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
* Časopis LKS
* Vzdělávání (Aktuální informace)
* Zahraniční kongresy a veletrhy
* Aktuální informace
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* Konference European Meeting on Oral Diseases - Diagnosis and Management (Amsterdam, 11.-13. 5. 2011)
autorka: MUDr. Vladimíra Paulusová, Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
* 23. kongres Mezinárodní asociace dětského zubního lékařství – IAPD (Atény, 15.-18. 6. 2011)
autorka: MDDr. Blanka Pasteláková, Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Recenze
* Orálna hygienta II., III.
s. 187
(Eva Kovaľová a kol.; Akcept print Prešov 2010)
Radovan Slezák

Servis
Aktuální informace
s. S86
* Dohodovací řízení pro rok 2012: NEDOHODA
Jan Černý
* Vzorové smlouvy k zajištění RTG vyšetření (i. o. RTG, OPG)
* Aktualizovaný plakát - Regulační poplatky u zubního lékaře
* Novela „atomového zákona“
Podrobně najdete na www.dent.cz – Aktuální informace

* ČSK a SKZL: Pieniny 2011 s. S87
Jan Černý
Letní měsíce jsou pravidelně termínem, ve kterém se při společných zasedáních setkáváme se zástupci Slovenské komory zubních lékařů (SKZL) střídavě v Česku a na Slovensku. Letos jsme přijali pozvání SKZL a pět členů představenstva ČSK (dr. P. Chrz, dr. J. Černý, dr. J. Banková, dr. M. Řezáč, dr. J. Ševčík) se zúčastnilo 17.-18. 6. výjezdního zasedání Rady SKZL v překrásném prostředí tatranských Pienin.

* Stanovisko ÚOHS k návrhu na zavedení a prosazování nepodkročitelných cen ve stomatologii s. S87
Milan Řezáč
Informace je v plném znění zveřejněna od 25. 5. na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Mé osobní ohlédnutí
s. S89
Jaroslav Opravil

Z redakční pošty
* Profesor Ležovič vzpomíná na českého kolegu
s. S91
Ze Slovenska jsme obdrželi milý dopis, který rádi zveřejňujeme. Jeho autor profesor Ján Ležovič, který letos oslavil úctyhodné 91. narozeniny, v něm přináší osobní vzpomínky na prof. MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc., nestora české stomatologie.

Odborné akce
* Ze studijní stáže v Izraeli
s. S94-S95
Adéla Planerová
Loňský prosinec jsem strávila na studijní stáži v Izraeli, a to díky finančnímu příspěvku z Účtu klinik ČSK. Nahlédla jsem do provozu Dětského zubního oddělení nemocnice Hadassah (Hadassah Medical Organization, Faculty of Dental Medicine, The Hebrew University of Jerusalem), seznámila jsem se s projektem dobrovolníků DVI (Dental Volunteers for Israel) kliniky a poznala jsem Baby Clinic a její program pro prevenci časného dětského kazu.

* Topoľčany – nejstarší kongres na Slovensku s. S97
Redakce
Topoľčianské stomatologické dni (TSD) jsou na Slovensku kongresem s nejdelší tradicí. Letos se ve dnech 10.-11. 6. konal již jejich 41. ročník.


* InDent 2011 – Jaký byl? s. S97
Miriam Lehocká
Výstaviště Černá louka v Ostravě letos v květnu již pošesté přivítalo návštěvníky dentálního veletrhu a konferencí InDent 2011.

* Dent Cup 2011 s. S99
8. ročník soutěže zubních techniků s mezinárodní účastí
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
S jakými novinkami letos soutěž přichází? Staví na zkušenostech zejména z loňského roku, kdy se osvědčila spolupráce se stomatology a zubními techniky prostřednictvím internetového hlasování, a soustřeďuje se na spolupráci s mladými stomatology – studenty.
Internetové hlasování soutěžních prací bude spuštěno 31. 10. 2011 (www.dentcup.cz).

* Právní poradna s. S102
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Činnosti, které může vykonávat pouze odborně způsobilý zdravotnický pracovník.

* Ekonomická poradna s. S102
Ing. Alena Řeháková
Téma: Podmínky uplatňování paušálních výdajů na vozidlo.

* Fotoúsměv s. S103
Autorka fotografie: MUDr. Blanka Kolorosová z Malšic u Tábora.

* Připravujeme s. S103
* Dentální tým vyjde v říjnu
Další vydání suplementu DENTÁLNÍ TÝM, které bylo původně plánováno na září, jsme přesunuli z organizačních důvodů na říjen. Tedy společně s LKS č. 10/2011 bude Dentální tým distribuován nejen všem pravidelným odběratelům, ale také bezplatně všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR.
V suplementu najdete příspěvky do diskuse o spolupráci mezi profesemi podílejícími se na zubní péči. Především půjde o téma protetiky – její kvality i ceny. Chybět nebude ani osvědčený adresář zubních laboratoří nabízejících své služby a spolupráci.

Fotoalbum
* Valná hromada 2011
s. S104
Redakce
V kalendáři komorových akcí je už po léta na září vyhrazen termín pro valnou hromadu. Letos se konala 10. 9. Podrobné informace připravujeme do příštího čísla LKS. Dnes vám nabízíme aktuální fotoreportáž z Národního domu na Vinohradech, kde spolu diskutovali zubní lékaři, zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.