LKS, 2010, ročník 20, č. 12, s. 237-260 (S117-S128)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Zvláštní příloha:
rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2010, ročník 20, a v suplementu Dentální tým (DT) 2010
(v PDF na www.dent.cz)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Blíží se Vánoce... s. 237
Jiří Zemen, člen představenstva ČSK

* Výzva ke spolupráci při realizaci výstavy k 20. výročí ČSK
s. 238
Další výstavu v Apolence, sídle ČSK, kterou plánujeme od dubna 2011, chceme tematicky zaměřit na dvacet let činnosti České stomatologické komory. Obracíme se proto na všechny zubní lékaře – pamětníky - s prosbou o zapůjčení materiálů, které se k dvacetiletému výročí Komory vztahují a je možné je vystavit. Pro trojrozměrné předměty budeme obtížně hledat vhodné umístění, ale je možné zvážit vystavení jejich fotografií. Vše, co nám bude pro účely výstavy poskytnuto, budeme pečlivě opatrovat a v pořádku vrátíme. Výstavu připravujeme ve spolupráci s dlouholetými spolupracovníky Komory a zkušenými vystavovateli Miroslavem Pacnerem a Petrem Horou Hořejšem.
S nabídkou se, prosím, obracejte na Mgr. Zinu Sladkovskou, telefon: 234 709 631, e-mail: sladkovska@dent.cz

Reportáž
* Jednání 54. sněmu ČSK; usnesení s. 240-242
Iva Žáková
Sněm ČSK se konal ve dnech 13.-14. listopadu 2010 v Plzni. K hlavním úkolům sněmu patřilo stanovit základní linii práce Komory v příštím roce a projednat a schválit rozpočet ČSK na rok 2011.

Odborná sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení - aktualizace
Aktualizované Pokyny autorům odborný sdělení zveřejníme 5. 1. 2011 na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS) a v příštím LKS č. 1/2011.
Pro větší přehlednost a orientaci autorů jsou v této aktualizaci shrnuty v samostatné části Pokynů dosavadní požadavky na nezbytná prohlášení autorů a dodržování etických aspektů.
Dále upozorňujeme na změnu v uvádění literárních odkazů, které je třeba v kapitole Literatura nově řadit podle jejich pořadí v textu (nikoli abecedně jako dosud).
Prosíme autory odborných sdělení, aby při zpracování rukopisu postupovali podle těchto Pokynů. (U prací nabídnutých časopisu LKS do zveřejnění aktualizovaných Pokynů bude redakční rada LKS akceptovat zpracování kapitoly Literatura dle stávajících Pokynů.

* Poděkování recenzentům časopisu LKS; O recenzním řízení
s. 243
Redakční rada LKS, Lydie Izakovičová Hollá
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2010.
Vážení čtenáři časopisu LKS, snahou redakce i všech členů redakční rady LKS je poskytnout vám co nejkvalitnější odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Tomu je přizpůsoben i charakter recenzního řízení v našem časopise.
Po obdržení článku k publikaci v LKS sdělí odpovědná redaktorka písemně prvnímu autorovi, že jeho práci dostala a že zahajuje recenzní řízení, eventuálně si v tomto dopise vyžádá další doplnění chybějících údajů. Každý rukopis je nejprve hodnocen členy redakční rady LKS a v případě, že je doporučen k dalšímu řízení, je odeslán k posouzení obvykle dvěma nezávislým recenzentům bez uvedení jména autora/autorů. Jde tedy o zdvojené recenzní „zaslepené“ posuzování (tj. autor nezná jména recenzentů, recenzenti neznají jméno autora), které by mělo přispět k tomu, aby články předkládané vám, čtenářům LKS, byly co nejkvalitnější.
Korespondující autor je následně seznámen s výsledky recenzního řízení; v případě, že recenzent požaduje větší úpravy rukopisu, vrátí redakce kompletní rukopis autorovi k přepracování, v případě menších, spíše stylistických změn, je možná úprava redaktorkou po domluvě s autorem. Po zaslání opravené verze práce redakci sdělí odpovědná redaktorka prvnímu autorovi, zda je tato verze práce přijata k publikaci v časopise LKS. Pokud je recenzní řízení nepříznivé, je rukopis vrácen autorovi/autorům společně s výhradami recenzentů, při zachování jejich anonymity.
Časopis LKS přináší rovněž informace z odborných jednání, kongresů, recenze knih, kapitoly z dějin zubního lékařství, komentáře k dříve publikovaným článkům aj. V tomto případě je příspěvek hodnocen členy redakční rady a podle charakteru sdělení i jedním nezávislým recenzentem a poté, při pozitivním posouzení, zveřejněn.
Vážení čtenáři a potenciální autoři prací v LKS, doufáme, že i vy přispějete ke zvyšování odborné úrovně časopisu a v případě, že máte zajímavou kazuistiku nebo vlastní zkušenosti s novou metodou/materiálem/pracovním postupem, nebojte se je nabídnout k publikaci ve vašem stavovském a odborném recenzovaném časopise LKS.

* Cervikofaciální aktinomykóza
Přehledové sdělení
s. 244-249
Lukáš Hauer1), Lenka Geigerová2), Pavel Andrle1)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
2) Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: Autoři se v předkládaném přehledovém sdělení zabývají historií, etiologií, epidemiologií, patofyziologií a klinickými příznaky cervikofaciální aktinomykózy. V článku jsou prezentována doporučení ke zvýšení úspěšnosti při diagnostice této infekce a též léčebné postupy se zaměřením na individualizovanou antibiotickou terapii ve zkráceném režimu.
Klíčová slova: cervikofaciální aktinomykóza, aktinomycety, drúzy.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii s. 250-251
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
Test 12: komplikace ve fixní protetice
Proč došlo k selhání celokeramické fazety?
Pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Recenze
* Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře (doplněné a rozšířené vydání) s. 252
(Vladimír Ščigel; ČSK a Havlíček Brain Team, 2010)
Zbyněk Sklenář

Osobnosti vzpomínají
* Profesor Bilder – žijící legenda maxilofaciální chirurgie
s. 253-255
Ladislav Šolc, Iva Žáková
Další článek z volné série vzpomínkových materiálů a rozhovorů s osobnostmi českého zubního lékařství.
Prof. MUDr. Josef Bilder, DrSc., hovoří o svém životě, který zasvětil maxilofaciální chirurgii.

* Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni s. 257-259
Michal Dudek, Lukáš Comba
Pracoviště:
Výzkumný ústav stomatologický, 1. LF UK a VFN Praha
V únoru a červenci roku 2009 jsme měli možnost podílet se na provozu malého zdravotnického zařízení v keňské vesnici Itibo. Tato vesnice se nachází v kopcovitém terénu západní části Keni, nedaleko Viktoriina jezera, asi půl dne cesty osobním automobilem z hlavního města Nairobi.

Servis
Aktuální informace s. S118
* Možnost poskytování sponzorských darů stomatologickým klinikám
* Od ledna časopis LKS pro slovenské zubní lékaře formou předplatného

* Ze školení předsedů oblastních revizních komisí a čestných rad s. S119
Libuše Císařová, Jana Svobodová
Školení předsedů revizních komisí OSK, čestných rad OSK a společných čestných rad OSK se konalo 5. 11. 2010 v hotelu Park Inn v Praze a 26. 11. 2010 v Brněnském kulturním centru. Cílem školení bylo podrobně seznámit funkcionáře oblastních stomatologických komor s novým disciplinárním řádem ČSK účinným od 1. ledna 2011.

Reportáž
* Kontinuální vzdělávání celého dentálního týmu v zemích EU
Z mezinárodního workshopu ČSK a CED
s. S120-121
Jan Černý
V rámci kongresu Pražské dentální dny 2010 se dne 7. 10. konal další z mezinárodních workshopů, který už tradičně organizuje ČSK a který je zároveň oficiálním pracovním fórem CED – Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů). Téma letošního rokování znělo Kontinuální vzdělávání celého dentálního týmu. Jednání se zúčastnili delegáti profesních komor z Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Česka.

* Další úspěšný webinář s. S122
Zdeněk Poledna
Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 od osmé večerní jsme mohli opět sledovat na svých počítačích internetový seminář s názvem Šetrné extrakce zubů. Přednášel dr. Miguel David Cevallos Lecaro a moderování se tentokrát ujal dr. Radek Mounajjed. Téma bylo zvoleno velice šťastně, protože se zúčastnilo poměrně dost posluchačů a po přednášce následovala spontánní diskuse, využívající výhod internetu jako moderního média počátku jednadvacátého století. Zřejmě i samotný webinář, tato nová a perspektivní forma vzdělávání, se již pomalu dostává do povědomí čím dál širšího okruhu odborné veřejnosti.

* Dent Cup 2010: Soutěž zubních techniků a stomatologové
s. S123
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
Dent Cup – Soutěž zubních techniků je sice především určena studentům oboru zubní technik, ale bez úzké spolupráce se stomatology si ji organizátoři neumí představit.

Odborné akce
* Podzimní implantologická rokování:
Sympozium evropských implantologů
58. kongres Implantologického klubu ČR
s. S124
Antonín Šimůnek
Rok se s rokem sešel a evropští i mimoevropští implantologové se setkali na tradičním, již 19. výročním kongresu Evropské asociace pro oseointegraci (EAO). Hostitelským městem byl tentokrát skotský Glasgow. Třídenní kongres se konal začátkem října 2010 a hostil přes 3000 účastníků ze 76 zemí.
Po letní přestávce se členové i příznivci IK ČR sešli 23. 10. 2010 v Plzni. Program byl tentokrát sestaven výhradně z tuzemských, přesněji řečeno českých a slovenských zdrojů. To však vůbec nebylo na závadu.

* Kutnohorské stomatologické dny s. S125
Magdalena a Jan Havlovicovi
Ve dnech 10.–12. 9. 2010 se již popatnácté za sebou sjeli do Kutné Hory zubní lékaři z celé České republiky. Sdružení stomatologů SALVIA Kutná Hora bylo již tradičně pořadatelem multioborového odborného podzimního stomatologického semináře.

* XIV. Sazamův den s. S125
Radovan Slezák, Romana Ivančaková
V pořadí již XIV. Sazamův den s podtitulem v podobě řečnické otázky Potřebuje dítě naši péči? se uskutečnil 6. 11. 2010 v reprezentativních prostorách Výukového centra LF UK v Hradci Králové.

* Jak se studuje na druhé straně světa? s. S125
Karolína Floryková
V termínu 13.–21. 8. 2010 jsem se jako editorka IADS (International Association of Dental Students) zúčastnila kongresu asijské obdoby studentských organizací – APDSA (Asia Pacific Dental Students Association).

* Právní poradna s. S126
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odborná způsobilost zaměstnance na pozici zubní instrumentářka

* Ekonomická poradna s. S126
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové uznatelné výdaje spojené s provozem automobilu

* Fotoúsměv s. S127
Fotografii zaslala MDDr. Barbora Menšíková.

* Připravujeme s. S127
Vzpomínkový seriál k 20. výročí čsk
V příštím roce si Česká stomatologická komora připomene 20. výročí svého založení. K tomuto jubileu přispěje svým dílem také komorový časopis. V každém z čísel LKS 2011 najdete vzpomínkové rozjímaní těch, kteří se o vznik samostatné ČSK zasloužili a v prvním období, od roku 1991, stáli a pracovali v jejím čele.

Fotoalbum
* Plzeňské momentky s. S128
Reportáž z listopadového, 54. sněmu ČSK (viz str. 240-242) doplňujeme fotografiemi, které v širším záběru dokreslují, co vše se v Plzni odehrávalo.