LKS, 2009, ročník 19, číslo 4, s. 97-128

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O BEZU
s. 97
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* ROZŠÍŘENÁ REDAKČNÍ RADA LKS s. 98
Jak jsme již informovali, redakční rada LKS byla rozšířena a má osm členů. Do její práce se nyní aktivně zapojili prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., z Brna a MUDr. Michal Straka, CSc., z Bratislavy.

* KŘEST UČEBNICE STOMATOLOGIE s. 98
Slavnostní křest monografie Stomatologie (autoři prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D., a kol.) se konal 25. února 2009 v Praze. Učebnici vydalo nakladatelství Grada Publishing, a. s.

* NOVÁ VÝSTAVA V APOLENCE s. 99
Vernisáží, která se konala v pátek 3. dubna 2009, zahájila Komora další z pravidelných výstav v Apolence. Ve vstupním prostoru, recepci, malé učebně, velké učebně ve čtvrtém patře a v suterénních prostorách sídla ČSK si budete moci až do srpna připomenout výstavu Od barbířů ke stomatologům, která se konala v roce 1997 v pražském Národním technickém muzeu ke 100. výročí založení Spolku českých zubních lékařů.

* MÉDIA A MY: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČSK s. 99
Dne 20. 3. 2009 se na internetových zpravodajských serverech objevila zpráva o zadržení albánského zubního lékaře cizineckou policií přímo v ambulanci modřanské polikliniky. ČSK zahájila ihned šetření a vydala tiskové prohlášení, které je v plném znění zveřejněno v LKS a aktualitách na www.dent.cz.

* VÍTĚZKA NA STÁŽI V ITÁLII s. 100
Loňský ročník Mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci měl dvě vítězky. Jednou z nich byla studentka Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, dnes už MUDr. Gabriela Némethová. V současnosti absolvuje na univerzitě v Chieti u prof. Camilla D´Arcangela stáž, která byla cenou za první místo.

* DENTÁLNÍ RAPSÓDIE s. 100
Soubor Ztracená existence zve na hru Dentální rapsódie aneb Stomatologická revue. Zhlédnout ji můžete ve čtvrtek 14. 5. 2009 od 19.30 hod. v pražském Studiu Ypsilon. Více informací o hře a o souboru najdete na: www.ztracenaexistence.cz

Reportáž
* Z JARNÍHO STOMATOLOGICKÉHO FÓRA V PRAZE
s. 102-103
Iva Žáková
Na pražské Jarní stomatologické fórum, které se konalo 20. 3. 2009 v Národním domě na Vinohradech, přijelo sto osmdesát dva účastníků – zubních lékařů, studentů, sester a dentálních hygienistek. JSF je tradiční polytematická vzdělávací akce ČSK určená celému dentálnímu týmu.

* PŘIPRAVUJEME SE NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CED V PRAZE
3. ČÁST
s. 105
Jitka Landová
Jarní plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů (General Meeting CED) se bude konat 29.-30. května 2009 v Praze. Organizátorem zasedání je Česká stomatologická komora, akce se koná v ČR u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Vzhledem k blížící se významné akci vás o ní budeme průběžně informovat. Tato část je věnována přípravě a průběhu zasedání v Praze.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 105
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 106
* ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB ČSK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK
* ALKOHOL PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

* VÝZVY ČLENŮM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY s. 106
1) VOLBY ORGÁNŮ ČSK A OSK (2009-2013)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na květnovém sněmu ČSK. Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2009.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2009.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.
Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při jednání květnového sněmu ČSK.

2) NAVRHUJTE OSOBNOSTI DO SÍNĚ SLÁVY ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2005-2009) volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici SÍNĚ SLÁVY a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 30. června 2009 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* IMPLANTOLOGIE: PŘÁNÍ PACIENTA VERSUS STANDARDNÍ PROTOKOL
s. 107-111
Antonín Šimůnek 1), Petr Eliáš 2), Dana Kopecká 1), Tomáš Brázda 1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Privátní stomatologická praxe, Hradec Králové
SOUHRN: V kazuistickém sdělení autoři prezentují rekonstrukci chrupu pomocí dentálních implantátů provedenou na přání pacienta atypickým způsobem. Nevyužitelné horní zuby byly vyměněny za můstky nesené implantáty postupně, a pacient byl tak uchráněn případného psychologického otřesu spojeného s obvykle indikovaným, racionálním, ale radikálnějším implantačním řešením.
Klíčová slova: dentální implantáty, okamžitá implantace, okamžité zatížení, tapered implantáty, tranzitorní implantáty.

* DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA LÉZÍ IMITUJÍCÍCH SIALOLITIÁZU NA ORTOPANTOMOGRAMU s. 114-120
Lukáš Hauer, Lubor Hostička, Pavel Andrle
pracoviště:
Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Plzeň
SOUHRN: Autoři prezentují v tomto sdělení přehled stavů, jejichž rentgenologický obraz na ortopantomogramu (OPG) může napodobovat přítomnost kamenů ve velkých slinných žlázách nebo v jejich vývodech.
Klíčová slova: sialolitiáza, slinné žlázy, heterotopické kalcifikace.

Anketa
* PROČ JE PROFESE DENTÁLNÍ HYGIENISTKY ATRAKTIVNÍ?
s. 112
Ladislav Šolc

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
s. 122
Vzhledem k opakujícím se požadavkům zubních lékařů o přidělení kreditů za účast na vzdělávací akci i přesto, že odcházejí z akce před ukončením celého odborného programu, zveřejňujeme vyjádření právního poradce Komory Mgr. Jiřího Slavíka k této problematice:
„Jednodenní vzdělávací akce jsou koncipovány a registrovány jako nedílný celek. Potvrdit účast na takové vzdělávací akci a přidělit příslušný počet kreditů lze proto jen takovému účastníku vzdělávací akce, který skutečně absolvoval celý program vzdělávací akce (minimálně 5 hodin).
Jde-li o vícedenní vzdělávací akce, jejichž účastník získává kredity za jeden den účasti, lze přidělit příslušný počet kreditů za konkrétní den účasti pouze takovému účastníku, který v tomto konkrétním dni skutečně absolvoval celý program vzdělávací akce stanovený pro tento den.“

Odborné společnosti
* ČTVRTÝ ENDODONTICKÝ WORKSHOP
s. 122
Simona Ságlová
Dne 21. 2. 2009 se sešli příznivci endodoncie, členové České endodontické společnosti, o. s., v Říčanech u Prahy na již 4. workshopu ČES.
Další, tedy již 5. workshop je naplánován na 20. 6. 2009. Tématem setkání budou endodontické sealery. Česká endodontická společnost připravuje na letošní rok svůj 1. kongres ČES, který se bude konat 3. 10. 2009 v hotelu Pyramida v Praze. Informace o společnosti ČES a o připravovaném kongresu najdete na www.endodont.cz.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 123
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 4: Snímatelné zubní protézy s kovovým skeletem
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

Recenze
* ZÁKLADY KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
s. 125
(František Perlík; Galén, 2008)
Jana Dušková

* PRÁVNÍ PORADNA s. 126
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Náhrada pacientovi, kterému zubní lékař omylem vytrhnul jiný zub

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 126
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zrušení povinnosti zálohovat dně z příjmů v průběhu roku 2009

* FOTOÚSMĚV s. 127
Fotografii zaslala MUDr. Alena Hřebabetzká ze Starého Města.

* PŘIPRAVUJEME s. 127
Jak jsme již informovali, letošní čísla LKS doplněná suplementem Dentální tým (květen, červen, říjen) budou zaměřena na konkrétní protetická témata. Praktické sdělení Litá kořenová nástavba v zubní ordinaci a laboratoři připravili autoři doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., členové České společnosti protetické stomatologie. Článek přináší náměty pro dosažení kvalitních výsledků rekonstrukce zubu při použití nepřímo zhotovené lité kořenové nástavby.

Fotoalbum
* SETKÁNÍ ČSK A DENTÁLNÍCH FIREM
s. 128
Dne 20. 3. 2009 se v rámci JSF uskutečnilo setkání představitelů ČSK s dentálními firmami. Obsahem byly informace o aktuální situaci ve zdravotnictví a o dění v ČSK a diskuse o možných formách spolupráce a dentální výstavě v příštích letech. Pozvání Komory do Národního domu na Vinohradech přijalo na čtyřicet zástupců dentálních firem.