LKS, 2010, ročník 20, č. 2, s. 25-48 (S13-S20)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* K APOLENĚ
s. 25
Robert Houba, člen představenstva ČSK

* ON-LINE ROZHOVORY S VEDENÍM ČSK A ČLENY VOLENÝCH ORGÁNŮ s. 26 a S14
V pondělí 25. 1. 2010 se na webových stránkách České stomatologické komory uskutečnil první z on-line rozhovorů se členy volených orgánů Komory, ve kterém na dotazy zubních lékařů odpovídal člen představenstva ČSK MUDr. Jaroslav Vostřejž.
Tento rozhovor bude až do termínu dalšího rozhovoru k dispozici na www.dent.cz v Sekci pro členy pod tlačítkem On-line rozhovory. Přečíst si jej můžete po kliknutí na větu „On-line rozhovor s MUDr. Jaroslavem Vostrejžem“ a po zadání uživatelského jména a hesla, které jste obdrželi prostřednictvím e-mailové zprávy. Později si jej budete moci otevřít v Archivu, kam budeme postupně všechny uskutečněné rozhovory přesouvat.
Zájemce o tuto novinku upozorňujeme, že jde o písemný rozhovor formou položené otázky a následné odpovědi. Na rozdíl od e-mailu mohou diskusi sledovat všichni přihlášení zubní lékaři.
Členové volených orgánů se budou v rozhovorech střídat a uvažujeme i o možnosti vést rozhovor na předem stanovené konkrétní téma.
Další on-line rozhovor se bude konat v pondělí 22. února 2010 od 17.00 do 19.00 hodin s prezidentem České stomatologické komory MUDr. Pavlem Chrzem.
Přístupové údaje opět rozešleme e-mailem všem členům, kteří nám poskytli svou elektronickou adresu. Pokud jste tak dosud neučinili a máte zájem se on-line rozhovoru zúčastnit, zašlete svůj požadavek spolu se souhlasem se zasíláním e-mailových zpráv na adresu: sladkovska@dent.cz.

* ON-LINE DISKUSE KE VZDĚLÁVÁNÍ NA APOLENKA.CZ s. 26
Vedle pravidelných on-line rozhovorů s členy volených orgánů ČSK připravuje Komora on-line diskusi ke vzdělávání, která se bude konat každý první čtvrtek v měsíci.
On-line diskuse bude vedena formou video-rozhovoru. Půjde o moderovanou webovou diskusi (webinář) na portálu e-learningového vzdělávání (http://moodle.apolenka.cz/).
První on-line diskuse se uskuteční 1. dubna 2010 od 20.00 hodin na téma: Odevzdání fixní náhrady. Diskusi povedou MUDr. Radek Mounajjed D.D.S., Ph.D., a MUDr. Josef Kunkela.
Informace o tom, jak se do diskuse zapojit, budou zveřejněny na www.dent.cz a na apolenka.cz a zároveň rozeslány e-mailem členům ČSK, kteří svou elektronickou adresu poskytli Kanceláři ČSK.

* ZE ŠKOLENÍ PŘEDSEDŮ ČESTNÝCH RAD OSK s. 26
Školení, které připravila čestná rada ČSK ve spolupráci s Kanceláří ČSK, se konalo v Praze dne 22. 1. 2010.

* ÚSPĚŠNÉ POSTERY Z PDD 2009 s. 28-29
Posterová sekce tvoří stabilní a významnou součást odborného programu kongresu PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY. Odborný výbor kongresu prezentovaná sdělení každoročně hodnotí a nejlepší z nich jsou oceněna (viz přehled v LKS č. 12/2009). Stalo se již dobrým zvykem úspěšné postery a jejich autory představit na stránkách LKS.
V posterové sekci PDD 2009, která se konala v Kongresovém centru Praha, se představilo celkem osmnáct sdělení se zajímavou a tematicky různorodou problematikou z jednotlivých oborů zubního lékařství. Obsahová úroveň sdělení byla velmi dobrá a vyhodnotit ta nejlepší bylo pro odborný výbor nelehké – nejvyšší příčka nakonec patří rovnocenně dvěma posterům a celkem jich bylo oceněno šest.

* PŘENOSNÉ INTRAORÁLNÍ RENTGENY s. 30-31
Marie Mikušová, Státní ústav pro jadernou bezpečnost
Článek obsahuje:
• Společné stanovisko ČSK a SÚJB ze dne 20. 3. 2009 k používání přenosných intraorálních rentgenů
• Podmínky k používání přenosných intraorálních rtg přístrojů

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT s. 31
6.-8. 10. 2010, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
NOVINKA! KONGRES A VELETRH POD JEDNOU STŘECHOU!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem EXPODENT.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* VYUŽITÍ REGENERATIVNÍCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ PŘI OŠETŘENÍ NEVITÁLNÍHO STÁLÉHO ZUBU S NEDOKONČENÝM VÝVOJEM KOŘENE A PERIAPIKÁLNÍM ZÁNĚTLIVÝM LOŽISKEM
Souborný referát s. 32-37
Martin Kapitán
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
SOUHRN: Ošetření nevitálních stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a periapikálním zánětlivým ložiskem stále představuje terapeutický problém. Dosud používané metody mají řadu nevýhod, a proto je snaha nalézt nové metody ošetření s lepší dlouhodobou prognózou. Nadějně vypadá využití tzv. regenerativních procesů. V případě vytvoření vhodných podmínek jsou mezenchymální kmenové buňky schopny zajistit regeneraci zubní dřeně a dokončení vývoje kořene zubu. Předpokládá to zejména odstranění infekce z kořenového systému. V tomto sdělení jsou popsány některé metody ošetření nevitálních stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a periapikálním zánětlivým ložiskem s důrazem na metody využívající preparáty s obsahem antibiotik.
KLÍČOVÁ SLOVA: apexogeneze, apexifikace, nevitální zub, nedokončený vývoj kořene, antibiotika.

Malé ilustrované repetitorium
* CHYBY A TIPY V PROTETICKÉ STOMATOLOGII
s. 38-39
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
TEST 2: OTISKOVÁNÍ: PROČ VZNIKL DEFEKT V TOMTO OTISKU?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

* ZPRÁVY Z DRUHÉHO KONCE SVĚTA: O BETELU s. 40-41
Jiří Palek
Autor pracoval v souostroví Palau v západní části Tichého oceánu jako dobrovolník v rámci zahraniční pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Popisuje své zkušenosti z práce zubního lékaře v republice Palau. Věnuje se historii žvýkání betelu, jeho účinkům a vlivu na ústní dutinu. Článek je doplněn zajímavou fotodokumentací.

Anketa
* PŘEDSTAVUJEME ČLENY PŘEDSTAVENSTVA ČSK (I. ČÁST)
s. 42-43
Iva Žáková
Od loňského září na stránkách LKS postupně dáváme prostor zvoleným představitelům centrálních orgánů ČSK na funkční období 2009-2013. Formou ankety jsme tentokrát oslovili třináct členů představenstva ČSK a s jejich názory se můžete seznámit nyní a v příštím vydání LKS. Všem jsme položili stejnou otázku:
Co Vás vede k práci v představenstvu ČSK a s jakou představou do funkčního období 2009-2013 vstupujete?

* K SETKÁNÍ LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR A SR s. 44
Radovan Slezák
Ve dnech 30.–31. října 2009 se uskutečnilo v Hradci Králové setkání vedoucích pracovníků – děkanů, proděkanů, tajemníků, členů kolegií, zástupců akademických senátů a studentských organizací jedenácti lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky včetně zástupců Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně.
Jak plyne ze závěrů jednání lékařských fakult, problematika výuky zubního lékařství zůstává v současnosti jedním ze středů jejich pozornosti. Ekonomické pozadí, jež zdaleka není optimální, determinuje a limituje veškeré úsilí lékařských fakult o další rozvoj výuky zubního lékařství, zejména po stránce kvalitativní. Je zřejmé, že samotný entuziasmus lékařů-učitelů, kteří se na pregraduální výuce zubního lékařství na českých a slovenských lékařských fakultách podílejí, systémové nedostatky nenahradí.

Reportáž
* SKVOSTNÁ EXPOZICE NÁSTROJŮ ZE ZUBNÍ LABORATOŘE V TECHNICKÉM MUZEU V BRNĚ
s. 45
Ladislav Šolc
Reportáž přibližuje expozici z historie zubního lékařství, která je nově k vidění v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105).

* ŽÁDOST O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ s. 46
Policie ČR (Nový Jičín) se opět obrací na zubní lékaře v ČR a v SR s žádostí o spolupráci při identifikaci neznámé zemřelé osoby.
Dne 17. 11. 2007 byla v katastru obce Trojanovice, v části Pod Javorníkem, bývalý okres Nový Jičín, nalezena mrtvola muže nezjištěné totožnosti ve věku kolem 50 let, výška 161 cm, hlava bez vlasů, prošedivělý knír přecházející v bradku, můstek z bílého kovu. Na pravé ruce muži chyběly poslední dva články ukazováku, pod krkem měl zhojenou jizvu, pravděpodobně po tracheotomii.
V průběhu ohledání a provedené soudní pitvy bylo zjištěno, že chrup neznámého muže je defektní a vykazuje intenzivní stomatologické zásahy.

Recenze
* LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU
s. 47
(Vladimír Machoň a kol.; Grada Publishing, 2008)
Jana Krňoulová

Vzdělávání ČSK
* KURSY VESKRZE PRAKTICKÉ
s. 47
Vzdělávací středisko ČSK nově nabízí zubním lékařům praktické kursy s možností procvičení konkrétních postupů na prasečích čelistech. První kurs tohoto typu se konal v Apolence již v listopadu. Byl o něj pochopitelně velký zájem, který také nadále trvá, a proto bude kurs s názvem „Workshop parodontální chirurgie na prasečích čelistech“ pravidelně opakován. Pro VS ČSK ho připravila a vede MUDr. Milena Nedvědová.

SERVIS
* ÚDAJNÁ KORUPCE VE ZDRAVOTNICTVÍ NEPODLOŽENA VÝSLEDKY!
s. S13
Začátkem prosince vydala Transparency International ČR (TIC) tiskovou zprávu, ve které shrnula výsledky celonárodního internetového průzkumu korupce ve zdravotnictví a poskytla ji sdělovacím prostředkům.
Ve zprávě se uvádí, že z hlediska diagnóz byly úplatky nejčastěji směřovány stomatologům. Jako první zveřejnila výsledky průzkumu Prima TV s přehlednou tabulkou, ve které zubní lékaři zaujímali první místo, a po několika dnech podobnou zprávu se stejnou tabulkou zveřejnil deník Právo.
Bezprostředně po odvysílání zprávy v TV Prima se Česká stomatologická komora obrátila e-mailem na ředitele Transparency International ČR Davida Ondráčku, ostře se ohradila proti výsledkům průzkumu a požádala jej o poskytnutí podkladů, ze kterých tato tvrzení vychází. Až po několika urgencích a následné oficiální písemné žádosti prezidenta a viceprezidenta Komory nám zaslal David Ondráčka dotazník, ale výsledky analýz ČSK opět neposkytl.
Na schůzce, o kterou Komora ředitele TIC požádala, nakonec vyšlo najevo, že tyto výsledky nemá ani TIC k dispozici, protože vyhodnocení výsledků průzkumu prováděla externí společnost. Při jednání s vedením ČSK se Davidu Ondráčkovi nepodařilo uspokojivě vysvětlit, proč je stomatologické ošetření v souvislosti s úplatky uváděno na prvním místě. Uznal také, že při dotazování mohlo dojít k nepochopení termínu „úplatek“, který podle názoru ČSK nebyl v dotazníku dostatečně srozumitelně definován, a k záměně tohoto termínu s přímou platbou v ordinaci zubního lékaře, která je zcela legitimní.
Protože ČSK neměla možnost se k výsledkům průzkumu veřejně vyjádřit (ani jedna z redakcí, která průzkum zveřejnila, nás nepožádala o žádné stanovisko) a protože předpokládáme, že toto téma se může objevovat v různé podobě v médiích i nadále, seznámili jsme zástupce sdělovacích prostředků se stanoviskem ČSK na tiskové konferenci konané 8. 2. 2010.

Aktuální informace: www.dent.cz s. S14
* CENOVÉ DODATKY PRO ROK 2010
* NEZAPOMNĚLI JSTE NA ÚHRADU PROFESNÍHO POJIŠTĚNÍ?
* ZMĚNA V SEKRETARIÁTU PRAŽSKÝCH OSK

* ZEMĚ ÚSMĚVŮ 2009
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE V ZUBNÍCH ORDINACÍCH
s. S15
Zina Sladkovská
Poděkování zubním lékařům, kteří do soutěže zaslali fotografie ze svých ordinací.

Odborné akce
* ZE SYMPOZIÍ IMPLANTOLOGICKÉ KLUBU ČR
s. S16
Antonín Šimůnek
54. sympozium IK ČR se konalo 17. 10. 2009 na Konopišti a 55. sympozium se konalo 5. 12. 2009 v Mikulově.

* ŠESTÝ WORKSHOP ČES s. S17
Simona Ságlová
Dne 21. 11. 2009 se v Říčanech u Prahy uskutečnil již šestý workshop členů České endodontické společnosti, o. s.

* Z KONGRESU MEZINÁRODNÍ ASOCIACE DĚTSKÉ STOMATOLOGIE s. S17
Barbora Dušková-Havlovicová
Ve dnech 17.-20. 6. 2009 se v Mnichově (SRN) konal 22. kongres Mezinárodní asociace dětské stomatologie - IAPD (International Association of Paediatric Dentistry). Tato významná akce je organizována každé dva roky v různých částech světa, tentokrát kongres pořádala IAPD společně s Německou asociací dětské stomatologie a Univerzitou v Mnichově.

* PRÁVNÍ PORADNA s. S18
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Změna údajů týkajících se registrace NZZ při změně místa provozování

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S18
Ing. Alena Řeháková
Téma: Změna započítávání doby studia do „odpracovaných“ let od r. 2010

* FOTOÚSMĚV s. S19
Autor fotografie: MUDr. Dalibor Badal, Brno.

* PŘIPRAVUJEME s. S19
CERVIKOFACIÁLNÍ AKTINOMYKÓZA. Přehledové sdělení pro LKS připravili autoři Lukáš Hauer, Pavel Andrle ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň a Lenka Geigerová z Ústavu mikrobiologie FN Plzeň. Zabývají se historií, etiologií, epidemiologií, patofyziologií a klinickými příznaky cervikofaciální aktinomykózy. V článku jsou prezentována doporučení ke zvýšení úspěšnosti při diagnostice této infekce a též léčebné postupy se zaměřením na individualizovanou ATB terapii ve zkráceném režimu.

Fotoalbum
* ZUBNÍ LABORATOŘ JAKO NA DLANI
s. S20
Ladislav Šolc
Ukázky z nově otevřené expozice zubní laboratoře a ordinace zubního lékaře v Technickém muzeu v Brně.