LKS, 2009, ročník 19, číslo 7-8, s. 197-232

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O KRIZI
s. 197
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* SLAVNOSTNÍ TEČKA ZA DEVÁTÝM ROČNÍKEM PROGRAMU ZDRAVÉ ZUBY

s. 198
Školní rok 2008/2009 byl již devátým rokem existence komplexního celoplošného výukové programu péče o chrup Zdravé zuby. Je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Je nejdéle realizovaným programem podpory zdraví na českých školách a zároveň největším. V rámci programu je od roku 2001 vyhlašována soutěž Zdravé zuby, jejíž cílem je přivést co nejvíce dětí do zubních ordinací na preventivní prohlídku. Dne 11. června 2009 byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže a slavnostně předány ceny vítězům. Více informací na www.zdravezuby.cz.

* Z PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ CED V PRAZE s. 202-204
29.-30. května 2009, Slovanský dům v Praze
Jiří Zemen
Podle nepsaného pravidla pořádá jarní plenární zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) země předsedající Evropské unii. Letošní zasedání - General Meeting CED - tedy zajišťovala Česká stomatologická komora v rámci českého předsednictví v Radě EU. Praha přivítala 86 delegátů zubních komor a asociací z členských států Evropské unie. Článek shrnuje obsah jednání CED.

* O STANDARDIZACI PODMÍNEK PRO VYBAVENÍ A PROVOZ ZUBNÍCH PRAXÍ s. 205
Rozhovory s členy představenstva CED
Iva Žáková
Evropská unie se podrobně zabývá standardizací podmínek pro ochranu pacientů, včetně pacientů v zubních ordinacích. Avšak podmínky pro provoz a vybavení praxí zubních lékařů jsou v jednotlivých zemích EU různé. Zabývá se CED problematikou sjednocení těchto podmínek a jak může CED pomoci v této otázce důležité pro zahájení a provoz praxe zubních lékařů? Na tuto otázku odpovídají členové představenstva CED dr. Tom Feeney, dr. Piret Väli a dr. Roland Svensson.

* E-LEARNINGOVÉ KURSY ČSK JSOU SPUŠTĚNY NA WWW.APOLENKA.CZ

s. 206-207
Zdeněk Odvody, Mikuláš Gangur
E-learning je způsob distančního vzdělávání využívající potenciál informačních a komunikačních technologií a především jejich multimediálních prvků jako jsou prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video nahrávky, sdílené pracovní plochy, jedno i vícecestná komunikace mezi lektorem a spolužáky (nejen formou chatu, ale třeba i přímého audiovizuálního propojení) v systému, který umožňuje kvalifikovanou edukaci i evaluaci. E-learning není konkurentem výuky v kamenných učebnách, ale je jinou formou výuky, je dalším stupněm v kvalitě edukačních aktivit Komory. E-learningový portál Komory byl zkušebně spuštěn 1. 6. 2009 na adrese: www.apolenka.cz. Článek přináší podrobný návod, jak se do systému e-learningu přihlásit. Do 31. 12. 2009 jsou všechny e-learningové lekce bez poplatku!

Aktuální informace: www.dent.cz s. 208
* REGISTRACE PACIENTŮ V ORDINACI PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE
* NOVÉ MOŽNOSTI V SEZNAMU ČLENŮ ČSK
(NÁVOD: AKTUALIZACE SEZNAMU ČLENŮ)
* ZP MÉDIA

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 208
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

* ODBORNÁ PRESTIŽ ČASOPISU LKS OFICIÁLNĚ UZNÁNA
s. 210
JE ZAŘAZEN V SEZNAMU RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR
Časopis LKS splňuje požadovaná kritéria a Radou pro výzkum a vývoj byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
PUBLIKACE V LKS TEDY LZE UZNÁVAT:
* při hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jako „Článek v odborném periodiku“ - tj. „výsledek druhu J“ dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum a vývoj),
* při habilitačních a profesorských řízeních,
* při obhajobách doktorandských disertačních prací.
Časopis LKS se stal nejrozšířenějším odborným recenzovaným periodikem, které publikuje články z oblasti zubního lékařství a dalších souvisejících medicínských oborů, a to s působností v ČR a SR.
Článek seznamuje s tím, proč byl vydán a k čemu slouží Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, a objasňuje problematiku časopisů s tzv. impakt faktorem.

Anketa
* V ČEM JE VÝZNAM UZNÁNÍ LKS RECENZOVANÝM ČASOPISEM?
s. 211
1. část
Iva Žáková
Abychom co nejlépe vysvětlili a také vyzdvihli, jak významným krokem je oficiální uznání LKS odborným recenzovaným časopisem, požádali jsme o názor představitele všech našich univerzitních stomatologických pracovišť (druhou část ankety zveřejníme v zářijovém LKS). Přednostů stomatologických klinik, z nichž většina také zastává funkci proděkana pro Stomatologii a Zubní lékařství a působí ve vědeckých radách lékařských fakult, jsme se zeptali:
V čem vidíte význam a přínos zařazení časopisu LKS na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik a jakým způsobem tuto skutečnost mohou využít jednotliví autoři a klinická pracoviště, která reprezentujete?

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* REKONSTRUKCE VÝRAZNĚ ATROFICKÉ HORNÍ ČELISTI POMOCÍ ZYGOMATICKÝCH A PTERYGOIDNÍCH IMPLANTÁTŮ
s. 212-219
Jiří Krug
pracoviště: Centrum zubní implantologie, Praha
SOUHRN: Ošetření horní bezzubé čelisti pomocí zubních implantátů bývá problematické. Kromě omezené nabídky kostní tkáně se zde setkáváme i se sníženou denzitou. V laterální oblasti maxily často doplňujeme chybějící kost a buď současně, nebo odloženě implantujeme. Jinou možností je zavedení implantátů do okolí alveolárního výběžku horní čelisti: zygomatické implantáty kotvené v lícní kosti a pterygoidní fixtury usazené do křídlových výběžků klínové kosti. Tyto implantáty často indikujeme u pacientů s výraznou atrofií horní čelisti. V rámci vyšetření zjišťujeme kostní nabídku často pomocí počítačové tomografie. Existují různé operační postupy zavedení zygomatických i pterygoidních fixtur. Vždy se jedná o technicky náročný výkon a vyžaduje dokonalou znalost anatomie. Pro fixní náhradu jsou nutné dva zygomatické implantáty a minimálně dvě fixtury ve frontální oblasti maxily nebo v oblasti pterygoidní. Článek popisuje různé způsoby zavedení zygomatických a pterygoidních implantátů, zmiňuje výhody a komplikace spojené s implantací a přináší současné údaje o úspěšnosti a přežívání těchto atypických fixtur.
Klíčová slova: zygomatické implantáty, pterygoidní implantáty, atrofie maxily.

* ODBORNÁ STANOVISKA
s. 221
vydaná představenstvem České stomatologické komory
dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK
1) Odborné stanovisko č. 1/2009 k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu
2) Odborné stanovisko č. 2/2009 k používání dentálních slitin stříbra a cínu

Vzdělávání ČSK
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 221
Brno 27. 11. 2009
Vzdělávací středisko ČSK zve dentální týmy z Česka a ze Slovenska na 3. ročník Podzimního stomatologického fóra, které se bude konat v brněnském v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je rozdělena do dvou sekcí.
V sekci pro sestry a hygienistky přednáší doc. MUDr. Eva Gojišová: Příčina ztráty zubů první a druhé dentice a jejich náhrada - úloha sestry a asistentky při ošetřování.
V sekci pro praktické zubní lékaře přednáší MUDr. Josef Kunkela: CEREC a LASER v širších souvislostech.
Součástí bude výstava dentálních firem.
ON-LINE registrace již nyní na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Vzdělávání).
Informační leták s přihláškou bude rozesílán s LKS č. 9/2009.

Reportáž
* GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
s. 222-225
Hradec Králové, někdejší pevnost, kde vojenský duch nakonec reinkarnoval do medicíny
Ladislav Šolc
Připravili jsme cyklus pěti vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se u nás studuje zubní lékařství. Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno a Olomouc.
Průvodci nám v každém z míst budou zpravidla vždy dva lékaři, kteří kliniky a města dobře znají. Záměrně jsme vybrali představitele dvou generací – té nejstarší, která už opravdu „něco pamatuje“, a pak té mladší, tedy lidí, kteří studovali někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Druhá část cyklu je věnována Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové. Na přípravě textu spolupracovali MUDr. Věra Bartáková, CSc., a MUDr. Zdeněk Hrubý.

* IMPLANTOLOGICKÝ KLUB PO PADESÁTÉ TŘETÍ s. 226
Antonín Šimůnek
Jarní sympozium Implantologického klubu ČR se konalo poslední květnový den v Ústí nad Labem. Více na www.ikcr.cz.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 227
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 7-8: Náušnice a piercing
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

* PRÁVNÍ PORADNA s. 228-229
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Sankcionování pacienta, který se bez omluvy nedostaví k objednanému ošetření

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 229
Ing. Alena Řeháková
Téma: Protikrizová opatření – slevy na pojistném na sociální pojištění

* ŽÁDOST O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ s. 230
Policie ČR žádá zubní lékaře o spolupráci při identifikaci muže nezjištěné totožnosti. Chrup je v současnosti důležitým vodítkem k získání informací o zemřelé osobě.
Muž byl dne 6. 5. 2009 sražen lokomotivou vlakové soupravy na trati Plzeň – Praha v katastru obce Rokycany. Bezprostřední příčinou smrti bylo drtivé poranění hlavy, trupu a končetin. Jedná s o muže zdánlivého stáří 55-65 let, podsadité postavy, velmi dobré výživy, tělesné výšky cca 176 cm, krátkých světle hnědých vlasů s nevelkými čelními kouty.
POPIS CHRUPU: V horní čelisti zachován vpravo 4. zub a oboustranně obroušené korunky 3. zubů, na kterých byl původně nasazen můstek – jedná se o fazetovaný můstek z bílého kovu v rozsahu 3. zub vpravo až 3. zub vlevo (obr. 1a, 1b). Ostatní zuby chybí. V dolní čelisti (obr. 2 – nákres) zachován vpravo 7. zub s amalgámovou výplní na kousací ploše, 6. zub s amalgámovou výplní na kousací ploše a drobnou výplní na ploše tvářové, 5., 4. a 3. zub zachovány intaktní, lůžka 2. a 1. zubu se stavem po čerstvé luxaci (úplné uvolnění z lůžka). V dolní čelisti vlevo lůžka 1., 2. a 3. zubu se stavem po čerstvé luxaci, 4. zub s dutinou po vypadlé výplni na žvýkací a zadní ploše, dále zachován intaktní nejspíše 7. zub. Ostatní zuby chybí.
Veškeré informace týkající se možné identity této osoby sdělte, prosím:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality, ROKYCANY
tel.: +420 736 420 219 (nprap. Džupinová)
tel.: +420 732 438 951 (nprap. Langová)

* FOTOÚSMĚV s. 231
Autor fotografie: Eva Obermajerová z Rakovníka.

* PŘIPRAVUJEME s. 231
Odborný článek s názvem Doporučený léčebný postup – avulze stálých zubů připravili pro LKS MUDr. Vasileios Tzigkounakis a doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., z dětského oddělení Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni. Sdělení se zabývá doporučením, které vydala IADT (International Association of Dental Traumatology) v roce 2007. V článku je uveden postup poskytnutí první pomoci na místě nehody, indikace časné i pozdní replantace, způsob provedení replantace samotné a následné ošetření.

Fotoalbum
* REDAKČNÍ VLNĚNÍ NA HLADINĚ
s. 232
Vedle pravidelných měsíčních zasedání se jednou za rok schází redakční rada spolu s redakcí LKS na „velkém“ – dvoudenním jednání. Letos se výjezdní rokování, v pořadí celkově již čtvrté, konalo po celé páteční odpoledne 26. 6. a sobotní dopoledne 27. 6. v hotelu Hladina na Slapské přehradě. Členové RR LKS nacházeli inspiraci v proměnlivě se čeřících vodách Vltavy, a tak atmosféra byla vskutku tvůrčí.