LKS, 2010, ročník 20, č. 7-8, s. 145-168 (S61-S72)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

Úvodník
* ROZJÍMÁNÍ O JEDNOTĚ
s. 145
Milan Řezáč, člen představenstva ČSK

* KONGRES PDD 2010 A VELETRH EXPODENT s. 146 a S69
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který se bude konat společně s veletrhem Expodent, se už blíží. Ve dnech 6.-8. října 2010 bude v Kongresovém centru Praha (KCP) pro návštěvníky obou akcí připraven bohatý program.
Odborný programu kongresu PDD má hlavní téma Pacient - priorita dentálního týmu a je rozčleněn do 11 sekcí. Některé části (např. Posterová sekce, Sekce mladých autorů) budou už tradičně volně přístupné všem zájemcům bez vazby na kongresovou registraci.
Novinkou je volně přístupný doprovodný odborný program – live show Kompletní ošetření celokeramickou korunkou v jedné návštěvě (dr. Kunkela, 7. 10.) a panelová diskuse Často kladené otázky v protetické stomatologii (dr. Mounajjed a hosté z klinických pracovišť a privátních praxí, 8. 10.).
V současnosti je pro návštěvníky KCP připravován další doprovodný program, a to ve spolupráci s firmami z řad vystavovatelů. Půjde především o odborné přednášky a prezentace zaměřené jak na novinky v zubním lékařství, tak například na oblast managementu.
Podrobné informace o programu PDD a Expodentu v KCP budou aktuálně zveřejněny na www.dent.cz a v LKS č. 9/2010.
Sborník abstraktů PDD 2010 vyjde opět jako suplement LKS, a to ve dvou formách – tištěnou verzi obdrží účastníci PDD při registraci v KCP, plná elektronická verze bude zveřejněna na www.dent.cz.

Reportáž
* Genius loci – Bratislava po druhé...
Slovenská zdravotnícka univerzita – inštitúcia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
s. 148-150
Marta Holečková, Ladislav Šolc
Do roku 1945 neexistovala na Slovensku žiadna inštitúcia, ktorá by mala za úlohu ďalšie vzdelávanie lekárov. Bolo na jednotlivcovi, či si chce svoj obzor rozšíriť alebo nie. Prax však ukázala, že ďalšie vzdelávanie je nevyhnutnosťou, a tak 1. mája 1953 vzniklo Školské stredisko Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Tým sa začali písať dejiny inštitucionálneho vzdelávania lekárov na Slovensku a na krátku dobu aj v celom Československu, pretože takáto inštitúcia vznikla v Čechách až o dva mesiace neskôr (Ústav pro doškolování lékářů v Praze).


Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem kořene po traumatu
kazuistiky s. 151-159
Hana Zallmannová Čechová1), Klaus Peter Schmidt2)
Pracoviště:
1) RANO implantologické centrum, s. r. o.
2) Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. K. P. Schmidt – Dr. U. Rahn-Schmidt
Souhrn: Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene je nevyhnutelné při poúrazových stavech ve věku 8-12 let v případech, kdy se nepodaří zachovat vitalitu pulpy. Adekvátního uzávěru široce otevřeného foramen apicale může být dosaženo metodou apexifikace, vyžadující opakovanou aplikaci hydroxidu vápenatého, která vede k vytvoření můstku, jež dovolí konečné zaplnění s použitím konveční metody s gutaperčou a sealerem. Prezentovaná metoda s MTA by mohla pomoci vyhnout se nevýhodám spojeným s dlouhodobostí tohoto postupu, jako je reinfekce a oslabení zubu. Dvě kazuistiky představují výhody alternativní metody využívající MTA.
Klíčová slova: úraz zubu, apexifikace, mineral trioxide aggregate – MTA, zub s nedokončeným vývojem, otevřené foramen apicale, apikální uzávěr.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii s. 160-161
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 7-8: registrace mezičelistních vztahů
byl přenos modelů do artikulátoru správný?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

* Oprava k článku Kortikoidy s. 161
z LKS č. 4/2010, Repetitorium klinické farmakologie VII.
Vladimír Ščigel
Autor článku Kortikoidy se velice omlouvá všem čtenářům i lékárníkům za chybu, která se vloudila do uvedeného magistraliter receptu na přípravu gelové formy kortikoidu. Autor uvádí upřesněné znění receptu a zveřejňuje také zcela nový recept na přípravek, který je vhodnou alternativou k již nedostupnému léčivu DEXALTIN oral pasta.

Recenze
* Oceňování a prodej privátní zubní praxe
s. 162
(Tomáš Krabec, Grada Publishing 2009)
Zdeňka Šustová

Osobnosti vzpomínají
* Život a práce profesorky Rozkovcové
s. 163-165
Ladislav Šolc ve spolupráci s Ivou Žákovou a as. MUDr. Marií Markovou, CSc.
Další článek z volné série vzpomínkových materiálů a rozhovorů s osobnostmi českého zubního lékařství.
Prof. MUDr. Eva Rozkovcová, DrSc., hovoří o svém životě, který zasvětila dětské stomatologii.

* Zprávy z druhého konce světa: Úplně jiná realita
Jiří Palek s. 166-167
Od ledna 2007 pracuji jako zubní lékař v tichomořské ostrovní republice Palau v rámci zahraniční pomoci, organizované Ministerstvem zahraničí České republiky.

Servis

Aktuální informace s. S62
sújb o novinkách týkajících se rentgenů
* TLD audit
* Obdélníkové tubusy nebo clony
* Nové požadavky pro intraorální rgt přístroje při zkouškách dlouhodobé stability

* Valná hromada členů ČSK s. S63
sobota 18. září 2010 od 10.00 hod., Praha, Národní dům na Vinohradech
Témata:
* Zdravotnictví a zubní lékařství po volbách
* Současný stav jednání o cenách stomatologické péče v roce 2011
* Vztahy se zdravotními pojišťovnami (registrace pacientů a jiné)
* Různé
Zveme všechny členy České stomatologické komory k diskusi, na níž budou pozváni zástupci MZ ČR, ředitelé zdravotních pojišťoven a další hosté. O podrobnostech programu budeme aktuálně informovat na přelomu srpna a září.

Z redakční pošty
* Otevřený dopis prezidentovi ČSK
s. S63
Jiří Nožička
Autor se vyjadřuje k návrhu na konání plesu ČSK v roce 2011 v hotelu Pupp v Karlových Varech.

* Novinky z Kooperativy s. S64
Informace o novinkách v nabídce pro členy ČSK (např. možnost pojištění profesní odpovědnosti i pro právnické osoby).

Anketa
* ČEHO SI NA KOMOŘE CENÍME NEJVÍCE? (1. část) s. S65
Iva Žáková
Letos jsme si připomněli, že uplynulo dvacet let od založení Lékařské komory stomatologů (LKS), a příští rok pak oslavíme 20. výročí vzniku České stomatologické komory (ČSK), ustanovené dle zákona o komorách. Je tedy čas začít bilancovat uplynulé dvacetiletí, a proto jsme se členů sněmu ČSK zeptali:
Co považujete za největší úspěchy České stomatologické komory za dobu její existence?

Odborné akce
* Parodontologické dny v Liberci s. S66
Vladimíra Paulusová
Ve dnech 23.-24. 4. 2010 se konalo v Liberci jarní odborné zasedání České parodontologické společnosti. Více než 150 účastníků – zubních lékařů a dentálních hygienistek - vyslechlo řadu velmi kvalitních přednášek domácích i zahraničních autorů.

* Považské stomatologické dni s. S66
Mezinárodní stomatologický kongres IV. Považské stomatologické dni se konal 29.-30. 4. 2010 v Trenčíně.

* Současné trendy v implantologii – klinické použití vědeckých poznatků s. S67
Martin Starosta
Začátkem března 2010 se v Göteborgu konal dvoudenní seminář se zaměření na současné trendy v dentální implantologii. Byl pořádán vědeckou skupinou firmy Astratech a byl jedním z mnoha věnovaných implantologické problematice v rámci mezinárodního vzdělávacího programu.

* Podzimní stomatologické fórum 2010 s. S69
Vzdělávací středisko ČSK připravuje čtvrtý ročník Podzimního stomatologického fóra v Brně, které se bude konat v pátek 26. listopadu 2010 v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je určena stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí akce bude také výstava dentálních firem. V sekci pro sestry a dentální hygienistky bude přednášet doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., a v sekci pro zubní lékaře MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.

* Právní poradna s. S70
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinné očkování zaměstnanců ZZ proti infekčním nemocem.

* Ekonomická poradna s. S70
Ing. Alena Řeháková
Téma: Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

* Fotoúsměv s. S71
Cheb, zuby a Jára Cimrman
Ladislav Šolc

* Připravujeme s. S71
Dentální tým – září 2010
S příštím číslem LKS č. 9/2010 opět vyjde suplement DENTÁLNÍ TÝM, který tentokrát bude zaměřen jak na oblast protetiky, tak z velké části také na problematiku dentální hygieny.

Fotoalbum
* Stomatologický den
s. S72
Pracovní setkání zástupců ČSK, stomatologických klinik, odborných společností a vědecké rady ČSK mají už dlouholetou tradici. Letošní Stomatologický den se konal 14. května v Brně.