LKS, 2009, ročník 19, číslo 6, s. 165-196

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

S tímto číslem LKS vychází suplement
DENTÁLNÍ TÝM
červen 2009, ročník 2, s. A17-A36

(suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 6).
ISSN: 1803-6929

Dentální tým obsahuje adresář zubních laboratoří, které nabízejí spolupráci a své služby

Z obsahu LKS

* Časopis Lks uznán odborným recenzovaným periodikem:
je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Časopis LKS splňuje požadovaná kritéria a Radou pro výzkum a vývoj byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Publikace v LKS tedy lze uznávat:
* při hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jako „Článek v odborném periodiku“ - tj. „výsledek druhu J“ dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum a vývoj),
* při habilitačních a profesorských řízeních,
* při obhajobách doktorandských disertačních prací.
Časopis LKS se stal nejrozšířenějším odborným recenzovaným periodikem, které publikuje články z oblasti zubního lékařství a dalších souvisejících medicínských oborů, a to s působností v ČR a SR.

Úvodník
* O vejci
s. 165
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* Plenární zasedání ced v Praze proběhlo uspěšně s. 166
Česká stomatologická komora zvládla náročnou organizaci plenárního zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) pořádaného v Praze v rámci předsednictví České republiky v Radě EU skutečně výborně. Spokojenost vedení CED a účastníků ze všech zemí Evropské unie byla nepřehlédnutelná. Praha hostila zástupce evropských dentálních asociací v posledním květnovém týdnu. Po jednání představenstva CED následovalo dvoudenní plenární zasedání CED, kterého se v sobotu 30. 5. zúčastnila také ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Akce se těšila i značnému zájmu médií. Reportáž z pražského zasedání CED připravujeme do příštího čísla LKS.

* Nová ministryně zdravotnictví
s. 166
Ministerstvo zdravotnictví ČR od 8. 5. 2009 vede Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Za svůj hlavní úkol považuje dojednání podpory protikrizovému balíčku ve zdravotnictví. Před nástupem do funkce byla ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na tento post ve VFN byla jmenována v dubnu letošního roku svojí předchůdkyní v ministerské funkci Danielou Filipiovou, a to na základě výsledků řádného výběrového řízení. Dana Jurásková je také prezidentkou České asociace sester.

* Indent 2009 s. 166
Ve dnech 21.-23. května se v Ostravě konal dentální veletrh a konference InDent 2009.

* Jednání 51. sněmu ČSK; usnesení
s. 170-174
Sněm ČSK se konal 16.-17. května 2009 v Brně a byl posledním ve stávajícím funkčním období 2005-2009. Stal se tak prostorem nejen pro hodnocení uplynulého roku 2008, ale i pro ohlédnutí za celým čtyřletým obdobím Komory. Významným úkolem členů sněmu pak bylo uvážlivě vybrat ty, kteří budou v orgánech ČSK ovlivňovat směr, jímž se bude Komora ubírat příští čtyři roky. Viceprezidentem ČSK pro funkční období 2009-2013 byl zvolen MUDr. Jan Černý.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 175
* kontroly zdravotnických prostředků a návody k používaným přístrojům a materiálům
* nové možnosti v seznamu členů ČSK
* e-learning čsk
* wifi ve velké učebně v apolence
* Příloha č. 3 usnesení 51. sněmu ČSK
Výzva pro OSK, které provozují vlastní prezentaci a/nebo prezentaci své činnosti formou webových stránek v internetu, aby postupovaly v souladu s právními předpisy a řády ČSK

Anketa
* Co přinesou volby v oblastních komorách
? s. 177
Iva Žáková
Začátkem roku jsme se v dvoudílné anketě ptali, jak se OSK připravují na volby do oblastních orgánů na funkční období 2009-2013. Právě v těchto týdnech se ve většině OSK volební shromáždění konají. Proto jsme během květnového sněmu ČSK v Brně oslovili zástupce oblastních stomatologických komor a zajímalo nás:
Jak je vaše OSK připravena na volby do oblastních orgánů a co od jejich nového složení očekáváte?

* K síti stomatochirurgických pracovišť s. 178
Robert Houba
Z iniciativy ČSK bylo se zdravotními pojišťovnami dohodnuto utvoření tzv. sítě stomatochirurgických pracovišť. Smyslem této sítě je snaha zajistit pacientům dostupnou odbornou péči v oboru ústní chirurgie, a zubním lékařům zajistit dostupné odborníky a odlehčit klinikám, respektive jejich mnohdy přetíženým chirurgickým ambulancím od zbytných výkonů. VZP proto vybrala do této sítě ze svých smluvních partnerů některá stomatochirurgická pracoviště, ostatní zdravotní pojišťovny nasmlouvaly chirurgickou péči za níže uvedených podmínek všem pracovištím, která o to požádala.

* Pažské dentální dny 2009
s. 178
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: stomatologie v roce 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Zjišťování kvality života související s orálním zdravím u dětských pacientů
s. 179-183
Přehledová studie
Jiří Mareš
pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství
SOUHRN: Přehledová studie přibližuje důvody, které vedou ke stoupajícímu zájmu o názory pacientů na účinky absolvované léčby. Studie charakterizuje pojem „kvalita života související s orálním zdravím“ a naznačuje, jak je obtížné ho aplikovat na děti. Empirické výzkumy „kvality života související s orálním zdravím“ u dětí a dospívajících jsou celosvětově teprve v počátcích; probíhají zhruba posledních pět let. Těžiště výkladu je v metodách, jimiž se dá zjišťovat kvalita života právě u dětí a dospívajících. Studie představuje 12 dotazníků, které byly vyvinuty v různých zemích. Dotazníky jsou uspořádány podle věku dětí a liší se jak svoji délkou, tak počtem proměnných, které zjišťují, způsobem odpovídání i svými psychometrickými charakteristikami. Studie upozorňuje, že sledování kvality života pacientů se v zahraničí stává běžnou součástí nejen klinických výzkumů, ale postupně i terénní praxe.
Klíčová slova: orální zdraví, kvalita života, kvalita života související s orálním zdravím, děti, dospívající, diagnostika, dotazník.

* Sturgeův-weberův syndrom v implantologii
nestandardní řešení u nestandardního pacienta
s. 186-189
Kazuistika
Ladislav Dzan
pracoviště:
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Souhrn: S rozvojem implantologie se postupně zmenšuje množství obecně medicínských kontraindikací k zavádění implantátů. Přesto ještě stále některé z nich zůstávají, jako například gravidita, osteoporóza, poruchy imunity, psychózy, epilepsie, mentální retardace. Při dobré znalosti zdravotního stavu pacienta (na základě konzultace s ošetřujícím lékařem) a vhodně zvoleném operačním postupu - v lokální nebo celkové anestezii, při správné motivaci pacienta a eventuálně za současné spolupráce s rodinou nemusí být některé z těchto kontraindikací překážkou chirurgického zákroku.
Klíčová slova: encefalotrigeminální angiomatóza, Sturgeův-Weberův syndrom, implantát.

* Ohlédnutí za Olomouckým úsměvem 09
s. 185
Jaromíra Banková
Ve dnech 3.-4. dubna 2009 se v Olomouci konala konference stomatologů ÚSMĚV 09 na téma Problematika frontálního úseku. Akci, první svého druhu, pořádala Klinika zubního lékařství LF UP ve spolupráci s Regionálním vzdělávacím střediskem OSK Olomouc, pod záštitou děkana LF UP a prezidenta ČSK.

Odborné společnosti
* Endodoncie současnosti v Praze
s. 185
Simona Ságlová
Česká endodontická společnost (ČES) pořádá v hotelu Pyramida v Praze dne 3. října 2009 svůj historicky první kongres s mezinárodní účastí. Podrobný program je k dispozici na www.endodont.cz

* Pravidla pro čerpání z účtu klinik s. 190
Příloha č. 2 usnesení 51. sněmu ČSK (Brno, 16.-17. 5. 2009)
Tato přepracovaná pravidla nemění ani filozofii ani postup a podmínky vyřizování žádosti při čerpání účtu stanovené jejich původním zněním. Při úpravě šlo především o terminologické změny, o vyčištění od nejasností a dvojího výkladu a o logické zpřehlednění celého textu a tabulky.

* Malé ilustrované repetitorium
s. 191
Retgenogramy s artefakty
Téma testu 6: Olověná zástěra
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

Recenze
* Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi
s. 192
(Aleš Hahn a kol.; Grada Publishing, Praha, 2007)
Radovan Slezák

Diskuse
* Hledáme řidiče autobusů..
. s. 193
Lenka Baňasová
Diskusi o připravenosti absolventů na samostatný výkon povolání zubního lékaře ihned po ukončení studia odstartoval doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D, článkem Hledáme řidiče autobusů. Zn.: Stačí praxe z trenažéru. Další názory jsme zveřejnili v LKS č. 11/2008 a č. 1/2009 a dnes k nim přidáváme tento ze Slovenska.

* Právní poradna s. 194
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost zubního lékaře sloužit pohotovostní službu

* Ekonomická poradna s. 194
Ing. Alena Řeháková
Téma: Návrh na zkrácení doby odpisování hmotného majetku

* Fotoúsměv s. 195
Autor fotografie: Martin Jelínek z Prahy.

* Připravujeme
s. 195
Obsáhlé odborné sdělení Rekonstrukce výrazně atrofické horní čelisti pomocí zygomatických a pterygoidních implantátů připravil pro LKS MUDr. Jiří Krug, Ph.D., z Centra zubní implantologie, Praha 10. Článek popisuje různé způsoby zavedení zygomatických a pterygoidních implantátů, zmiňuje výhody a komplikace spojené s implantací a přináší současné údaje o úspěšnosti a přežívání těchto atypických fixtur.

Fotoalbum
* Stomatologický den
s. 196
Stomatologický den je už tradiční akce, kterou Komora pořádá zpravidla jednou v roce. Letos se zástupci ČSK, stomatologických klinik, odborných společností, vědecké rady ČSK, poradního sboru pro vzdělávání ČSK a poprvé také Sdružení studentů stomatologie ČR setkali 15. května v Brně u příležitosti konání 51. sněmu ČSK.