LKS, 2011, ročník 21, č. 6, s. 113-140 (S61-S72)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* O pravdě a naslouchání s. 113
Robert Houba, člen představenstva ČSK

* Prohlášení 55. sněmu ČSK k záměru Ministerstva zdravotnictví ČR zavést spoluúčast do kategorie stomatologických výkonů
s. 114

Reportáž
* Z jednání 55. sněmu ČSK; Usnesení
s. 116-123
Sněm ČSK se konal 14.-15. května 2011 v Mikulově. Byl prostorem pro hodnocení uplynulého roku 2010 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a pro rekapitulaci událostí od počátku roku 2011. Jednání se zaměřilo především na směřování ČSK a její úkoly v nadcházejícím období, a to jak uvnitř Komory, tak navenek. Sněmem prolínala mimořádně obsáhlá diskuse, mnohdy provázená emocemi, nad nimiž však nakonec zvítězilo věcné řešení. Z funkce člena představenstva ČSK odstoupili MUDr. Josef Kunkela a MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., FAP, a na jejich místa byli kooptováni MUDr. Richard Benko a MUDr. Radek Peřina. V závěru zasedání přijal sněm zásadní prohlášení k záměru MZ ČR zavést spoluúčast do kategorie stomatologických výkonů, které je zveřejněno na str. 114.

* Na PDD 2011 se představí docent Michael Stiller s. 125
Jan Streblov
Na říjnovém kongresu Pražské dentální dny otevře chirurgicko-implantologickou sekci docent Dr. med., Dr. med. dent. Michael Stiller z Německa přednáškou Funkční chirurgie a chirurgie měkkých tkání v okolí implantátů – indikace a výsledky. Pro LKS nám poskytl exkluzivní rozhovor.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh Expodent
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Kompletní rekonstrukce chrupu implantáty
Praktické sdělení
s. 126-131
Antonín Šimůnek 1), Dana Kopecká 1), Tomáš Vosáhlo 2), Dita Dufková 1), Tomáš Brázda 1), Zdeněk Zdráhal 1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Zubní studio, Hradec Králové
SOUHRN: Autoři předkládají vlastní koncept rekonstrukce destruovaného chrupu pomocí implantátů. Léčebný protokol se skládá z 5 etap a využívá provizorních implantátů a okamžitého zatížení „definitivních“ implantátů. Na začátku jsou všechny zbylé zuby extrahovány a v závěru jsou zhotoveny 12členné podmíněně snímatelné mosty v obou čelistech. Během léčby trvající 15 měsíců má pacient stále fixní provizoria.
Klíčová slova: dentální implantáty, fixní rekonstrukce, provizorní implantáty, sinus lift.

* Problematika dětí narozených s nízkou porodní hmotností z pohledu zubního lékaře
Přehledové sdělení
s. 132-135
Vlasta Merglová¹), Jiří Dort²), Eva Dortová²)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
2) Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: U dětí narozených předčasně nebo s nízkou porodní hmotností se vyskytují dlouhodobé komplikace, které postihují řadu orgánových systémů. S prematuritou a nízkou porodní hmotností jsou spojovány problémy dutiny ústní a zubů zahrnující hypoplastické a hypomineralizované defekty skloviny, dilacerace zubů, opožděný vývoj a erupce zubů a defekty tvrdého patra ve spojitosti s opakovanými laryngoskopiemi a orotracheálními intubacemi. Předčasný porod a zlozvyky spojené s výživou predisponují nedonošené děti vzniku zubního kazu.
Klíčová slova: předčasný porod, nízká porodní hmotnost, hypomineralizace skloviny, hypoplazie skloviny, zubní kaz.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 136-137
Hana Zallmannová 1), Daniel Černý 2)
pracoviště:
1) RANO implantologické centrum, s. r. o., Praha
2) D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové
TEST 6: Preendodontická dostavba (PD) – zjednodušení práce
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Recenze
* Slovník anatomických eponym
s. 139
(Páč L.; Galén 2010)
Radovan Slezák

Servis
Aktuální informace
s. S62
* Distribuce LKS aneb úhel pohledu
Ladislav Šolc

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Milníky
s. S63
Jan Podlipný

* Z plenárního zasedání ERO-FDI s. S64
Jiří Zemen
Ve dnech 14.-15. 4. 2011 se v bulharské Sofii konalo plenární zasedání ERO-FDI. Připomeňme, že ČSK je členem této Evropské regionální organizace FDI již od roku 1993. Zasedání v Sofii se za ČSK zúčastnili doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a vedoucí Kongresového oddělení ČSK Ing. Hana Štěpánková. Doc. Zemen zde vystoupil s propagační prezentací o ČSK a Praze, neboť již od loňska se naše Komora uchází o pořadatelství zasedání ERO-FDI v roce 2012. Prezentace ČSK byla oceněna a bylo schváleno, že příští rok, 27.-28. 4. 2012, se bude konat plenární zasedání ERO-FDI v Praze.

Odborné akce
* Účet klinik ČSK – Ke zveřejňování zpráv ze zahraničních odborných akcí
s. S65
Redakce
Česká stomatologická vytvořila v roce 1996 Účet klinik, který slouží k podpoře odborného růstu pracovníků stomatologických klinik, klinik zubního lékařství a Výzkumného ústavu stomatologického a ostatních forem dalšího vzdělávání. Ti, kteří získají finanční příspěvek z Účtu klinik, pak o své účasti na zahraniční odborné akci podávají zprávu, kterou také obvykle publikujeme v časopisu LKS. Z prostorových důvodů se nám však některé zprávy z loňských akcí dosud nepodařilo do LKS zařadit, a proto budou zveřejněny na webových stránkách ČSK.
Na www.dent.cz jsou zveřejněny zprávy:
* Konference IADR – Mezinárodní asociace pro dentální výzkum (Barcelona, 14.-17. 7. 2010)
autoři: Milan Tomka, Lukáš Comba, Lucie Himmlová, VÚS 1. LF UK a VFN Praha
* 20. kongres EACMFS – Evropská asociace pro kranio-maxillo-faciální chirurgii (Brugy, 14.-17. 9. 2010)
autoři: Lukáš Hauer, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň; Vojtěch Peřina, František Rusznyák, KÚČOCH LF MU a FN Brno
* 10. výroční kongres EAOM – Evropská asociace orální medicíny (Londýn, 21.-25. 9. 2010)
autor: Jan Vokurka, Stomatologická klinika LF MU a FN Brno
* ITAB 2010 – 10. mezinárodní konference informačních technologií a aplikací v biomedicíně (Korfu, 2.-5. 11. 2010)
autor: Magdaléna Kašparová, Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol

* Založen slovenský Implantologický klub s. S66
Peter Abelovský
Koncem minulého roku byl založen Implantologický klub Slovenskej republiky – IK SR. Klub nevznikl jen díky elánu MUDr. Igora Čecha a Zuzany Matušovýchové, ale zejména za vydatné podpory všech kolegů, kteří se hned po jeho založení stali jeho členy (www.iksr.sk). IK SR byl od svého začátku podporován českým Implantologickým klubem (IK ČR) zastoupeným MUDr. Adolfem Eliášem a doc. MUDr. Antonínem Šimůnkem, CSc. O průběhu I. sympozia IK SR nám napsal MUDr. Peter Abelovský, z jehož obsáhlého příspěvku vybíráme hlavní informace.

* Společnost AME změnila název na ProMikro s. S67
Jiří Škrdlant
Asociace mikrochirurgické stomatologie – AME, o. s., změnila svůj název na Asociace mikroskopické stomatologie – ProMikro, o. s. (www.promikro.org).

* Ze stáže na Klinice Mayo s. S68
Lenka Vavřičková
V rámci dlouhodobé meziuniverzitní spolupráce Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, spočívající mimo jiné i v organizaci a vysílání pregraduálních a postgraduálních studentů na střednědobé studijní pobyty do USA, jsem od června do září 2010 pobývala na stáži v této prestižní americké soukromé nemocnici. Můj studijní pobyt na oddělení Dental Specialties byl zaměřen na problematiku komplikací protetického ošetření pacientů s dentálními implantáty.

* Právní poradna s. S70
Mgr. Jiří Slavík
Téma: RTG – vyhláška č. 221/2010 Sb. upravující požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení.

* Ekonomická poradna s. S70
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zakoupení dálniční známky jako nutný vedlejší výdaj při pracovní cestě.

* Fotoúsměv s. S71
Autorka fotografie: MUDr. Dagmar Nowá ze Zásady.

* Připravujeme s. S71
Novinky v postupech neodkladné resuscitace
Evropská rada pro resuscitaci (ERC) publikuje od roku 1992 soubor doporučení jednoduchých a přitom účinných postupů kardiopulmonální resuscitace (KPR). Nejnovější doporučení bylo vydáno loni. Co přináší pro stomatologickou praxi? Odborné sdělení s podrobným a instruktážním přehledem pro LKS zpracovali doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., a MUDr. Pavel Hájek z 3. LF UK a FNKV Praha.

Fotoalbum
* Mikulovská mozaika
s. S72
K reportáži ze sněmu ČSK jako obvykle přidáváme ještě několik fotografických momentek - pro dokreslení atmosféry dvou sice víkendových, avšak ve skutečnosti hodně pracovních dnů v Mikulově.