LKS, 2010, ročník 20, č. 6, s. 121-144 (S49-S60)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

Úvodník
* Nečistíš – zaplatíš
s. 121
Zdeněk Odvody, člen představenstva ČSK

* On-line rozhovory s vedením ČSK a členy volených orgánů na www.dent.cz s. 122
Další on-line rozhovor na webových stránkách ČSK se uskuteční 21. června 2010 od 17.00 do 19.00 hodin. Na dotazy zubních lékařů bude formou písemného rozhovoru odpovídat MUDr. Milan Řezáč, člen představenstva ČSK. Podrobné informace o tom, kdy a jak se do diskuse zapojit, zašleme opět prostřednictvím e-mailu.

* Každý první čtvrtek v měsíci On-line diskuse ke vzdělávání na portálu e-learningového vzdělávání ČSK s. 122
Vedle pravidelných on-line rozhovorů s členy volených orgánů ČSK připravuje Komora on-line diskusi ke vzdělávání, která se koná každý první čtvrtek v měsíci.
On-line diskuse je vedena formou video-rozhovoru. Jde o moderovanou webovou diskusi (webinář) na portálu e-learningového vzdělávání (http://moodle.apolenka.cz/).
Informace o webinářích konaných během července a srpna budou zveřejněny na www.dent.cz a zároveň rozeslány e-mailem členům ČSK, kteří svou elektronickou adresu poskytli Kanceláři ČSK.

* Stomatologický den v brně s. 122
Zástupci České stomatologické komory, stomatologických klinik, odborných společností, vědecké rady ČSK a skupiny představenstva ČSK pro vzdělávání se sešli 14. 5. 2010 v Brně na již tradičním Stomatologickém dni.

* Jarní sněm SKZL s. 122
Jarní sněm Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) se konal 24. 4. 2010 v Novom Smokovci. Zasedání se zúčastnilo 87 delegátů z regionálních a oblastních komor z celého Slovenska.

* Z JEDNÁNÍ 53. SNĚMU ČSK; USNESENÍ s. 124-127
Sněm ČSK se konal 15.-16. května 2010 v Brně. Byl prostorem pro hodnocení uplynulého roku 2009 z hlediska činnosti a hospodaření Komory i pro rekapitulaci událostí od počátku roku 2010. Jednání bylo dále zaměřeno na důležité novely řádů ČSK, na úkoly ČSK v nadcházejícím období a na problematiku oblastních stomatologických komor.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Kvalita plnění kořenových kanálků u zubů s vnitřní resorpcí – srovnání čtyř různých technik
Původní sdělení
s. 128-133
Jan Netolický, Eva Záhlavová
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni
Souhrn: Při endodontickém ošetření zubů s vnitřním granulomem je velkým problémem nejen dokonalé mechanické opracování, ale zejména kvalitní, homogenní zaplnění resorptivního defektu ve stěně kořenového kanálku. Cílem autorů bylo porovnat kvalitu plnění kořenových kanálků u extrahovaných zubů s uměle vytvořeným vnitřním granulomem při použití čtyř různých technik pro plnění kořenového kanálku. Jako nevhodné se ukázaly techniky centrálního čepu a laterální kondenzace, uspokojivých výsledků bylo dosaženo u zubů zaplněných Thermafilem. Jednoznačně nejlepší technikou pro definitivní plnění zubů s vnitřním granulomem se ukázala přímá aplikace nahřáté gutaperči do kořenového kanálku s resorptivním defektem (BeeFill).
Klíčová slova: vnitřní resorpce, kvalita plnění kořenových kanálků.

* Stomatologické ošetření dětského pacienta se středně těžkou formou hemofilie A, z ortodontických důvodů
Kazuistika
s. 134-137
Karel Chleborád, Kristina Ginzelová, Taťjana Dostálová
Pracoviště:
Dětská stomatologická klinika, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Souhrn: Hemofilie je jedno z nejčastějších krevních onemocnění. Je charakterizována defektem ve srážlivosti krve. Hemofilie je recesivně dědičné onemocnění s vazbou na chromozom X, nemoc přenášejí ženy, onemocní muži. V praxi se při stomatologickém ošetření podává substituční léčba za účelem zvýšení hladiny F VIII či F IX v krvi. Kazuistické sdělení seznamuje s ošetřením dětského pacienta se středně těžkou hemofilií v lokální anestezii z ortodontických důvodů.
Klíčová slova: hemofilie, dětská stomatologie, ortodoncie.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii s. 138-139
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 6: registrace mezičelistních vztahů
je tento způsob registrace mezičelistních vztahů správný?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Anketa
* Bude zájem o atestaci z klinické stomatologie?
s. 141
Iva Žáková
V zubním lékařství dosud byly uznávány dvě specializace, a to maxilofaciální chirurgie a ortodoncie. Nyní, prvním rokem, k nim přibyla specializace Klinická stomatologie. O její zavedení usilovaly hlavně stomatologické kliniky, ČSK je podpořila a tuto novou specializaci prosadila do novely zákona č. 95/2004 Sb. Tato atestace představuje možnost pro další odborný a profesní růst především pro klinické pracovníky. Náplň atestační přípravy je vypracována, a tak nezbývá, než se těšit na první uchazeče. Během Stomatologického dne, který se konal 14. 5. v Brně, jsme se představitelů klinik zeptali:
V čem spatřujete přínos nově zavedené specializace Klinická stomatologie?

Servis
* Podzimní stomatologické fórum 2010
s. S49
Vzdělávací středisko ČSK připravuje čtvrtý ročník Podzimního stomatologického fóra v Brně, které se bude konat v pátek 26. listopadu 2010 v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je určena stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí akce bude také výstava dentálních firem. V sekci pro sestry a dentální hygienistky bude přednášet doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., a v sekci pro zubní lékaře MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.

* Z mediálního školení krajských mluvčích ČSK s. S49
Pravidelné školení krajských mluvčích ČSK se konalo 14. 5. 2010 v Brně. Vedl ho mediální poradce Komory Mgr. Jan Kovařík.

Aktuální informace s. S50
* hlášení vzniku, změny a zániku zdravotnického zařízení na úzis
* zaměstnávání zdravotnických pracovníků (lékařů i nelékařů) v zubní ordinaci
* výzva k zasílání informací do centra čsk

* Ze zasedání ERO-FDI s. S51
Jiří Zemen
ERO General Session, zasedání Evropské regionální organizace Světové federace zubních lékařů (ERO-FDI), se konalo 29.-30. 4. 2010 v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Za ČSK se zúčastnili delegáti MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT s. S51
6.-8. 10. 2010, Kongresové centrum Praha
novinka! Kongres a veletrh pod jednou střechou!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem Expodent.

Odborné akce
* SEDMÝ WORKSHOP ČES s. S53
Simona Ságlová
Dne 27. 2. 2010 se v Říčanech u Prahy uskutečnil v pořadí 7. workshop členů České endodontické společnosti, o. s. Po velmi úspěšném loňském, říjnovém výročním kongresu naší společnosti se počet členů ČES navýšil, rok 2010 jsme v Říčanech zahájili v počtu 22 účastníků.

* Špičkové technologie a Estetika na Světovém Sympoziu s. S53
Jaroslav Gabriel
Ve dnech 18.-20. 3. 2010 proběhlo světové sympozium Dentsply Friadent v Barceloně. Toto setkání lékařů, a bylo jich okolo 3000 z více než 60 zemí světa, se konalo již počtrnácté. Námět sympozia zněl: Špičkové technologie, estetika, dostupnost, zjednodušení a zrychlení ošetření.

* NOVINKY VÝZKUMU V OBLASTI STOMATOLOGIE NA KONGRESU IADR s. S54-S55
Michal Dudek, Lukáš Comba
Díky příspěvku z Účtu kliniky ČSK a Grantové agentury UK jsme se mohli účastnit prestižního kongresu mezinárodní asociace pro výzkum v oblasti stomatologie - International Association for Dental Research (IADR), který se konal 22.-24. 9. 2009 ve městě Wuhan v Čínské lidové republice. Kongres byl zahájen klíčovými přednáškami několika předních odborníků na témata: prevence zubního kazu, výzkum kmenových buněk pro aplikaci ve stomatologii a maxilofaciální chirurgie. Dále byl kongres rozčleněn na sekce, které obsahovaly všechna odvětví stomatologie. Celkově zaznělo 129 přednášek a bylo prezentováno 624 posterových sdělení.

Nežádoucí účinky léčiv aneb 5 minut pro bezpečnější farmakoterapii s. S57
Posláním Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je dbát, aby v České republice byla používána jen kvalitní, účinná a bezpečná léčiva. Proto SÚKL zahájil v roce 2010 informační kampaň zaměřenou na podporu bezpečnosti léčivých přípravků, s jejíž pomocí chce upozornit na problematiku nežádoucích účinků léčiv a význam hlášení podezření na výskyt nežádoucích účinků. Veškeré informace o hlášení nežádoucích účinků léčiv najdete na webových stránkách SÚKL na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

* Právní poradna s. S58
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Ošetřování pacientů se závažnými infekčními chorobami v zubní ordinaci.

* Ekonomická poradna s. S58
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňově uznatelné výdaje.

* Fotoúsměv s. S59
Autorka fotografie: MUDr. Marcela Götzová, Praha 4.

* Připravujeme s. S59
Endodontické Kazuistiky
Odborné sdělení s názvem Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem kořene po traumatu pro LKS připravili MUDr. Hana Zallmannová Čechová a dr. Klaus Peter Schmidt. Autoři ve dvou kazuistikách prezentují alternativní metodu apikálního uzávěru pomocí metody s MTA, která úspěšně nahrazuje dříve používanou techniku apexifikace.

Fotoalbum
* Brněnská předsněmovní rokování s. S60
Zasedání sněmu ČSK jsou pravidelně víkendová a už tradičně jim vždy předchází náročný pátek. Od rána až do pozdních odpoledních, ba mnohdy i večerních hodin, probíhá ve sněmovní destinaci série dalších jednání a setkání. O jaká šlo 14. 5. 2010 v Brně, shrnujeme v dnešní fotoreportáži.