LKS, 2009, ročník 19, číslo 12, s. 353-388

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Zvláštní příloha LKS:
Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2009, ročník 19,
a v suplementu Dentální tým (DT) 2009

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* Už je to tady
s. 353
Jaromíra Banková, členka představenstva ČSK

* Změna v redakční radě LKS s. 354
Představenstvo ČSK na svém zasedání 6. 11. 2009 jmenovalo novým členem redakční rady časopisu LKS MUDr. Jana Černého, viceprezidenta ČSK. V redakční radě nahradí MUDr. Jiřího Pekárka, který svoji činnosti v tomto poradním orgánu představenstva ČSK ukončil..

* Jednání 52. sněmu ČSK s. 358-361
Plzeň, 7.-8. 11. 2009
Iva Žáková
Reportáž z jednání
Hlavní cíle ČSK pro funkční období 2009-2013
Usnesení 52. sněmu ČSK

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT s. 361
6.-8. 10. 2010, Kongresové centrum Praha
novinka! Kongres a veletrh pod jednou střechou!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem Expodent.

* Aktuální informace: www.dent.cz s. 362
* návrh novely zákona č. 160/1992 sb.
* ceny stomatologické péče na rok 2010
* registrace pacientů
* harmonogram akcí čsk v roce 2010
* členské příspěvky na rok 2010
* aktualizace seznamu členů čsk

* Orgány ČSK na funkční období 2009-2013 s. 363
Prostřednictvím společných fotografií představujeme členy představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK.

* Úroveň šetření stížností je vizitkou Komory s. 365
Rozhovor s předsedkyní revizní komise ČSK MUDr. Michaelou Kozumplíkovou a předsedou čestné rady ČSK MUDr. Liborem Liberdou.

Reportáž
* Bělení zubů pouze v ordinaci zubního lékaře – ano či ne?

Z mezinárodního workshopu ČSK a CED s. 366-367
Česká stomatologická komora již tradičně organizuje v době pořádání odborného kongresu Pražské dentální dny také mezinárodní workshop zaměřený na některé z aktuálních témat zubního lékařství. Od roku 2007 jsou tato jednání oficiálním pracovním fórem CED – Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů). Letošní workshop se konal 23. října 2009 v Kongresovém centru Praha a zúčastnili se ho delegáti profesních komor z Belgie, Rakouska, Estonska, Německa, Polska, Slovinska, Slovenska a Česka. Rokování bylo věnováno tématu Bělení zubů pouze v ordinaci zubního lékaře – ano či ne?.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Racionální hodnocení perspektivy třetího moláru
Přehledová studie
s. 368-373
Eva Rozkovcová, Marie Marková
pracoviště:
Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN Praha
Souhrn: Studie vznikla jako reakce na stále nevyjasněný postoj k třetímu moláru, který se promítá do všech stomatologických disciplín: je třetí molár pro své negativní vlastnosti zubem natolik nežádoucím, že opravňuje profylaktické extrakce? Podle posledních zpráv z celosvětové literatury je možno tuto otázku pokládat za zodpovězenou. Nové poznatky z fyziologie a patologie vývoje a erupce třetího moláru umožňují stanovit jasná kritéria, kdy třetí molár zachovat a kdy extrahovat.
Klíčová slova: třetí molár, erupční dráha třetího moláru dolní čelisti, predikce erupčních komplikací, indikace k extrakci.

* Custom made implantáty kostních defektů
Předběžné sdělení
s. 374-378
Radek Jirman 1), Zdeněk Horák 2), Jiří Mazánek 1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
2) Laboratoř biomechaniky člověka, Fakulta strojní, ČVUT, Praha
Souhrn: Cílem tohoto projektu bylo vytvořit rychlou, přesnou a efektivní metodu pro návrh a výrobu individuálních implantátů náhrad skeletálních defektů za použití vhodných biomateriálů, kterými lze nahradit defektní místo. Metoda spočívá ve zpracování a přenosu dat z dostupných diagnostických zobrazovacích metod (CT a MRI) a jejich transformace do 3D geometrických modelů. Z takto vytvořených 3D modelů defektu lze provést s dostatečnou přesností tvarovou rekonstrukci defektu a následně i návrh individuálního implantátu. Model defektního místa pro potřeby plánování operačního zákroku lze vyrobit pomocí technologie rapid prototyping a vlastní implantát pomocí dostupných konvenčních CNC obráběcích metod. Pro výrobu individuálních náhrad jsou s ohledem na zdravotní a technologické požadavky dostupné materiály kovové (titan Ti6A14V ELI) a plastové (PEEK, UHMWPE). Volba použitého materiálu musí respektovat velikost defektu, případné silové zatížení a způsob implantace.
Klíčová slova: custom made implantáty, kranioplastika, skeletální defekty, UHMWPE, titan.

* Poděkování recenzentům časopisu LKS s. 373
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období 2008-2009. Recenzenty byli:
MUDr. Jan Blatný, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., MUDr. Michal Brückner, MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., MUDr. Daniel Černý, MUDr. René Foltán, Ph.D., MUDr. Romana Ivančaková, CSc., MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc., prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., MUDr. Otakar Kopecký, CSc., MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D., MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., MUDr. Jan Laco, Ph.D., MUDr. Ivo Marek, Ph.D., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D., MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., PD Dr. med. habil. Dieter Pahncke, doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Eva Tuzarová, MUDr. Andrea Wilková, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Anketa
* Jaký byl letošní dentální veletrh?
s. 379
Iva Žáková
Návštěvníci veletrhu Pragodent 2009 odpovídají na otázku:
Co vás z nabídky veletrhu Pragodent letos nejvíce zajímá?

Odborné společnosti
* Z 1. kongresu České endodontické společnosti
s. 381
Simona Ságlová
Dne 3. 10. 2009 se v Praze konal 1. kongres České endodontické společnosti pod názvem Endodoncie současnosti. Zájem o kongres byl veliký, kapacita přednáškových prostor hotelu Pyramida byla naplněna až po okraj. Celkem akce přilákala 270 účastníků z naší republiky i ze Slovenska. V nabitém programu vystoupilo celkem sedm přednášejících.

Ze zahraničí
* Český úspěch na světovém biomedicínském kongresu
s. 382
Radek Jirman
Ve dnech 5.–9. 7. 2009 proběhl v Kapském městě již XXII. Congress of International Society of Biomechanics (ISB). Česká republika se prezentovala ústním sdělením MUDr. Ing. Jirmana ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze v sekci biomateriály – kostní náhrady. Tématem přednášky bylo zhotovení individuálních 3D náhrad skeletálních defektů. Prezentovaný příspěvek zaujal odbornou veřejnost mimo jiné i proto, že jako jeden z mála představil propojení nových trendů v základním výzkumu s finální aplikací těchto poznatků v klinické praxi.

* Europerio 6 – setkání parodontologů s. 382
Ivo Dřízhal
Ve dnech 3.-6. 6. 2009 se ve Stockholmu konalo parodontologické sympozium EUROPERIO 6. Účastníků bylo přes 5000 z 85 zemí světa, překvapivá byla účast téměř 2000 dentálních hygienistek.

* Malé ilustrované repetitorium s. 383
Retgenogramy s artefakty
Téma testu 12: Neobvyklý nález na ortopantomogramu
Jan Streblov

Informace
* Soutěž zubních techniků 2009
s. 385
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
Spolu se závěrem Pragodentu 2009 skončil 24. 10. také 6. ročník Soutěže zubních techniků. Ročník, který byl přelomový. Poprvé se za dobu konání soutěže výrazně zvýšil počet zúčastněných mezinárodních soutěžících, a to v poměru 8 českých škol ku 5 zahraničním.

* Právní poradna s. 386
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v zubní ordinaci (sestra, zubní instrumentářka)

* Ekonomická poradna s. 386
Ing. Alena Řeháková
Téma: Úroky z hypotečního úvěru na bytové potřeby jako odčitatelná položka

* Fotoúsměv s. 387
Autor fotografie: MUDr. Eva Bednarčíková z Gelnice, SR.

* Připravujeme s. 387
V kazuistice Méně obvyklý případ propagace odontogenní cysty do čelistní dutiny, kterou pro LKS připravili autoři Jan Duška, Luboš Tuček, Jan Laco a Oldřich Dašek z LF UK a FN v Hradci Králové, je popsán náhodný nález rozsáhlé, zánětlivě změněné radikulární cysty v čelistní dutině se zánětlivou komplikací. Cysta byla objevena při cíleném klinickém a rentgenovém vyšetření pacienta, který po dobu deseti let nenavštěvoval stomatologa.

Fotoalbum
* Pragodent plus 2009
s. 388
Mezi vystavovateli veletrhu PRAGODENT 2009 byla i Česká stomatologická komora. Již počtvrté v prostoru u svého stánku připravila doprovodný program s názvem PRAGODENT PLUS, na němž se spolu s Komorou podílelo i několik spolupracujících firem a společností. Nahlédněme do atmosféry tří říjnových dnů u stánku ČSK č. 239 v Pravém křídle Průmyslového paláce.