LKS, 2010, ročník 20, č. 10, s. 193-212 (S93-S104)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

Úvodník
* O podzimu
s. 193
Pavel Trojan, člen představenstva ČSK

* Pražské dentální dny a Expodent proběhly úspěšně s. 194
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny se letos konal poprvé pod jednou střechou s novým veletrhem Expodent, a to ve dnech 6.-8. října 2010 v Kongresovém centru Praha. Po celé tři dny žilo Kongresové centrum Praha čilým ruchem a příjemnou atmosférou, podtrženou již tradičně dobrou organizací celé této odborné události. Podrobnou reportáž z kongresu PDD 2010 a veletrhu Expodent připravujeme do příštího LKS č. 11/2010.

* Z valné hromady členů ČSK s. 196-197
Iva Žáková
Valná hromada ČSK se konala v sobotu 18. září 2010 v Národním domě na Vinohradech. Pro zubní lékaře to byla vítaná příležitost pro diskusi s vedením Komory, se zástupci zdravotních pojišťoven a s politiky, zvláště pak s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc.

* Setkání předsedů OSK s. 197
Iva Žáková
V sobotu 18. 9. 2010 na valnou hromadu ČSK v Národním domě na Vinohradech už tradičně navazovalo setkání předsedů všech jednašedesáti oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK.

Reportáž
* Genius loci – naše univerzitní města
Praha – kolébka našeho zubního lékařství
Jiří Mazánek, Ladislav Šolc
s. 198-201
Historická procházka po pražských lokalitách úzce spojených se vznikem první české zubní kliniky a s výukou zubního lékařství.

* Světový kongres FDI v brazilském Salvadoru nezaujal
s. 202
Jiří Zemen
FDI - Světová organizace zubních lékařů, která sdružuje okolo 200 dentálních asociací z celého světa a reprezentuje přes milion zubních lékařů, letos začátkem září uspořádala ve spolupráci s brazilskou dentální asociací 98. světový kongres, dentální výstavu a veškerá jednání orgánů FDI v brazilském Salvador da Bahia.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů - Kazuistika s. 203-209
Jan Streblov1), Miroslav Palma2), Martin Tomeček1)
Pracoviště:
1) 3DK, s. r. o., Praha
2) Soukromá praxe, Český Brod
Souhrn: Bouřlivý rozvoj plastické chirurgie parodontu v posledním desetiletí vedl k technikám krytí gingiválních recesů, které s vysokou spolehlivostí dosahují jejich překrytí. Další vývoj se proto soustředil na techniky minimálně traumatizující tkáně, při kterých je hojení tkání spojeno s minimálním množstvím jizev. Tento přístup také vede k velmi dobrým estetickým výsledkům. Autoři se v textu zabývají vybranými, minimálně invazivními technikami a ilustrují je třemi kazuistikami. Na závěr diskutují výhody a nevýhody těchto technik.
Klíčová slova: plastická chirurgie parodontu, obálková technika, tunelová technika, krytí gingiválních recesů, minimálně invazivní techniky, růžová estetika.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii
s. 210-211
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 10: komplikace ve fixní protetice
co mohlo vést k odštípnutí keramické fazety z metalokeramické korunky krátce po jejím nacementování?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Servis
Aktuální informace
s. S94
* pojištění profesní odpovědnosti: nově náhrada nemajetkové újmy
* dohodovací řízení na rok 2011
* regulace cen a cenové kontroly
* připravovaná legislativa
* rtg v zubní ordinaci

* Webinář – zajímavá forma vzdělávání s. S95
Zdeněk Poledna
On-line odborné diskuse neboli webináře pořádá ČSK od letošního dubna. Tato zajímavá forma vzdělávání vznikla z iniciativy členů představenstva ČSK MUDr. Radka Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., a MUDr. Josefa Kunkely. Diskuse probíhá vždy první čtvrtek v měsíci na portálu e-learningu ČSK (www.apolenka.cz). Dosud se uskutečnilo pět webinářů, v průměru se jich zúčastňuje 50 přihlášených účastníků a v chatu je položeno 10-15 otázek. Nyní je také možné se k zaznamenaným webinářům zpětně vrátit prostřednictvím internetového archivu. Informace o tom, jak se do on-line diskuse můžete zapojit, jsou pravidelně rozesílány e-mailem a zveřejňovány v odkazu Aktuální informace na www.dent.cz, upozornění najdete také v každém čísle našeho časopisu. Od září pro LKS tyto odborné diskuse sleduje a komentuje člen redakční rady MUDr. Zdeněk Poledna.

Anketa
* Čeho si na komoře ceníme nejvíce? (3. část)
s. S97
Iva Žáková
Letos jsme si připomněli, že uplynulo dvacet let od založení Lékařské komory stomatologů (LKS), a příští rok pak oslavíme 20. výročí vzniku České stomatologické komory (ČSK), ustanovené dle zákona o komorách. Je tedy čas začít bilancovat uplynulé dvacetiletí, a proto jsme se účastníků zářijové valné hromady ČSK zeptali:
Co považujete za největší úspěchy České stomatologické komory za dobu její existence?

* Regulace cen nehrazené zubní péče s. S98
Pavel Chrz
V závěru roku 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o cenách, která se významným způsobem dotkla rozsahu regulace cen a způsobu kontroly jejího dodržování. Jednou z podstatných změn, kterou tato novela přinesla, je přenesení kontrolní působnosti v oblasti cen zdravotní péče z ministerstva zdravotnictví zpět na ministerstvo financí tak, jako tomu bylo před rokem 2008. Je proto nutno počítat s tím, že cenové kontroly, které ministerstvo zdravotnictví v uplynulých dvou letech prakticky nerealizovalo, budou opět probíhat.
Ministerstvo financí a ministerstvo zdravotnictví se nyní shodují v názoru, že ceny zdravotní péče zubních lékařů, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou i nadále regulovány věcně usměrněnou cenou. Jinými slovy, ceny zdravotní péče, kterou hradí pacient, musí být kalkulovány a kalkulace budou i nadále předmětem cenových kontrol, a to bez ohledu na to, zda jde o smluvní či zcela nesmluvní zdravotnické zařízení. Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví byly ceny nehrazené zdravotní péče zubních lékařů regulovány i v roce 2009 a regulace těchto cen v roce 2008 nebyla uplatněna pouze v důsledku omylu při tvorbě příslušných cenových předpisů.
Česká stomatologická komora závěry týkající se regulace cen nehrazené zdravotní péče opírala o výsledky jednání s představiteli tehdy příslušných odborů ministerstva zdravotnictví. Se stávajícím názorem ministerstva zdravotnictví se Česká stomatologická komora neztotožňuje, regulaci cen nehrazené zubní péče považuje za věcně neodůvodněnou a právně spornou. Vzhledem k tomu, že v letošním roce již byly zaznamenány první cenové kontroly, však považuji za nutné Vás o momentální situaci informovat, abyste mohli přijmout odpovídající opatření.

* Kalkulace cen v ordinaci zubního lékaře
Několik poznámek k metodice zpracování minutové zúčtovací sazby s. S98-S99
Jiří Šusta
Upozornění: Rozšířená, podrobná verze tohoto článku je zveřejněna na www.dent.cz

* Právní poradna s. S102
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Lze vybírat od pacienta jednorázový poplatek za registraci?

* Ekonomická poradna s. S102
Ing. Alena Řeháková
Téma: Příspěvek zaměstnanci na stravování a jeho zdanění

* Fotoúsměv s. S103
Fotografii zaslal MUDr. Zdeněk Poledna z Prahy.

* Připravujeme s. S103
Lidské papilomaviry a stomatologie
Zajímavý přehledový článek na téma Ľudské papilomavírusy v patogenéze spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej a orofaryngu (OAPC) pro LKS připravili MUDr. Michal Krump ze soukromé zubní ordinace v Púchove a prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., z Ústavu patologie a Laboratoře molekulární patologie LF UP Olomouc. Na základě dostupných publikovaných výsledků vědeckých studií autoři shrnují poznatky o možné etiologické souvislosti OAPC s papilomavirovou infekcí.

Fotoalbum
* Valná hromada 2010
s. S104
K reportáži z valné hromady členů ČSK (str. 196-197) přidáváme ještě obrazovou mozaiku, která přibližuje atmosféru v Národním domě na Vinohradech v sobotu 18. září.