LKS, 2009, ročník 19, číslo 9, s. 233-272

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O STO PADESÁTÉM TŘETÍM
s. 233
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* 21. ZÁŘÍ 2009 – ZAČÁTEK NOVÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ ČSK s. 234
Nové čtyřleté funkční období orgánů a funkcí ČSK (2009-2013) je zahájeno dnem 21. září 2009 a ukončeno bude dnem 20. září 2013. V tento zářijový den odstartovala činnost zvolených členů orgánů oblastních stomatologických komor a centrálních orgánů Komory. V čele ČSK ve funkčním období 2009-2013 stojí prezident MUDr. Pavel Chrz, viceprezidentem je MUDr. Jan Černý.

* OD ŘÍJNA V APOLENCE NOVÁ VÝSTAVA
s. 234
V říjnu se opět změní výzdoba prostor v Apolence, sídle ČSK. Současnou vzpomínkovou výstavu Od barbířů ke stomatologům, vystřídají fotografie PhDr. Ladislava Šolce, šéfredaktora časopisu LKS. V pořadí již šestá výstava bude slavnostně zahájena vernisáží v pátek 9. 10. 2009.

* STUDENTSKÁ SOUTĚŽ V ANATOMICKÉ STRATIFIKACI s. 236
Letošní, jubilejní 5. ročník Mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci již má své vítěze v univerzitních, republikových i mezinárodním kole. Vítězkou českého kola se stala Blanka Pasteláková ze Stomatologické kliniky LF UK a VFN Praha, jejímž odborným garantem byl doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

* OSMNÁCT LET ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
s. 238-240
Rozhovor s MUDr. Jiřím Pekárkem, dlouholetým prezidentem ČSK
Česká stomatologická komora byla založena v září 1991 a právě nyní tedy slaví své osmnáctiny. Datum 21. září je letos zároveň přelomovým dnem dvou čtyřletých funkčních období ČSK. Možná by se v tomto okamžiku slušelo napsat nějaké oficiální laudatio. Možná je ale spíše vhodná chvíle k úvahám o tom, jaké vlastně pro Českou stomatologickou komoru uplynulé roky byly. O zamyšlení jsme požádali toho, kdo stál od počátku v jejím čele a i on letos v září završil nejen funkční období, ale definitivně i celou „svoji osmnáctku“ ve funkci prezidenta ČSK. Hovoří MUDr. JIŘÍ PEKÁREK.

* OHLÉDNUTÍ ZA FUNKČNÍM OBDOBÍM 2005-2009 s. 241
Dne 20. září 2009 skončilo další z funkčních období České stomatologické komory. Upřímné uznání patří všem, kteří po celé čtyři uplynulé roky působili v centrálních a oblastních orgánech Komory a věnovali této práci ve prospěch všech kolegů – zubních lékařů nespočet hodin, energie a svého úsilí.

* ČINNOST REVIZNÍ KOMISE ČSK ZA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2005-2009
s. 242
Faez Al Haboubi
Shrnutí činnosti revizní komise ČSK za uplynulé funkční období.

* ČINNOST ČESTNÉ RADY ČSK ZA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2005-2009
s. 243
Libor Liberda
Shrnutí činnosti čestné rady ČSK za uplynulé funkční období.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009
s. 245
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

* PRAGODENT PLUS
s. 245
V rámci mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent 2009, který se koná 22.-24. října v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště v Holešovicích, vás opět zveme na doprovodný program ČSK s názvem Pragodent Plus.
STÁNEK ČSK č. 239 v Pravém křídle tradičně nabídne poradenský a informační servis, prodej knih vydaných Komorou včetně letošní novinky, prodej propagačních předmětů ČSK apod.
Pro zpříjemnění atmosféry i pro větší pohodlí návštěvníků bude prostor u stánku ČSK obdobně jako loni koncipován jako KOMORNÍ KAVÁRNA, kde si můžete odpočinout a posedět s přáteli a zapojit se do diskuse se zajímavými pozvanými hosty. A pokud přispějete svým úsměvem do dalšího pokračování pokusu o překonání počtu vyfotografovaných úsměvů, čeká vás i voňavá káva, neboť součástí Pragodentu Plus bude již počtvrté preventivní akce ČSK ZEMĚ ÚSMĚVŮ. V rámci tohoto projektu opět vyhlásíme i soutěž pro zubní ordinace o nejkrásnější a o nejzajímavější úsměv a o „strašáka roku“.

Anketa
* V ČEM JE VÝZNAM UZNÁNÍ MĚSÍČNÍKU LKS RECENZOVANÝM ČASOPISEM?
s. 246-247
2. část
Iva Žáková
Abychom co nejlépe vysvětlili a také vyzdvihli, jak významným krokem je oficiální uznání LKS odborným recenzovaným časopisem, požádali jsme o názor představitele všech našich univerzitních stomatologických pracovišť (první část ankety viz LKS č. 7-8/2009). Přednostů stomatologických klinik, z nichž většina také zastává funkci proděkana pro Stomatologii a Zubní lékařství a působí ve vědeckých radách lékařských fakult, jsme se zeptali:
V čem vidíte význam a přínos zařazení časopisu LKS na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik a jakým způsobem tuto skutečnost mohou využít jednotliví autoři a klinická pracoviště, která reprezentujete?

Vzdělávání ČSK
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 247
Brno 27. 11. 2009
Vzdělávací středisko ČSK zve dentální týmy z Česka a ze Slovenska na 3. ročník Podzimního stomatologického fóra, které se bude konat v brněnském v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je rozdělena do dvou sekcí.
V sekci pro sestry a hygienistky přednáší doc. MUDr. Eva Gojišová: Příčina ztráty zubů první a druhé dentice a jejich náhrada - úloha sestry a asistentky při ošetřování.
V sekci pro praktické zubní lékaře přednáší MUDr. Josef Kunkela: CEREC a LASER v širších souvislostech.
Součástí bude výstava dentálních firem.
ON-LINE registrace na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Vzdělávání).

* OPĚT TÉMA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY s. 249
Přehled zubních pohotovostí - nová služba pro veřejnost
Vratislav Čermák
Komorové šetření o stavu zubních pohotovostních služeb na území republiky z počátku roku 2009 bylo již druhé v pořadí (první v roce 2007, viz LKS č. 10/2007) a mělo za cíl monitorovat změny, ke kterým v mezidobí došlo.
Jednou z věcí, které jsme díky získaným faktografickým údajům mohli připravit hned, jsou další internetové stránky ČSK pro veřejnost. ČSK připravila na svém webu přehledy pohotovostních služeb. O nové službě bude ČSK informovat prostřednictvím médií na tiskové konferenci, která proběhne 5. října 2009 v Apolence a k tomuto datu budou také nové webové stránky zpřístupněny veřejnosti.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* PRVNÍ PŘÍZNAKY HEMATOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ V ÚSTNÍ DUTINĚ
Kazuistika
s. 250-253
Ivo Kučera 1), Ladislav Dzan 1), Lenka Walterová 2)
pracoviště:
1) Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
2) Oddělení klinické hematologie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
SOUHRN: Hematologická onemocnění mohou být závažnými stavy ohrožujícími pacienta na životě. Prvotní projevy těchto onemocnění se mohou projevit v ústní dutině a praktický zubní lékař může být tím prvním, který na tato onemocnění na základě klinického vyšetření vysloví podezření.
KLÍČOVÁ SLOVA: krvácení, hematom, sufuse, trombocytopenie, imunosuprese, azathioprin.

* DOPORUČENÝ LÉČEBNÝ POSTUP – AVULZE STÁLÝCH ZUBŮ
Praktické sdělení s. 254-257
Vasileios Tzigkounakis, Vlasta Merglová
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Plzeň
SOUHRN: Článek se zabývá doporučeným léčebným postupem u avulzí stálých zubů, který vydala IADT (International Association of Dental Traumatology - Mezinárodní asociace dentální traumatologie) v roce 2007 a uveřejnila v časopise Dental Traumatology. V článku je uveden postup poskytnutí první pomoci na místě nehody, indikace časné i pozdní replantace, způsob provedení replantace samotné a následné ošetření. Důraz se klade na endodontické léčení replantovaného zubu a na dlouhodobé sledování. Sdělení doplňují autoři vlastními zkušenostmi.
KLÍČOVÁ SLOVA: avulze, stálý zub, doporučené lékařské ošetření, zuby s dokončeným vývojem kořene, zuby s nedokončeným vývojem kořene, první pomoc, replantace.

Reportáž
* GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
s. 258-261
Olomouc – aneb velebné město arcibiskupské, kde vládne magické číslo tři
Ladislav Šolc
Připravili jsme cyklus pěti vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se u nás studuje zubní lékařství. Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno a Olomouc.
Průvodci nám v každém z míst budou zpravidla vždy dva lékaři, kteří kliniky a města dobře znají. Záměrně jsme vybrali představitele dvou generací – té nejstarší, která už opravdu „něco pamatuje“, a pak té mladší, tedy lidí, kteří studovali někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Třetí část cyklu je věnována Klinice zubního lékařství a Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc. Na přípravě textu spolupracovali prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc., a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 263
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 9: Nazogastrická sonda
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

Odborné společnosti
* Z II. KONGRESU ČESKÉ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY
s. 264
Tomáš Vaněk
Harmonie úsměvu – pod tímto názvem se ve dnech 11.-13. června 2009 uskutečnil II. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE). Konal se opět v pražském hotelu Pyramida a přilákal na 200 posluchačů z Česka i Slovenska.

* PÁTÝ WORKSHOP ČES V ŘÍČANECH s. 265
Simona Ságlová
Dne 20. června 2009 se uskutečnil v Říčanech u Prahy již pátý endodontický workshop členů České endodontické společnosti, o. s. Celkem se zde sešlo 17 členů ČES.

* ENDODONTICKÉ SYMPOZIUM 2009 s. 266
Ladislav Čechura
Již druhý ročník této akce, pořádané Asociací mikrochirurgické endodoncie (AME) ve dnech 29.-30. května 2009, se nesl v duchu setkání špiček evropské endodoncie. Oba zahraniční lektoři, dr. Guiseppe Cantatore i dr. Jean Philippe Mallet, svými přednáškami zasáhli komplexní průřez excelentní světovou endodoncií. Bohatá účast byla důkazem potřebnosti podobných akcí u nás.

* PRVNÍ ČESKÝ ITI WORKSHOP s. 267
Diskusní fórum pro příznivce implantologie
Martin Pšeničný
Koncem dubna letošního roku proběhl v Praze první ITI workshop. Smyslem sympozia bylo přiblížit implantologii běžné stomatologické veřejnosti. Nyní se totiž nacházíme v době, kdy nás, lékaře, bombardují nabídky dealerů téměř na každém kroku. Nabízejí nám systémy, které zaručují 100% úspěšnost, rychlost a jsou desetkrát levnější než produkty konkurenčních firem. Mnozí z nás mohou podlehnout mylným představám a s vidinou velkých úspor pak následně nepřímo poškozovat své pacienty a sami sobě si přivodit nejednu vrásku na čele navíc.

Recenze
* ILLUSTRATED ANATOMY OF HEAD AND NECK
s. 268
(Margaret J. Fehrenbach, Susan W. Herring; Saunders Elsevier, 2007, St. Louis, Missouri)
Dáša Slížová

* ŽÁDOST O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ
s. 269
Policie ČR se opět obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci neznámé zemřelé osoby.
Dne 2. 7. 2009 byla v katastru obce Suchá Rudná, bývalý okr. Bruntál, nalezena mrtvola muže ve značném stupni rozkladu. Jak bylo v průběhu ohledání zjištěno, vyvstalo důvodné podezření, že tato osoba se mohla stát obětí násilného trestného činu. V průběhu ohledání a provedené soudní pitvy pak bylo zjištěno, že muž, pravděpodobného stáří do 35 let, má zachovalý chrup, pouze se nepodařilo zajistit jeden vypadlý zub, a to zub č. 4 vlevo dole. Je důvodný předpoklad toho, že k vypadnutí tohoto zubu došlo až po smrti.
Veškeré informace týkající se možné identity této osoby sdělte prosím: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, odbor obecné kriminality, Českobratrská 10, 728 99 OSTRAVA
tel.: +420 974 721 480 (kpt. Ing. Bc. Pasečný)
tel.: +420 974 721 455 (kpt. Bc. Hrbáč)
tel.: +420 974 721 476 (por. Bc. Dorník)
fax sekretariát: +420 974 721 912

* PRÁVNÍ PORADNA s. 270
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Druhy povinného pojištění provozovatele zdravotnického zařízení

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 270
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dočasná pracovní neschopnost a čerpání dovolené zaměstnance

* FOTOÚSMĚV s. 271
Autor fotografie: Barbora Menšíková z Brna.

* PŘIPRAVUJEME s. 271
V příštím LKS přineseme zpravodajství z valné hromady ČSK, konané 12. září v pražském Národním domě na Vinohradech, a také ze setkání všech předsedů OSK s členy představenstva ČSK, které na valnou hromadu navazuje. Jde o závěrečné společné setkání zástupců OSK a ČSK ve funkčním období 2005-2009.

Fotoalbum
* JIŘÍ PEKÁREK ODCHÁZEJÍCÍ, ZŮSTÁVAJÍCÍ
s. 272
Ladislav Šolc
Fotografické ohlédnutí věnované MUDr. Jiřímu Pekárkovi u příležitosti ukončení jeho činnosti ve funkci prezidenta ČSK.