LKS, 2011, ročník 21, č. 7-8, s. 141-164 (S73-S84)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Reforma
s. 141
Ivan Novický, člen představenstva ČSK

* Valná hromada členů ČSK s. 142
sobota 10. září 2011 od 10.00 hod.
Praha, Národní dům na Vinohradech
Témata: Současná situace ve zdravotnictví. Dohodovací řízení o cenách stomatologické péče v roce 2012. Vztahy se zdravotními pojišťovnami. Různé.
Zveme všechny členy České stomatologické komory k diskusi, na níž budou pozváni zástupci MZ ČR, ředitelé zdravotních pojišťoven a další hosté. O podrobnostech programu budeme aktuálně informovat na přelomu srpna a září.

* Oslavy v Motole s. 142
Konference ke 40. výročí založení Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol se konala 10. 6. 2011.

* Francouzský den Na PDD 2011 s. 144-145
Deborah Tigrid Marguerat
Na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2011 se v pátek 14. října v samostatném programovém bloku představí celkem pět přednášejících ze země galského kohouta. A na koho se můžeme těšit? Přinášíme milou pozvánku, kterou z Paříže posílá dr. Deborah Tigrid-Marguerat.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh Expodent
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

Odborné sdělení
pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Mandibulární bukální bifurkační cysta – vlastní pozorování
Původní sdělení
s. 146-151
Radovan Slezák1), Zuzana Janovská1), Zdeňka Šustová1), Vladimíra Paulusová1), Eva Pařízková2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Dětská klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Souhrn: Mandibulární bukální bifurkační cysta je zánětlivá odontogenní cysta objevující se v dětském věku u stálých dolních molárů. Souvisí s bukální plochou postiženého zubu, periodontální štěrbinou komunikuje s dutinou ústní. Autoři popisují typické postižení u dvou dětí s cílem seznámit praktické zubní lékaře s touto vzácnější klinickou jednotkou, její diagnostikou a terapeutickými možnostmi.
Klíčová slova: odontogenní cysta, mandibulární bukální bifurkační cysta, diagnostika, terapie.

* Lichen planus oralis
Přehledové sdělení
s. 152-158
Jan Vokurka1), Antonín Fassmann1), Lydie Izakovičová Hollá1, 2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
2) Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Souhrn: Lichen planus je onemocnění neznámé etiologie, které se na ústní sliznici projevuje bělavými síťovitými nebo anulárními kresbami, ploškami nebo erozemi. Léčba orálních projevů lichen planus se omezuje na tlumení symptomů onemocnění. V současné době stále chybí vědecký podklad pro kauzální léčbu, a tak se zkoušejí novější léčiva (takrolimus, cyklosporin A, anti-TNF-α a další). Na případný maligní potenciál jsou nejednotné názory. Tento souborný referát prezentuje základní klinicko-patologické aspekty, diagnostiku, léčbu a prognózu lichen planus oralis.
Klíčová slova: lichen planus oralis, OLP, lichenoidní reakce, kortikoidy, léčba.

Recenze
* Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských obor
ů s. 159
(Dalibor Černý; Karolinum 2010)
Zbyněk Sklenář

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 160-161
Daniel Černý 1), Hana Zallmannová 2)
pracoviště:
1) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
2) RANO implantologické centrum, s. r. o., Praha
TEST 7-8: Syndrom prasklého zubu – obtížná diagnóza?
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Reportáž
* Den s Dětským úsměvem
s. 162-163
Iva Žáková, Ladislav Šolc
V České republice máme několik preventivních programů zaměřených na péči o dětské zuby. Mezi nejznámější patří program Dětský úsměv, který realizuje Český zelený kříž, o. p. s., a který probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR a za finanční podpory řady partnerů. Tento projekt také získal Pečeť České stomatologické komory. O jeho organizaci jsme psali loni v zářijovém Dentálním týmu, ale stále nás, tedy redaktory LKS, lákalo na vlastní kůži vyzkoušet, jak vlastně výuka dětí vypadá. Proto jsme za laskavé spolupráce MUDr. Hany Zallmannové, zakladatelky Českého zeleného kříže, navštívili Základní školu v Nerudově ulici v Českých Budějovicích a na chvíli se stali žáky 1. a 3. třídy.

Servis
Aktuální informace
s. S74
* Zpráva z tiskové konference ČSK (Praha 6. 6. 2011)
Pavel Chrz, Jan Černý

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Jak věci dostávaly pravidla a řád
s. S75
Libor Liberda

Diskuse
* Naše malá stomatologická guerilla
s. S77
Zdeněk Poledna

* Noví členové představenstva ČSK
s. S77
Ladislav Šolc
Na květnovém 55. sněmu ČSK byli do představenstva ČSK kooptováni dva noví členové, a to v souladu s výsledky voleb na funkční období 2009-2013 z května 2009. Nahradili MUDr. Josefa Kunkelu a MUDr. Radka Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., FAP, kteří z funkce člena představenstva ČSK odstoupili. Oba „nováčky“, kterými jsou MUDr. Richard Benko a MUDr. Radek Peřina, jsme požádali, aby se krátce představili.

* Ze zasedání sněmu CED v Budapešti
s. S78
Jiří Zemen
CED General Meeting – sněm Rady evropských zubních lékařů – se konal 27.–28. 5. 2011 v Budapešti. Za ČSK se zúčastnili jako delegáti prezident MUDr. Pavel Chrz, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. a delegát–observer viceprezident MUDr. Jan Černý.

Odborné akce
* LXI. sympozium Implantologického klubu ČR
s. S79
Antonín Šimůnek
Poslední květnovou sobotu se zájemci o implantologii sdružení v IK ČR sešli ve Špindlerově Mlýně. Hlavním přednášejícím, který se postaral o celý dopolední program, byl profesor G. Mailath-Pokorny, privátní implantolog a maxillofaciální chirurg z Vídně.

* Zdravé zub
y s. S79
Iva Žáková
Celorepublikový výukový programu Zdravé zuby je realizován na 1. stupni základních škol již jedenáctým rokem a letos se konal 10. ročník stejnojmenné soutěže, jíž se účastní děti, které zašlou soutěžní kartičku s razítkem z preventivní zubní prohlídky a odpovědí na soutěžní otázku. Letos přišlo 11 524 platných kartiček. Celkem již soutěž přivedla do zubních ordinací 158 087 dětí.

* Ze 4. výročního kongresu ČADE s. S80
Eva Tuzarová
Již 4. výroční kongres České akademie dentální estetiky se konal 11. 6. 2011 v Praze pod názvem Minimálně invazivní estetika.

* ČSI hodnotí pětileté období své činnosti
s. S81
Tibor Németh
Česká společnost pro implantologii byla založena v roce 2006 při Stomatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. Hlavním cílem bylo zahájit systematické vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti v oboru dentální implantologie členů i nečlenů této společnosti.

* Právní poradna
s. S82
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Specializační vzdělávání.

* Ekonomická poradna
s. S82
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odvod zdravotního pojištění za neomluvenou absenci zaměstnance.

* Fotoúsměv
s. S83
Autor fotografie: MUDr. Jaroslav Zich z Plzně.

* Připravujeme s. S83
pilotní studie o autotransplantacích premolárů
Původní sdělení na téma „Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů“ exkluzivně pro LKS připravila známá autorská dvojice MUDr. Ivo Marek, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Prezentují výsledky vlastní studie, do níž bylo zařazeno 38 autotransplantací, a uzavírají, že jde o jednu z úspěšných metod náhrady zubů, zvláště u dětí a adolescentů.

Fotoalbum
* Veselé letní hříčk
y s. S84
Ladislav Šolc
Milí čtenáři, připravili jsme vám tentokrát trošku odlehčené letní rozjímání a inspirovali jsme se některými vtipnými exponáty z Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi. Chystáme ovšem rozsáhlejší tematickou sérii z různých zákoutí stomatologické historie, s detailnějším odborným textem. Takže zatím jen tahle letní ochutnávka pro vás…