LKS, 2009, ročník 19, číslo 5, s. 129-164

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

S tímto číslem LKS vychází suplement
DENTÁLNÍ TÝM
květen 2009, ročník 2, s. A1-A16

(suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 5).
ISSN: 1803-6929

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
s. 129
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* KARLOVARSKÁ OSK OPĚT NA CESTÁCH
s. 130
Jan Knára
Jako každý lichý rok uspořádala OSK Karlovy Vary pro své členy tematický zájezd. Tento v pořadí již sedmý se konal 12.-23. února 2009 a cílem byla Kuba.


* K NÁSTROJI Z TITULNÍ STRANY LKS Č. 3/2009
s. 130
Na titulní straně březnového LKS byl vyobrazen nástroj, jehož přesné pojmenování a účel se nepodařilo dohledat.
Čtenáři v nástroji poznali odměrku na amalgám pro ruční míchání.

* DENTÁLNÍ TÝM: DVA JARNÍ SUPLEMENTY LKS s. 131
Po loňském premiérovém ročníku jsme spolu s časopisem LKS připravily další vydání jeho suplementu Dentální tým, který letos vychází s vlastním ISSN 1803-6929. První jarní číslo dostáváte do rukou s tímto květnovým LKS. Další bude následovat hned v červnu a bude obsahovat také adresář zubních laboratoří, které nabízejí svoji spolupráci zubním lékařům. Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň obou jarních čísel je věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se opět podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009
s. 134
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

* POZVÁNKA NA KONGRES PDD: STOMATOLOGIE V ROCE 2009

s. 134-135
Na letošní, již 12. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny s hlavním tématem Stomatologie v roce 2009 se můžeme těšit tradičně v říjnu, ve dnech 21.-23. 10. Jako každé čtyři roky je kongres pořádán jako výroční, a to u příležitosti ukončení funkčního období orgánů ČSK (2005-2009). Proto se ponese ve slavnostnějším rázu a bude i něčím nezvyklý. Především tím, že se bude konat na dvou místech – ve středu 21. 10. v paláci Žofín, ve čtvrtek a v pátek 22.-23. 10. v Kongresovém centru Praha.
Mezinárodní kongres bude už tradičně propojen s dentálním veletrhem. Pragodent 2009 je plánován na 22.-24. října na pražském Výstavišti.

* PŘIPRAVUJEME SE NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CED V PRAZE
4. ČÁST
s. 137
Jitka Landová
Jarní plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů (General Meeting CED) se bude konat 29.-30. května 2009 v Praze. Organizátorem zasedání je Česká stomatologická komora, akce se koná v ČR u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Vzhledem k blížící se významné akci vás o ní průběžně informujeme. Tato část je věnována přiblížení toho, co delegáty CED v Praze čeká.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 138
* K VÝKONU POVOLÁNÍ ZUBNÍHO LÉKAŘE V ČR
* REGULAČNÍ POPLATKY
* REGISTRACE PACIENTŮ A POŽADAVKY VZP ČR
* SPECIALIZACE V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ
* NEZAPOMNĚLI JSTE NA ÚHRADU PROFESNÍHO POJIŠTĚNÍ?

* VÝZVY ČLENŮM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY s. 138
1) VOLBY ORGÁNŮ ČSK A OSK (2009-2013)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na květnovém sněmu ČSK. Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2009.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2009.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.
Volby na úrovni OSK: budou se konat na oblastních sněmech OSK. Návrhy kandidátů do oblastních orgánů a funkcí můžete zasílat svým OSK, ale současně máte právo zapsat jména do volebních lístků až po jejich rozdání na volebním sněmu. Jde o přímou volbu, tj. každý člen oblasti sám za sebe rozhoduje tajným hlasováním. Proto je důležité, aby se všichni členové zúčastnili volebního sněmu své OSK.
Volby na úrovni ČSK: návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK mohl každý člen Komory zaslat do Kanceláře ČSK, ale je možné přednést je prostřednictvím členů sněmu i při jednání květnového sněmu ČSK.

2) NAVRHUJTE OSOBNOSTI DO SÍNĚ SLÁVY ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2005-2009) volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici SÍNĚ SLÁVY a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 30. června 2009 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

Anketa
* KDO HRÁL PRIM NA JARNÍM STOMATOLOGICKÉM FÓRU?
s. 139
Iva Žáková
Z hlediska účasti vévodily letošnímu JSF sestry a zubní instrumentářky. Bylo jich zde devadesát, tedy prakticky polovina z celkového počtu účastníků ze všech profesí dentálního týmu. Proto jsme se v pátek 20. 3. 2009 v Národním domě na Vinohradech, po přednášce Ing. Jiřího Šusty Zdravotnická dokumentace v ordinaci PZL, zeptali právě jich: Co vás na Jarním stomatologickém fóru zaujalo, například i v porovnání s jinými vzdělávacími akcemi?

Reportáž
* GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
s. 140-143
Plzeň, město, v němž řeky končí i začínají, ale pivo a stomatologie žije
Ladislav Šolc
Připravili jsme cyklus pěti vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se u nás studuje zubní lékařství. Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno a Olomouc.
Průvodci nám v každém z míst budou zpravidla vždy dva lékaři, kteří kliniky a města dobře znají. Záměrně jsme vybrali představitele dvou generací – té nejstarší, která už opravdu „něco pamatuje“, a pak té mladší, tedy lidí, kteří studovali někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let.
První část cyklu je věnována Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň. Na přípravě textu spolupracovali prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., a MUDr. Jan Netolický.

Diskuse
* JAK U NÁS PRACUJÍ DENTÁLNÍ HYGIENISTKY?
s. 145
Otevřený dopis Asociace dentálních hygienistek ČR
Lucie Ovčinikov, Jitka Kropáčková
Odpověď prezidenta ČSK
Jiří Pekárek
Loni v říjnu pořádala ČSK ve spolupráci s CED (Rada evropských zubních lékařů) mezinárodní workshop s názvem Dentální hygienistky – ano či ne? Toto pražské jednání potvrdilo, že zvolené téma je žhavým předmětem polemik v jednotlivých zemích EU i na půdě mezinárodních organizací. Zástupci deseti zemí EU se shodli na tom, že práce dentálních hygienistek je velmi přínosná a žádoucí, ale v žádném případě nemůže nahradit zubního lékaře, který musí práci dentální hygienistky indikovat a kontrolovat. O workshopu jsme poté podrobně informovali v LKS č. 12/2008. Článek obsahoval také shrnutí situace v ČR, a to na základě vystoupení prezidenta ČSK MUDr. Jiřího Pekárka. Právě na tuto část článku reagovala Asociace dentálních hygienistek ČR otevřeným dopisem, o jehož uveřejnění v LKS požádala.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* KOŘENOVÉ NÁSTAVBY Z VLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ
s. 148-153
Lenka Roubalíková
pracoviště:
Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
SOUHRN: Práce podává přehlednou informaci o kořenových čepech z vláknových kompozitů. Autorka charakterizuje materiál, popisuje druhy FRC (Fiber Reinforced Composites) čepů, uvádí indikace a kontraindikace a popisuje pracovní postup.
Klíčová slova: kořenové nástavby, vláknové kompozity, FRC čepy.

* Z VELETRHU IDS 2009
s. 155
33. Internationale Dental Schau, 24.-28. března 2009
Jiří Zemen
Tato mezinárodní dentální výstava má dlouhou historii. Poprvé se konala jako Deutsche Dental Schau v roce 1923 v Berlíně. V roce 1928 se přejmenovala na Internationale Dental Schau (IDS) a s výjimkou téměř patnáctileté přestávky v období před, během a po druhé světové válce se pořádá ve dvou až tříletých intervalech dosud.
Od roku 1992 má IDS trvalé místo pořádání – je jím Kolín nad Rýnem. Letos se v tomto významném německém městě konal již 33. IDS. Jde o největší evropskou dentální výstavu – pro výrobce a prodejce všeho, co souvisí s péčí ochrup. Je to příležitost, aby zde předvedli svůj sortiment a novinky. Je to místo navázání obchodních kontaktů. IDS přitahuje k návštěvě zástupce všech profesí zajišťujících péči o ústní zdraví, a to z celého světa. Letos se přišlo podívat na více než 1820 vystavovatelů (několik i z ČR) z 57 států více než 106 000 návštěvníků!

Odborné společnosti
* PŘEHLEDNÉ „KDO JE KDO“ (1. ČÁST)
s. 157
Česká akademie dentální estetiky, o. s.
Česká endodontická společnost, o. s.
Česká ortodontická společnost
V oblasti zubního lékařství působí řada sdružení, která jsou vnímána jako odborné společnosti. Právě těm jsme nabídli, aby se postupně prostřednictvím LKS svým kolegům představily, a nyní zveřejňujeme první tří „vizitky“ (v abecedním pořadí).

Recenze
* SUBGINGIVÁLNÍ OŠETŘENÍ V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE
s. 158
(Pavel Poleník; Quintessenz, Praha, 2008)
Ivo Dřízhal

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
s. 162
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 5: Sluchadlo v pravém uchu
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

* NELZE ZAMĚSTNÁVAT ZUBNÍHO LÉKAŘE, KTERÝ NENÍ ČLENEM ČSK

s. 161
Mgr. Jiří Slavík
Jestliže zubní lékař vykonává na území ČR své povolání, aniž by byl členem ČSK, dopouští se protiprávního jednání. Člen ČSK nesmí takového zubního lékaře zaměstnat; pokud tak učiní, dopouští se disciplinárního provinění dle řádů ČSK.
Toto je stručné shrnutí toho nejdůležitějšího, co jasně vyplývá ze zákona a ze stavovského řádu ČSK. Přestože Komora své členy na to již mnohokrát upozorňovala, stále se případy nelegální praxe občas objevují. Proto opět zveřejňujeme podrobné právní stanovisko k zaměstnávání zubních lékařů, kteří nejsou členy ČSK.

* PRÁVNÍ PORADNA
s. 162
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Koho lze zaměstnat jako zubní instrumentářku

* EKONOMICKÁ PORADNA
s. 162
Ing. Alena Řeháková
Téma: Čerpání dovolené zaměstnancem

* FOTOÚSMĚV
s. 163
Fotografii zaslala Dagmar Češková z Prahy.

* PŘIPRAVUJEME
s. 163
Reportáž z volebního 51. sněmu ČSK: Ve dnech 16.-17. května 2009 zasedá v Brně sněm ČSK, na němž budou zvoleni viceprezident, členové představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK na funkční období 2009-2013. O výsledcích voleb a o dalším obsahu jednání budeme podrobně informovat v příštím LKS č. 6/2009.

Fotoalbum
* OD BARBÍŘŮ KE STOMATOLOGŮM
s. 164
Revokací výstavy, která se konala v roce 1997 v pražském Národním technickém muzeu ke 100. výročí založení Spolku českých zubních lékařů, je současná nová expozice v Apolence. Komora ji nyní uspořádala u příležitosti květnového plenárního zasedání CED v Praze. Vernisáž se konala v pátek 3. dubna 2009. Expozice v Apolence potrvá do konce srpna.