LKS, 2011, ročník 21, č. 5, s. 89-112 (S45-S60)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

S tímto číslem LKS vychází suplement:
* Dentální tým
květen 2011, ročník 4, s. A1-A12
(suplement LKS, 2011, ročník 21, číslo 5).
ISSN: 1803-6929

Úvodník
* Revoluce, nebo kontrarevoluce?
s. 89
Vratislav Čermák, člen představenstva ČSK

* Z dubnového setkání předsedů OSK s. 90
Společné setkání předsedů všech oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo 8. 4. 2011 v Praze.

* Pozvánka na PDD 2011 s. 92-93
Na osmdesát sdělení a posterů zahrnujících širokou tematiku zubního lékařství nabízí program mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2011, který se bude konat 12.-14. 10. v Kongresovém centru Praha (KCP). Společně s PDD již podruhé proběhne pod stejnou střechou a ve stejném termínu dentální veletrh EXPODENT 2011, jehož je ČSK oficiálním odborným partnerem.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh expodent
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Osteonekróza čelistí v souvislosti s celkovou léčbou bisfosfonáty – Doporučení pro praxi
Přehledové sdělení
s. 94-105
Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: Autoři v článku shrnují současná doporučení týkající se stomatologické péče o pacienty užívající bisfosfonáty s ohledem na možné riziko vzniku osteonekrózy čelistí při terapii těmito léky. Dále jsou prezentovány možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění čelistních kostí.
Klíčová slova: bisfosfonáty, osteonekróza čelistí, nežádoucí účinky.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 106-107
Daniel Černý 1), Hana Zallmannová 2)
pracoviště:
1) D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové
2) RANO implantologické centrum, s. r. o., Praha
TEST 5: Trepanační otvor - jak dobře vidět na práci
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Reportáž
* Famózní Muzeum zubního lékařství na vrcholku Muldentalu

s. 108-109
Ladislav Šolc
Genius loci malého saského městečka Zschadrass, které najdete jižně od spojnice Drážďan a Lipska, prolíná tamní krajinou téměř manifestačně. Pro našince už název oblasti údolí (německy das Tal), kterou protéká řeka Mulda pramenící v Krušných horách, lze snadno vnímat jako složené slovo ze dvou typicky zdravotnických pojmů: MUL a DENTAL. Ovšemže tato efektní hříčka se slovy rychle vyprchá. Naši pozornost však o to více upoutá fakt, že Dentalhistorisches Museum, tedy Muzeum historie zubního lékařství, vévodí oblasti Muldental z nejvyššího bodu náhorní plošiny obce Zschadrass.

Recenze
* Klinická anatomie zubů a čelistí
s. 111
(Šedý J., Foltán R.; Triton 2009)
Jiří Ramba

Servis
Aktuální informace
s. S46
* Novinky ze SÚJB
(Zvláštní odborná způsobilost; Uznání doby studia jako praxe pro stomatology; obdélníkové tubusy nebo clony)

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* O komorovém vzdělávání
s. S47
Miroslav Zuch

Diskuse
* Máme společnou vizi?
s. S49-S51
Zbyněk Mazur
Diskusní příspěvek k článku MUDr. Pavla Chrze „Má být Komora ostřejší a důraznější?“ z LKS č. 1/2011.

Diskuse
* Otevřená ČSK
s. S53
Reakce na komentář prezidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze z LKS č. 4/2011
Daniel Černý

Odborné akce
* Volební sněm České endodontické společnosti
s. S54
Lenka Roubalíková
Dne 5. 3. 2011 se sešli členové České endodontické společnosti (ČES) již tradičně v Říčanech u Prahy na v pořadí již 9. workshopu. Hlavním programem byla bilance činnosti ČES za uplynulé čtyři roky a volby nového výboru.

* Slovenský kongres mladých stomatologů s. S54
Redakce
V pořadí již V. Kongres mladých stomatológov sa konal 11.-12. 2. na Slnečných jazerách v Senci. Zúčastnilo se ho na 250 posluchačů. Mezi přednášejícími zubními lékaři ve věku do 35 let ze Slovenska a Česka se prezentovali také nové tváře z Polska a Rakouska.

* Konference k 40. výročí založení Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol s. S55
Taťjana Dostálová
Čtyřicáté výročí kliniky si připomeneme v rámci konference konané k této příležitosti dne 10. 6. 2011 ve FN Motol.

* Zubní instrumentářka – Akreditované kvalifikační kursy
s. S58
Na žádost čtenářů přinášíme aktuální přehled pořadatelů kvalifikačních kursů Zubní instrumentářka s platnou akreditací MZ ČR.

* Právní poradna s. S58
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zajišťování odborného dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky

* Ekonomická poradna s. S58
Ing. Alena Řeháková
Téma: Žádost o nemocenské dávky a tzv. vyloučené dny

* Fotoúsměv s. S59
Autor fotografie: MUDr. Dalibor Badal z Brna.

* Připravujeme s. S59
Orální lichen planus
Přehledové sdělení „Lichen planus oralis“ pro LKS připravil autorský kolektiv ze Stomatologické kliniky LF MU a FN Brno - MUDr. Jan Vokurka, prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Autoři prezentují základní klinicko-patologické aspekty, diagnostiku, léčbu a prognózu tohoto onemocnění neznámé etiologie.

Fotoalbum
* Společný kongres stomatologů a dentálních hygienistek

s. S60
Ladislav Šolc
S mottem NEJSME PŘECI SOUPEŘI se 8. a 9. 4. 2011 konalo hojně navštívené odborné setkání v Praze. Česká stomatologická komora se na něm významně podílela a přednášky z „komorové líhně“ (vedle níže uvedených to byla např. vystoupení doc. MUDr. Vlasty Merglové, CSc., a MUDr. Romany Ivančakové, CSc., nebo Ing. Jiřího Šusty) zaujaly svou fundovaností a brilantním podáním lektorů. Komunikace mezi lékaři a dentálními hygienistkami dostala perspektivní profesionální základ dobré budoucí spolupráce.