LKS, 2010, ročník 20, č. 1, s. 1-24 (S1-S12)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* K NOVÉMU ROKU
s. 1
Vratislav Čermák, člen představenstva ČSK

* DVACÁTÝ ROČNÍK ČASOPISU LKS s. 2
Redakce přináší malou inovaci měsíčníku LKS. Od letošního roku bude mít trošku jinou strukturu. Větší důraz – vzhledem k tomu, že časopis byl uznán jako recenzované periodikum – nyní klademe na odborné články, které budeme pravidelně zařazovat do úvodní části časopisu. Stabilizovali jsme také rozsah základní časopisecké struktury na 24 stran a další část je tvořena integrovanou přílohou s názvem SERVIS. Její rozsah budeme přizpůsobovat aktuálním potřebám zveřejnění oborových informací všeho druhu. SERVIS má také zvláštní číslování stránek, vyňaté z paginace základního časopisu.

* ON-LINE ROZHOVORY S VEDENÍM ČSK A ČLENY VOLENÝCH ORGÁNŮ s. 2
Od nového roku připravila Česká stomatologická komora pro své členy novou službu. Každý měsíc v určený den a ve stanoveném čase nabízíme na webových stránkách ČSK možnost diskutovat v on-line rozhovoru s prezidentem nebo viceprezidentem, případně členy volených orgánů ČSK, o problémech, které vás zajímají.
První on-line rozhovor se uskuteční 25. ledna 2010 od 17.00 do 19.00 hodin. Podrobné informace o tom, kdy a jak se do diskuse zapojit, zašleme prostřednictvím e-mailu všem členům, kteří nám svou e-mailovou adresu poskytli, a zveřejníme je na webových stránkách Komory v sekci pro členy jako další odkaz.

* SETKÁNÍ ČSK A DENTÁLNÍCH FIREM s. 2
V pondělí 7. 12. 2009 se v Národním domě na Vinohradech setkali představitelé České stomatologické komory se zástupci dentálních firem. Hlavním obsahem setkání bylo poděkování firmám za celoroční spolupráci s ČSK.
Firmy se velmi živě zajímaly o nový středoevropský veletrh EXPODENT 2010, jehož se ČSK stala pro rok 2010 oficiálním odborným partnerem. Jedná se o unikátní koncepci organizace dentálního veletrhu a tradičního kongresu Pražské dentální dny pod jednou střechou (KCP Praha) a ve stejném termínu (6. až 8. října 2010).

* SÍŇ SLÁVY ČSK
PODĚKOVÁNÍ VÝZNAČNÝM OSOBNOSTEM ČESKÉ STOMATOLOGIE
s. 4-7
K nejhezčím tradicím České stomatologické komory patří slavnostní poděkování zasloužilým kolegům, osobnostem, které zasvětily svůj život zubnímu lékařství a svojí prací v terénní praxi či na klinických pracovištích povznesli odbornou a profesionální úroveň tohoto oboru.
Prvních dvacet zubních lékařů vstoupilo do komorové Síně slávy v roce 1997, dalších jedenáct v roce 2001, devatenáct v roce 2005 a loni v říjnu k nim nově přibylo šestadvacet osobností. Celkem je tedy již šestasedmdesát nositelů čestného titulu Osobnost české stomatologie.
Poděkování význačným osobnostem je vždy součástí slavnostního sněmu ČSK, který se koná v historických prostorách auly Karolina v Praze jednou za čtyři roky u příležitosti ukončení funkčního období orgánů ČSK. Tak tomu bylo i v sobotu 24. října 2009 na Slavnostním sněmu ČSK, který navazoval na mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2009.
Poděkování za osobní přínos České stomatologické komoře a poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK pak převzalo dalších osm osobností z České republiky a ze zahraničí.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* ŘEŠENÍ SUPRAOKLUZE MOLÁRŮ INTRUZÍ KE KOTEVNÍM MIKROŠROUBŮM
Praktické sdělení
s. 8-15
Ivo Marek, Martin Starosta
pracoviště:
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc a Stomatologické centrum Břeclav
SOUHRN: Postavení molárů v supraokluzi je výsledkem ztráty antagonisty v protilehlé čelisti a následnou erupcí zubu. Často je takového rozsahu, že znemožňuje kvalitní protetickou rekonstrukci defektu. Ortodontické řešení supraokluze bylo dříve, z důvodu biomechanických, značně problematické. Se zavedením dočasných kotevních zařízení do ortodoncie je však možné tuto malpozici zubů úspěšně řešit, a to intruzí molárů k mikrošroubům či kotevním destičkám. Objevila se tak nová oblast spolupráce mezi ortodontistou, implantologem a protetikem, kterou nazýváme předprotetická ortodoncie. Ve sdělení je detailně diskutován problém supraokluze a princip následné intruze. Jsou představeny kotevní mikrošrouby, způsob chirurgického zavedení, jsou popsány ideální lokalizace po umístění mikrošroubu a protokol zatížení.
KLÍČOVÁ SLOVA: supraokuze molárů, mikrošrouby, intruze, alveolární hřeben, ortodontista, předprotetická ortodoncie.

* MÉNĚ OBVYKLÝ PŘÍPAD PROPAGACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO ČELISTNÍ DUTINY
Kazuistika
s. 16-19
Jan Duška 1), Luboš Tuček 1), Jan Laco 2), Oldřich Dašek 3)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, LF UK a FN v Hradci Králové
2) Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové
3) Radiologická klinika, LF UK a FN v Hradci Králové
SOUHRN: V kazuistickém sdělení je popsán náhodný nález rozsáhlé, zánětlivě změněné radikulární cysty v čelistní dutině se zánětlivou komplikací. Cysta byla objevena při cíleném klinickém a rentgenovém vyšetření pacienta, který po dobu deseti let nenavštěvoval stomatologa.
KLÍČOVÁ SLOVA: radikulární cysta, ortopantomogram, čelistní dutina.

Malé ilustrované repetitorium
* CHYBY A TIPY V PROTETICKÉ STOMATOLOGII
s. 20-21
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
TEST 1: Otiskování: Smím tento otisk odeslat do laboratoře?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Recenze
* ZUBNÍ KAZ A JEHO PREVENCE V ČASNÉM DĚTSKÉM VĚKU
s. 22
(Vlasta Merglová, Romana Ivančaková; ČSK a Havlíček Brain Team, 2009)
Stanislava Veselá

Reportáž
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM OPĚT ZAUJALO
s. 23
Třetí ročník Podzimního stomatologického fóra (PSF), polytematické vzdělávací akce ČSK určené celému dentálnímu týmu, se konal 27. listopadu 2009 v Brně, v hotelu International. Ač má tato akce v názvu slovo „podzimní“, provázelo ji už doslova zimní mlhavé a mrazivé počasí. O to příjemnější atmosféra zavládla v přednáškových sálech a dvě celodenní přednášky se zájmem vyslechla stovka účastníků.

* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 23
19. března 2010, Kongresové centrum Praha
Vzdělávací středisko ČSK vás zve na další tradiční vzdělávací akci určenou pro celý dentální tým. Sekce pro sestry a dentální hygienistky; Sekce pro zubní lékaře.
Možnost on-line přihlášení na www.dent.cz


SERVIS
Aktuální informace: www.dent.cz
s. S2
* INFORMACE K REGISTRACÍM POJIŠTĚNCŮ V ODINACÍCH PZL
* ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA A CENOVÉ DODATKY PRO ROK 2010

* V ČELE CED NOVĚ ZVOLENÝ PREZIDENT s. S3
Jiří Zemen
Podzimní zasedání sněmu CED (Rada evropských zubních lékařů) se konalo v Bruselu 20. 11. 2009. Za ČSK se zúčastnili delegáti MUDr. Jiří Pekárek a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a pozorovatelé MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jan Černý.
Novým prezidentem CED byl v tajných volbách zvolen dr. Wolfgang Doneus (Rakousko).

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT
s. S3
6.-8. 10. 2010, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
NOVINKA! KONGRES A VELETRH POD JEDNOU STŘECHOU!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem EXPODENT.

Anketa
* CO ZNAMENÁ BÝT ČLENEM SNĚMU ČSK?
s. S5
Iva Žáková
Noví členové sněmu ČSK odpovídají na otázku:
Jaká je vaše představa o práci člena sněmu ČSK a o jeho úloze v komunikaci mezi centrem a oblastí?

Odborné akce
* CELOSVĚTOVÝ STUDENTSKÝ KONGRES BUDE V BRN
Ě s. S6
Karolína Floryková
Na valné hromadě Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR), která se konala na podzim 2009 v Praze, zazněla prestižní zpráva – podle rozhodnutí mezinárodní organizace IADS bude české sdružení organizátorem celosvětového studentského kongresu v roce 2010. Kongres se bude konat v Brně v létě 2010.

* VRCHOLNÉ IMPLANTOLOGICKÉ SYMPOZIUM
s. S6-7
Antonín Šimůnek
18. sympozium Evropské organizace pro oseointegraci (EAO) se konalo od 30. 9. do 3. 10. 2009 v Monacu. Tři tisíce účastníků ze 74 zemí vyslechlo téměř stovku přednášek.

* Z KONGRESU MEZINÁRODNÍ FEDERACE ESTETICKÉ STOMATOLOGIE s. S7
Eva Tuzarová
Světový kongres Mezinárodní federace estetické stomatologie (IFED) je pořádán jednou za dva roky, ten v pořadí šestý se konal v srpnu 2009 v Las Vegas. Hostitelem byla Americká estetická akademie (AAED). Mottem kongresu bylo Vášeň, estetika a nové technologie.

Z redakční pošty
* REAKCE NA RECENZI Z LKS Č. 11/2009
s. S8
Daniel Hrušák
Reakce na recenzi knihy: Stomatologie (Taťjana Dostálová, Michaela Seydlová a kol.; Grada Publishing, 2008)

* DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ – KURSY PREVENTISTEK s. S9
Pavel Chrz, Jan Černý

* PRÁVNÍ PORADNA s. S10
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Vybírání regulačních poplatků, zvláště za zubní pohotovost

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S10
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zaměstnávání osoby ve starobním důchodu od 1. 1. 2010

* FOTOÚSMĚV s. S11
Autorka fotografie: MUDr. Vendulka Ritschelová Fialová, Karlovy Vary.

* PŘIPRAVUJEME s. S11
DENTÁLNÍ TÝM 2010. Suplement časopisu LKS vyjde v tomto roce minimálně dvakrát (květen, září). Opět bude zaměřen na prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Odborná náplň se bude týkat konkrétních protetických témat z pohledu zubního lékaře a zubního technika a témat z oblasti dentální hygieny.

Fotoalbum
* PŘEDSTAVILI SE NA PDD 2009
s. S12
Příprava letošních Pražských dentálních dnů 2010 je již v plném proudu. Abychom vás již teď na kongres správně naladili, nabízíme vám malou rekapitulaci minulého ročníku. PDD 2009 byly plné zajímavých témat, pod nimiž byli podepsáni odborníci zvučných jmen i ti, kteří své zkušenosti v roli přednášejících teprve sbírají. A to je jeden ze sympatických momentů pražského kongresu.