Dentální tým - květen 2011, ročník 4, s. A1-A12

suplement LKS, 2011, ročník 21, číslo 5

ISSN 1803-6929
LKS indexováno:
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Záštitu nad vydáním Dentálního týmu převzala Česká společnost protetické stomatologie.
Příští vydání suplementu DENTÁLNÍ TÝM: září 2011.


Z OBSAHU SUPLEMENTU DENTÁLNÍ TÝM
Ůvodník
* O souhře profesí dentálního týmu
s. A1
Pavel Chrz, prezident ČSK
Zubní péče je dnes právem chápána v širších souvislostech jako součinnost všech profesí tvořících dentální tým – zubních lékařů, sester, dentálních hygienistek a zubních techniků. Kvalita a bezpečnost péče o pacienty není myslitelná bez partnerství a spolupráce všech těchto povolání. Na podporu této myšlenky vytvořila Česká stomatologická komora v roce 2008 nový projekt – Dentální tým, suplement časopisu LKS.
V letošním roce, kdy si ČSK připomíná 20. výročí svého založení, chceme věnovat suplement Dentální tým právě spolupráci a vzájemným vztahům mezi všemi uvedenými profesemi.
Nabídli jsme proto Komoře zubních techniků ČR a Asociaci dentálních hygienistek ČR, aby prezentovaly své názory a představy o své práci i jejím ohodnocení. Příspěvky obou celorepublikových organizací, které jsou obsahem tohoto vydání Dentálního týmu, by měly otevřít prostor pro širokou diskusi celé stomatologické veřejnosti nad otázkami, které se týkají jak zmíněných profesí, tak zubních lékařů.
Vážení čtenáři, uvítáme, pokud se do této diskuse zapojíte a svými názory či zkušenostmi přispějete k hledání optimálních variant vzájemné spolupráce v zubní péči.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu redakce (viz tiráž). Věříme, že v zářijové vydání suplementu Dentální tým budeme moci v započaté diskusi pokračovat.

* Plány a strategie Komory zubních techniků ČR s. A2-A5
Komora zubních techniků ČR
Vážení kolegové, díky velkorysé nabídce ČSK dostáváme prostor pro oslovení celé stomatologické veřejnosti najednou. Za nabídku velice děkujeme a nesmírně si jí vážíme. Rádi bychom vás seznámili s plány Komory zubních techniků ČR (KZT ČR), které již byly částečně konzultovány s ČSK.

* Zubní laboratoře nabízejí spolupráci a své služby
s. A6-A7
Řádková inzerce s uvedením kontaktů a zaměření zubních laboratoří.

* Dentální hygienistka s. A8-A11
Lucie Ovčinikov, Petra Křížová
Asociace dentálních hygienistek ČR
Článek, který připravila Asociacie dentálních hyginiestek ČR, shrnuje základní informace týkající se profese dentální hygienistka.

* Kongres a veletrh opět pod jednou střechou
12.-14. října 2011, Kongresové centrum Praha
Již 14. ročník mezinárodního kongresu PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY se letos opět koná v Kongresovém centru Praha společně s dentálním veletrhem EXPODENT, jehož je ČSK oficiálním odborným partnerem. Odborná náplň kongresu PDD 2011 je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Článek obsahuje podrobný program Sekce pro sestry a dentální hygienistky a Sekce pro zubní techniky.