LKS, 2010, ročník 20, č. 3, s. 49-72 (S21-S28)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* Pod pokličkou...
s. 49
Josef Kunkela, člen představenstva ČSK

* On-line rozhovory s vedením ČSK a členy volených orgánů na www.dent.cz s. 50 a S22
Třetí on-line rozhovor na webových stránkách ČSK se uskuteční 22. března 2010 od 17.00 do 19.00 hodin. Na dotazy zubních lékařů bude formou písemného rozhovoru odpovídat člen představenstva ČSK MUDr. Ivan Novický. Podrobné informace o tom, kdy a jak se do diskuse zapojit, zašleme opět prostřednictvím e-mailu.

* On-line diskuse ke vzdělávání na apolenka.cz s. 50 a S22
Vedle pravidelných on-line rozhovorů s členy volených orgánů ČSK připravuje Komora on-line diskusi ke vzdělávání, která se bude konat každý první čtvrtek v měsíci.
On-line diskuse bude vedena formou video-rozhovoru. Půjde o moderovanou webovou diskusi (webinář) na portálu e-learningového vzdělávání (http://moodle.apolenka.cz/).
První on-line diskuse se uskuteční 1. dubna 2010 od 20.00 hodin na téma: Odevzdání fixní náhrady. Diskusi povedou MUDr. Radek Mounajjed D.D.S., Ph.D., a MUDr. Josef Kunkela.
Informace o tom, jak se do diskuse zapojit, budou zveřejněny na www.dent.cz a na apolenka.cz a zároveň rozeslány e-mailem členům ČSK, kteří svou elektronickou adresu poskytli Kanceláři ČSK.

* Školení předsedů RK OSK s. 50
Školení předsedů revizních komisí OSK se konalo 5. 2. 2010 v Praze a 19. 2. 2010 v Olomouci.

* Tisková konference ČSK k výplním s. 50 a S21
V pondělí 8. 2. 2010 se konala v Apolence tisková konference ČSK na téma Vyřazení výplní (plomb) ze stomatologických výkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

* Genius loci - Bratislava s. 52-55
Marta Holečková, Ladislav Šolc
Další pokračování z cyklus vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se studuje zubní lékařství. Tento díl je věnovaný Bratislavě – Klinice stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF Univerzity Komenského a Klinice ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie. Na přípravě textu spolupracovali prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD., a MUDr. Matúš Cinzer. Reportáž vznikla ve spolupráci redakcí LKS a slovenského časopisu Zubný lekár.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Komplikace po úrazu v dočasném chrupu
Kazuistika
s. 56-58
Kristina Ginzelová, Taťjana Dostálová
pracoviště:
Dětská stomatologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Souhrn: Intruze dočasných zubů mohou způsobit vážné úrazy periodontálních tkání. Intruze vzniká po nárazu, při němž působí síla ve směru podélné osy zubu. Kazuistické sdělení se zabývá intruzí horních dočasných řezáků u ročního dítěte a komplikací, která se objevila za 3 roky a 7 měsíců po úrazu. Následkem úrazu vzniklo periapikální zánětlivé ložisko u zubu 51, které bylo pravděpodobně zdrojem fokální infekce a podílelo se opakovaně na vzniku glomerulonefritidy u dítěte.
Klíčová slova: stomatologie, intruze, glomerulonephritis acuta.

* Autotransplantace moláru
Kazuistika
s. 59-63
Ladislav Dzan
pracoviště:
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Souhrn: Autotransplantace (autogenní transplantace) je operační technika umožňující přenos zubu z jeho původního místa do jiné lokalizace u téhož pacienta. Transplantace se nabízí jako metoda náhrady chybějícího zubu v důsledku kazu a jeho komplikací, ageneze zubu, ztráty zubu způsobené úrazem, při ektopickém prořezávání, u resorpce kořene, u zlomenin kořene v krčkové 1/3 kořene a u lokalizované juvenilní parodontitidy (1, 9). Autotransplantace moláru se obvykle provádějí z důvodu ztráty zubu kazem, převážně u prvních molárů v dolní čelisti. Úspěch transplantace klade specifické požadavky na ošetřujícího lékaře, pacienta, transplantovaný zub a recipientní pozici zubu. Autogenní transplantace molárů je jednou z metod pro řešení náhrady chybějících zubů u rostoucího jedince.
Klíčová slova: autotransplantace (autogenní transplantace) moláru, chirurgický přístup.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii
s. 64-65
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 3: pracovní model
můžeme použít tento pracovní model k výrobě fixní náhrady?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Anketa
* Představujeme členy Představenstva ČSK (II. část)
s. 66-67
Iva Žáková
Od loňského září na stránkách LKS postupně dáváme prostor zvoleným představitelům centrálních orgánů ČSK na funkční období 2009-2013. Formou ankety jsme tentokrát oslovili třináct členů představenstva ČSK. S názory prvních sedmi z nich jste se mohli seznámit nyní v minulém vydání LKS, dnes přinášíme zbývajících šest odpovědí. Všem jsme položili stejnou otázku:
Co Vás vede k práci v představenstvu ČSK a s jakou představou do funkčního období 2009-2013 vstupujete?

Recenze
* Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství
s. 69
(Hana Hubálková, Jana Krňoulová; Galén, 2009)
Jindřich Charvát

* Rozšíření výukové kapacity Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové v roce 2009 s. 70-71
Radovan Slezák
O dalším významném rozšíření kapacity Stomatologické kliniky v Hradci Králové pro realizaci klinické praktické výuky studentů zubního lékařství.

Servis
Aktuální informace: www.dent.cz
s. S22
* on-line debaty pro členy čsk
* důležité dokumenty v datových schránkách
* ročenka čsk za rok 2009
* znovu upozorňujeme na nutnost úhrady profesního pojištění

* Setkání předsedů, hospodářů a sekretářek OSK s. S23
Společné setkání předsedů, hospodářů a sekretářek OSK se zástupci představenstva a Kanceláře ČSK se konalo 29. 1. 2010 v Praze a 5. 2. 2010 v Olomouci a bylo spojeno se školením funkcionářů a pracovníků OSK.

* Pražské dentální dny 2010 a veletrh Expodent s. S24
6.-8. 10. 2010, Kongresové centrum Praha
novinka! Kongres a veletrh pod jednou střechou!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem Expodent.

Odborné akce
* Z výročního kongresu Evropské endodontické společnosti
s. S24
Jan Netolický
V pořadí již čtrnáctý kongres European Society of Endodontology (ESE) se konal 24.-26. 9. 2009 ve skotském Edinburghu.

* Právní poradna s. S26
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Specializovaná způsobilost v oboru maxilofaciální chirurgie

* Ekonomická poradna s. S26
Ing. Alena Řeháková
Téma: Uplatnění výdajů procentem z příjmů v daňové evidenci

* Fotoúsměv s. S27
Autor fotografie: MUDr. Martin Žižka, Český Krumlov.

* Připravujeme s. S27
znovu repetitorium klinické farmakologie
Kniha MUDr. Vladimíra Ščigela, Ph.D., Repetitorium klinické farmakologie, kterou vydala ČSK v roce 2007 na základě seriálu v LKS, je vyprodaná, ale zájemci se mohou těšit na její letošní nové vydání. Bude rozšířena o část s názvem Kortikoidy, která – obdobně jako původní kapitoly – bude nejprve publikována v našem časopise, v LKS č. 4/2010.

Fotoalbum
* Zimní nadílka
s. S28
Fotoreportáž ze dvou akcí:
* Setkání předsedů, hospodářů a sekretářek OSK, 29. 1. Praha
* První Škachův den, 5. 2. Praha