LKS, 2011, ročník 21, č. 2, s. 25-48 (S13-S20)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Móda sezóny s. 25
Jan Černý, viceprezident ČSK

* Ze setkání předsedů OSK s. 26
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo 21. 1. v Praze a 28. 1. v Olomouci. Obě jednání měla shodný program.

Reportáž
* Genius loci – Košice a Univerzita J. P. Šafárika s. 28-31
Marta Holečková, Ladislav Šolc
Další pokračování z cyklus vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se studuje zubní lékařství. Tento díl je věnovaný Košicím – stomatologickým klinikám LF Univerzity P. J. Šafárika. Na přípravě textu spolupracovali doc. MUDr. Eugen, Ďurovič, DrSc., a prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. Reportáž vznikla ve spolupráci redakcí LKS a slovenského časopisu Zubný lekár.

* Oficiální doporučený postup v péči o dětský chrup
s. 32-33
Zdeněk Broukal, Hana Cabrnochová, Eva Gojišová, Jan Janda, Vlasta Merglová, Jiří Pekárek, Jan Černý
Z iniciativy České stomatologické komory se dne 4. 4. 2008 konal workshop o používání fluoridových suplementů u dětí. Sešli se na něm zástupci zubních lékařů spolu se zástupci pediatrů, tedy profesí, jejichž úzká spolupráce v otázce fluoridové profylaxe, týkající se především dětí a mládeže, je nezbytná. Své zástupce na jednání vyslalo také Ministerstvo zdravotnictví ČR a VZP ČR. Cílem bylo zmapovat situaci v používání fluoridů v České republice a zahájit proces přípravy odborného postupu – doporučení k jejich užívání.
Výsledkem workshopu bylo ustanovení pracovní skupiny, která se v následujících měsících problematikou intenzivně zabývala. Skupina vypracovala společně text dvou materiálů: Prevence zubního kazu u dětí a mládeže, který představuje podrobné stanovisko k dané problematice (viz LKS 2/2011, str. 33-41), a Oficiální doporučený postup v péči o dětský chrup, který ze stanoviska vychází a přehledně shrnuje zásady péče o dětský chrup (viz LKS 2/2011, str. 32-33).
Tyto materiály byly zveřejněny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSK, v časopisech a na webových stránkách organizací, které se na jejich přípravě podílely.
Česká stomatologická komora zveřejnila oba materiály 15. 10. 2010 na svých webových stránkách www.dent.cz v odkazu Aktuální informace a nyní je publikujeme v časopise LKS.
Na vytvoření tohoto materiálu se podílely:
* Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
* Česká pediatrická společnost ČLS JEP
* Česká stomatologická komora
* Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha
* Česká společnost pro dětskou stomatologii

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Prevence zubního kazu u dětí a mládeže s. 34-41
Zdeněk Broukal1), Vlasta Merglová2), Jan Janda3), Hana Cabrnochová4), Eva Gojišová5), Jiří Pekárek6), Jan Černý6)
1) Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha
2) Česká společnost pro dětskou stomatologii
3) Česká pediatrická společnost ČLS JEP
4) Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
5) Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
6) Česká stomatologická komora
Souhrn: Stanovisko českých odborných pediatrických a stomatologických společností shrnuje současný stav poznatků o fluoridové prevenci zubního kazu se zvláštním zaměřením na vědecké důkazy o účinnosti a bezpečnosti fluoridové suplementace. Vymezuje indikační a dávková schémata použití fluoridových tablet a doporučené postupy pro poskytovatele primární stomatologické a pediatrické péče.
Klíčová slova: prevence zubního kazu, fluoridové suplementy, stanovisko.

* K názvu našeho časopisu s. 41
Redakce obdržela několik dotazů na to, jaký je oficiální název našeho časopisu.
Oficiální a od roku 1991 registrovaný název je: LKS.
V některých databázích je uváděn název našeho časopisu s různými dovětky. Například v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR najdete: „LKS (Lékařská komora stomatologů)“, v databázi ISSN: „LKS (Praha)“, často je uvedeno „LKS: časopis České stomatologické komory“ apod.
Všechny tyto dovětky jsou pouze upřesněním buď zkratky názvu časopisu, nebo místa vydání (název LKS nese totiž více časopisů v mezinárodním registru ISSN), nebo vydavatele (jak je také upřesněno na titulní straně LKS).
Ať už je název v databázích zpracován s jakýmkoli dovětkem, vždy je jednoznačným vodítkem pro identifikaci časopisu číslo ISSN (LKS má ISSN 1210-3381).
LKS je indexován a excerpován například v těchto databázích:
* Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz)
* Česká národní databáze ISSN (www.techlib.cz) a Mezinárodní registr ISSN
* Ministerstvo kultury ČR – Evidence periodického tisku (www.mkcr.cz)
* Katalog Národní technické knihovny (www.techlib.cz)
* Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz)
* Index Copernicus (www. indexcopernicus.com)

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie s. 42-43
Daniel Černý, Hana Zallmannová
test 1: Diagnostika akutní pulpitis – který zub to bolí?
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

* K rozvoji výuky zubního lékařství na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové v roce 2010 s. 45
Radovan Slezák
Pregraduální výuka zubního lékařství v České republice prošla v posledním dvacetiletí zásadním přerodem. Nové socioekonomické podmínky, náhlá existence dříve zapovězených či cenově nedostupných, do té doby jen teoreticky poznávaných moderních technologií a materiálů a z nich plynoucí dostupnost nových diagnostických a léčebných postupů se staly realitou, s níž bylo zapotřebí začít počítat i při výuce studentů.

Praxe
* Paušální výdaj na dopravu aneb rok třetí bez evidence (knihy) jízd s. 46-47
Jiří Tesař
Užívání žádného jiného předmětu běžné spotřeby není tolik svázáno s řadou právních předpisů jako užívání automobilu. Zákonné normy určují, co může jezdit, za jakých podmínek může vozidlo jezdit, kdo může řídit a jaká pravidla při řízení dodržovat. Využívání vozidel k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti je dlouhodobě naprosto běžnou věcí, a proto existují další právní předpisy pro účely daňové. V tomto článku se budu zabývat ustanovením zákona o daních z příjmů, jímž je § 24 odst. 2 písm. zt), a které vstupuje v roce 2011 do druhého roku svého života.

Servis
Aktuální informace
* Důležitá informace k úhradám v roce 2011 s. S14
Materiály Metodika ČSK k výběru regulačních poplatků a Dohoda ve věci vykazování kódů odbornosti 014 jsou v plném znění zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace - Důležitá informace k úhradám v roce 2011 (22. 12. 2010).

Z revizní komise ČSK
* O etice a (ne)kolegiálních vztazích mezi členy Komory
s. S14
Jiří Jandl, člen RK ČSK
Přes několikaleté a několikeré opakování, apely a prosby směrované ke členům i k revizním komisím OSK se neustále opakuje etický problém vztahu mezi členy Komory – kritika práce předcházejícího kolegy.

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Cesta zpět do Evropy s. S15
Zdeněk Poledna

Z redakční pošty
* Ke zveřejňování názorů členů ČSK s. S17
Redakce
V poslední době obdržela Česká stomatologická komora od svých členů velké množství reakcí na aktuální události ve zdravotnictví i k dění v Komoře. Většina z nich přichází e-mailovou poštou, často také telefonicky. Adresátem je obvykle přímo prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz, někteří zubní lékaři se obracejí na redakci časopisu LKS.
Z tohoto důvodu budeme v obdobných situacích, kdy redakce LKS obdrží čtenářský příspěvek vyjadřující se k určité, zejména aktuální události či problému, postupovat tímto způsobem:
Příspěvek bude v plném původním znění operativně zveřejněn na webových stránkách ČSK a v nejbližším vydání LKS budou na tuto skutečnost čtenáři výslovně upozorněni v rubrice Z redakční pošty. Vždy bude uvedeno, kdo příspěvek redakci zaslal, čeho se týká a kde přesně je na webových stránkách umístěn.
Časopis LKS je měsíčník se všemi specifiky, která k této periodicitě patří. Jeho možnost reagovat bezprostředně na některá aktuální témata je proto omezená. Jsme však přesvědčeni, že většina čtenářů LKS tuto skutečnost chápe, a proto také – a ve vlastním zájmu - pravidelně sledují webové stránky ČSK s aktuálními informacemi. Vzájemné propojení mezi časopisem LKS a webovými stránkami ČSK je jednou z velkých vymožeností, které nám moderní technika umožňuje a které využíváme.
Na www.dent.cz je zveřejněno:
Dne 6. 1. 2011 redakce LKS obdržela s žádostí o zveřejnění Otevřený dopis prezidentovi ČSK od MUDr. Libora Zdařila z Českých Budějovic. Autor dopisu vyjadřuje svůj nesouhlas s Prohlášením k aktivitě „Děkujeme, odcházíme“, které dr. Chrz jako statutární zástupce ČSK podepsal společně se zástupci organizací Koalice soukromých lékařů.
Uvedený otevřený dopis byl zveřejněn na webových stránkách ČSK 14. 1. v odkazu Aktuální informace.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh expodent s. S17
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

* Právní poradna s. S18
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Ukončení praxe z důvodu odchodu do důchodu.

* Ekonomická poradna s. S18
Ing. Alena Řeháková
Téma: Uplatnění slevy na dani na druhého z manželů, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

* Fotoúsměv s. S19
Autorka fotografie: MUDr. Blanka Magátová z Kolína.

* Připravujeme s. S20
Přehledové sdělení o Cone Beam výpočetní tomografii
Cone Beam výpočetní tomografie (CBCT) je novou rentgenovou zobrazovací technikou používanou v zubním lékařství. Poskytuje 3D zobrazení vyšetřované oblasti a přesná prostorová rekonstrukce svojí přehledností zjednodušuje diagnostiku. Současné poznatky o možnostech této technologie shrnuli autoři Edita Horká, René Foltán, Tomáš Hanzelka, Jiří Šedý ze Stomatologické kliniky a Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK a VFN Praha v odborném sdělení Využití Cone Beam CT v endodoncii.

Fotoalbum
* České přednášky na PDD s. S20
Kongres Pražské dentální dny nabízí vedle zahraničních také neméně zajímavé přednášky odborníků ze všech koutů České republiky a z různých typů pracovišť. Tuto obrazovou mozaiku z PDD 2010 berte také jako avízo na letošní čtrnáctý ročník kongresu. Tak na viděnou v říjnu opět v Kongresovém centru Praha!