LKS, 2009, ročník 19, číslo 11, s. 317-352

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* KDYŽ SE ŘEKNE LISTOPAD 1989
s. 317
Jan Černý, viceprezident ČSK

* TISKOVÁ KONFERENCE ČSK O ZUBNÍCH POHOTOVOSTECH s. 318
Na webových stránkách ČSK (www.dent.cz) je od 5. října 2009 zveřejněn Přehled zubních pohotovostí, řazený podle krajů a s uvedením kontaktu, kde lze získat podrobnější informace.

* MILÁ VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ŠÉFREDAKTORA LKS s. 318
Vernisáží dne 9. 10. 2009 byla v Apolence, sídle ČSK, zahájena výstava fotografií PhDr. Ladislava Šolce s názvem PEL-MEL. Výstavu si můžete prohlédnou do jara 2010.

* ŘÍJNOVÝ STOMATOLOGICKÝ SVÁTEK s. 322-325
Reportáž z mezinárodního kongresu ČSK Pražské dentální dny (21.-24. 10. 2009), Slavnostního sněmu ČSK v Karolinu (24. 10. 2009) a Pragodentu Plus (22.-24. 10. 2009).
Největší odbornou událostí v oblasti zubního lékařství je v České republice mezinárodní kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY, který pořádá Česká stomatologická komora. Letošní 12. ročník byl v mnoha směrech oproti předchozím ročníkům jiný obsahem i formou. Slavnostní tečkou za kongresem bylo zasedání sněmu ČSK v Karolinu u příležitosti ukončení funkčního období volených orgánů ČSK 2005-2009. Kongres byl tradičně propojen s mezinárodním veletrhem Pragodent, pro který ČSK opět připravila doprovodný program Pragodent Plus.

* KOMORA, STAVOVSKÁ ORGANIZACE KAŽDÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE
Rozhovor s viceprezidentem ČSK MUDr. Janem Černým

s. 326-327
Do funkce viceprezidenta ČSK pro funkční období 2009-2013 byl zvolen MUDr. JAN ČERNÝ. Pro mnohé zubní lékaře představuje novou tvář ve vrcholném vedení ČSK, i když nováčkem na poli komorové práce rozhodně není. Má za sebou dlouholeté zkušenosti z práce v oblastní stomatologické komoře, ve sněmu ČSK i ve sdružení Zubohrad, jak je také podrobně rozvedeno v jeho profesním životopise. Rozhovor s dr. Černým pro časopis LKS jsme proto zaměřili především na to, s jakými představami a cíli se dne 21. září 2009 ujal své viceprezidentské funkce.

* SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSK s. 327
Události jsou někdy tak rychlé, že na ně nelze operativně reagovat prostřednictvím LKS. Proto znovu upozorňujeme všechny, kteří chtějí mít informace včas, na potřebu naučit se orientovat na webových stránkách ČSK, které jsou de facto „úřední tabulí“ Komory, a také umět vstoupit do systému rozesílání SMS-aktualit a e-mailových zpráv ČSK.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 329
* VOLBY V OSK NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2009-2013
* PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDSTAVENSTVA ČASK PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2009-2013
* ZÁSUPCE ČSK VE ZKUŠEBNÍ KOMISI PRO APROBAČNÍ ZKOUŠKY MZ ČR
* PLATNÝ DODATEK VZP ČR K NAVÝŠENÍ PLATU SESTER

Anketa
* USPĚL KONGRES PDD V NOVÉM PROSTŘEDÍ?
s. 331
Iva Žáková
Účastníci kongresu Pražské dentální dny 2009 odpovídají na otázku:
Jak hodnotíte obsahovou úroveň i celkovou atmosféru letošních Pražských dentální dnů?

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* BIPAPILÁRNÍ LALOK S POJIVOVÝM ŠTĚPEM JAKO TERAPIE KLÍNOVITÉHO DEFEKTU, KARIÉZNÍHO DEFEKTU A GINGIVÁLNÍHO RECESU V CERVIKÁLNÍ OBLASTI ZUBU
Kazuistika
s. 332-338
Jan Streblov1), Miroslav Palma2)
pracoviště:
1) Pražské centrum dentální implantologie, s. r. o., Praha
2) Soukromá praxe, Český Brod
SOUHRN: Terapie kariézních i nekariézních defektů v cervikální oblasti zubu mnohdy představuje pro ošetřujícího komplexní problém. Standardní výplňová terapie s sebou nese některé problémy hygienického, technického i estetického charakteru. Kazuistika popisuje méně obvyklou terapii klínovitého defektu, kariézního defektu a gingiválního recesu překrytím tohoto recesu pomocí bipapilárního laloku v kombinaci s pojivovým štěpem a diskutuje otázky s touto terapií spojené.
KLÍČOVÁ SLOVA: klínovitý defekt, krčkový kaz, gingivální recesus, krytí recesu, bipapilární lalok, pojivový štěp.

* AUTOMATICKÉ ODSÁVÁNÍ Z POVRCHU KOFFERDAMU
Krátké sdělení
s. 339
Michal Dudek
pracoviště:
Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha
SOUHRN: Jak zajistit odsávání z kofferdamu bez asistence.
KLÍČOVÁ SLOVA: kofferdam, odsávání.

* DESETILETÍ REGIONÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA OSK OLOMOUC
s. 341
Iva Žáková
Dne 22. října 1999 bylo slavnostně otevřeno Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc. Na jeho vzniku měli tehdy velký podíl zástupci OSK Olomouc, mezi nimi také MUDr. Jaromíra Banková, kterou jsme nyní požádali o rozhovor.

Diskuse
* HLEDÁME ŘIDIČE AUTOBUSŮ…
s. 343
Jaroslav Černušák
Dále pokračujeme v diskusi o připravenosti absolventů na samostatný výkon povolání zubního lékaře ihned po ukončení studia, kterou odstartoval doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., již v LKS č. 10/2008 článkem Hledáme řidiče autobusů. Zn.: Stačí praxe z trenažéru. Každý nový diskusní příspěvek vyvolává další reakce a zdá se, že jde o téma vskutku živé.

Ze zahraničí
* STŘÍPKY Z NEPÁLU
Cestopisné rozjímání českého zubního lékaře
s. 344-345
Tomáš Kadlas
Nevěděl jsem, co dál se svým životem, a tak jsem vyrazil na dobu neurčitou na indický subkontinent. Po šesti týdnech cestování po Indii a Pákistánu jsem od konce května 2009 do konce srpna 2009 pracoval jako dobrovolník pro dr. Megh Bahadur Parajuli Community Hospital v Ilamu ve východním Nepálu.

Informace
XIII. SAZAMŮV DEN 2009
s. 346
Radovan Slezák
Za účasti více než stovky posluchačů z řad zubních lékařů, hygienistek, zubních techniků, zdravotních sester a v neposlední řadě i studentů se uskutečnil v sobotu 3. října v Hradci Králové XIII. Sazamův den. V odborném programu převažovala parodontologická tematika, zčásti však pojatá z pohledu spolupracujících renomovaných odborníků z řady jiných lékařských oborů.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 347
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 11: Stín brýlí v oblasti nosní dutiny
Robert Houba, Jan Netolický

Recenze
* STOMATOLOGIE
s. 348
(Taťjana Dostálová, Michaela Seydlová a kol.; Grada Publishing, 2008)
Ivo Šteiner

* ZDRAVÉ ZUBY OSLAVILY DESET LET s. 349
Komplexní celoplošný výukový program péče o zubní zdraví ZDRAVÉ ZUBY je na základních školách realizován již deset let. Jedná se o největší a nejdéle existující dlouhodobý projet takového rozsahu pro děti mladšího školního věku. Cílem programu je ve spolupráci učitelů, rodičů a zubních lékařů zlepšit zubní zdraví u dětí a mládež, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

* PRÁVNÍ PORADNA s. 350
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinná mlčenlivost zdravotních pracovníků

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 350
Ing. Alena Řeháková
Téma: Změna v termínu splatnosti daní od 1. 11. 2009

* FOTOÚSMĚV s. 351
Autor fotografie: MUDr. Ladislav Dzan z Liberce.

* PŘIPRAVUJEME s. 351
1) Praktické sdělení „Řešení supraokluze molárů intruzí ke kotevním mikrošroubům“ připravili pro LKS MUDr. Ivo Marek, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Autoři diskutují problém supraokluze a princip následné intruze, popisují kotevní mikrošrouby, způsob chirurgického zavedení a ideální místa lokalizace a protokol zatížení.
2) V příštím LKS č. 12/2009 zveřejníme poděkování všem recenzentům, kteří v uplynulém roce v rámci recenzního řízení hodnotili odborné články nabídnuté časopisu LKS.
Zvláštní přílohou bude „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS a v suplementu Dentální tým v roce 2009“.

Fotoalbum
* PREZIDENTSKÉ STŘÍDÁNÍ
s. 352
Zasedání sněmu ČSK v aule pražského Karolina bylo slavnostní tečkou za funkčním obdobím ČSK 2005-2009. Ti, kteří pracovali po uplynulé čtyři roky v orgánech ČSK, zde symbolicky předali mandát svým nástupcům. Tento akt se na půdě staroslavné Alma mater opakuje každé čtyři roky, ale poprvé v historii Komory zde 24. 10. 2009 bylo předáno i prezidentské žezlo