LKS, 2009, ročník 19, číslo 3, s. 65-96

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)


UPOZORNĚNÍ:
ZMĚNA DISTRIBUCE DUBNOVÉHO LKS A JARNÍCH VYDÁNÍ DENTÁLNÍHO TÝMU
* Upozorňujeme, že příští LKS č. 4/2009 vyjde 14. dubna 2009
, tj. o týden později, než bylo původně plánováno.

* Suplement DENTÁLNÍ TÝM
bude distribuován s květnovým LKS č. 5/2009 (12. 5. 2009) a poté ve speciálním vydání s červnovým LKS č. 6/2009 (8. 6. 2009).
Využijte možnost kombinačních slev inzerce (LKS + Dentální tým), speciálních slev inzerce v Dentálním týmu pro zubní laboratoře a pro firmy propagující produkty pro zubní laboratoře!
Informace: Nabídkový list 2009 na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Nabídka komerčních služeb) nebo Oddělení služeb ČSK, Ing. Renáta Bělíková, tel.: +420 603 825 154, +420 234 709 614, e-mail: belikova@dent.cz.
RedakceZ OBSAHU LKS

Úvodník
* O KRIZI
s. 65
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* KOLIK JSME UŽ MĚLI MINISTRŮ?
s. 66
Stručný přehled dosavadních polistopadových ministrů zdravotnictví.

Reportáž
* SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ OSK
s. 70
Ze setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK v Praze dne 23. 1. 2009.

Anketa
* JAK SE OSK PŘIPRAVUJÍ NA VOLBY KOMOROVÝCH ORGÁNŮ?
s. 71
Ladislav Šolc

* VOLEBNÍ SYSTÉM ČSK
s. 72-73
Repetitorium před volbami na funkční období 2009-2013
Zina Sladkovská
Čtyřleté funkční období centrálních i oblastních orgánů a funkcí České stomatologické komory končí 20. září letošního roku. Nejpozději do tohoto data musí být zvoleni noví zástupci nebo ve svých dosavadních funkcích volbami potvrzeni ti, kteří se osvědčili a mají dostatek sil a chuti vás i nadále zastupovat.
Podle volebního řádu ČSK má do oblastních a centrálních orgánů a funkcí právo volit a být zvolen každý člen České stomatologické komory. Článek přináší základní informace o volebním systému Komory na úrovni orgánů a funkcí OSK a ČSK.

* VÝZVY ČLENŮM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY s. 74
1) VOLBY ORGÁNŮ ČSK A OSK (2009-2013)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na květnovém sněmu ČSK. Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2009.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2009.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.
Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při jednání květnového sněmu ČSK.

2) NAVRHUJTE OSOBNOSTI DO SÍNĚ SLÁVY ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2005-2009) volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici SÍNĚ SLÁVY a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 30. června 2009 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* SÍŇ SLÁVY ČSK – ROKY 1997, 2001, 2005 s. 74
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období 2005-2009 volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí bude uvedení dalších význačných osobností do Síně slávy. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství (viz výzva v minulých LKS). Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele čestného titulu Osobnost české stomatologie a dalších ocenění ČSK.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 75
* CENOVÉ DODATKY PRO ROK 2009
(podrobně v aktualitách na www.dent.cz)
* NÁVRH NOVELY O VĚCNÉM, TECHNICKÉM A PERSONÁLNÍM VYBAVENÍ
* RENTGENY
* ZMĚNA REGULAČNÍCH POPLATKŮ – důležité upozornění aktuálně zveřejněno ve vložené Příloze LKS 3/2009 a na www.dent.cz

* PŘIPRAVUJEME SE NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CED V PRAZE
2. ČÁST
s. 75
Jitka Landová
Jarní plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů (General Meeting CED) se bude konat 29.-30. května 2009 v Praze. Organizátorem zasedání je Česká stomatologická komora, akce se koná v ČR u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Vzhledem k blížící se významné akci vás o ní budeme průběžně informovat. Tato část je věnována organizaci zasedání orgánů CED.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 84
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* ÚSPĚŠNOST ODSTRANĚNÍ FRAGMENTŮ ZALOMENÝCH KOŘENOVÝCH NÁSTROJŮ V PODMÍNKÁCH SPECIALIZOVANÉ PRAXE s. 76-82
Retrospektivní studie
Jiří Škrdlant
pracoviště: Soukromá zubní ordinace, Cheb, Praha
SOUHRN: Zalomení nástroje v kořenovém kanálku patří mezi komplikace endodontické terapie. K odstranění fragmentu nástroje z kořenového kanálku ortográdním přístupem bylo vyvinuto několik metod. Úspěšné odstranění fragmentu nástroje však i přesto zůstává velmi komplikovaným výkonem, který je plně vázán na použití ultrazvukových přístrojů a práci pod operačním mikroskopem. Úspěšnost odstranění fragmentu kořenového nástroje se významně zvyšuje s erudicí operatéra a délkou jeho praxe s operačním mikroskopem. Pohybuje se kolem 90 %.
Klíčová slova: ultrazvuková preparace, operační mikroskop, odstranění zalomeného kořenového nástroje.

* STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ DĚTSKÉHO PACIENTA S TĚŽKOU HEMOFILIÍ s. 85-87
Karel Chleborád, Kristina Ginzelová, Tatjana Dostálová
pracoviště:
Dětská stomatologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN: Dětští pacienti s vrozenými koagulopatiemi nejčastěji trpí hemofilií, která je charakterizována defektem v srážlivosti krve. Hemofilie je recesivně dědičné onemocnění s vazbou na chromozom X, nemoc přenášejí ženy, onemocní muži. V praxi se při stomatologickém ošetření podává substituční léčba za účelem zvýšení hladiny F VII či F IX v krvi. Kazuistické sdělení seznamuje s ošetřením dětského pacienta s těžkou hemofilií v lokální anestezii.
Klíčová slova: hemofilie, dětská stomatologie.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* K MIMOŘÁDNÉMU OSVĚDČENÍ ODBORNOST
I s. 84
Představenstvo ČSK na svém jednání dne 13. 12. 2008 projednalo a schválilo Opatření představenstva Komory č. 6. - stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.
Tímto opatřením se stanovuje počet kreditů, které je držitel mimořádně vydaného Osvědčení odbornosti s dobou platnosti na jeden rok (podle § 14 odst. 4 Řádu ČSK o celoživotním vzdělávání zubních lékařů) povinen během této doby platnosti získat.

Ze Slovenska
* SYMPATICKÁ TRADICE
s. 84
Ve dnech 6.-7. února 2009 se v Trenčianských Teplicích konal v pořadí již III. kongres mladých zubních lékařů, jehož organizátorem je Slovenská komora zubních lékařů (SKZL).

Ze zahraničí
* ARTROSKOPICKÁ A OTEVŘENÁ CHIRURGIE TMK - ZÁKLADY A NOVÉ PERSPEKTIVY
s. 88
František Rusznyák, Ondřej Liberda
Kurs artroskopie a otevřené chirurgie čelistního kloubu, pořádaný Nemocnicí pro kranio-maxilofaciální a orální chirurgii Lékařské univerzity ve Vídni ve spolupráci se Strasbourg Osteosynthesis Research Group, se konal ve dnech 15.-18. října 2008 ve Vídni. Vedoucím akce byl prof. Rolf Ewers a předsedou prof. Gerhard Undt z výše uvedené nemocnice vídeňské Lékařské univerzity.

Odborné společnosti
* V PRAZE O HARMONII ÚSMĚVU
s. 89
Tomáš Vaněk
Česká akademie dentální estetiky (ČADE) pořádá ve dnech 11.-13. června 2009 svůj II. výroční kongres, který proběhne v Praze v hotelu Pyramida. Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách ČADE (www.czade.cz).

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
s. 91
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 3: Zástřel (projektil)
Radovan Slezák, Luboš Tuček

Recenze
* CLINICAL PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY
s. 92
(Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring; Blackwell Munksgaard, 2008)
Jan Streblov

* PRÁVNÍ PORADNA s. 94
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Úhrady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru

* EKONOMICKÁ PORADNA
s. 94
Ing. Alena Řeháková
Téma: Tzv. zaměstnání malého rozsahu

* FOTOÚSMĚV s. 95
Fotografii zaslala MUDr. Božena Kavková z Prahy 10.

* PŘIPRAVUJEME
s. 95
S květnovým vydáním LKS bude distribuován také suplement Dentální tým. Odborná náplň se bude týkat konkrétních protetických témat z pohledu zubního lékaře a zubního technika. V LKS bude například publikováno sdělení Kořenové nástavby z vláknových kompozitů, a to se zaměřením pro zubní lékaře. V Dentálním týmu na něj bude navazovat článek Vláknové kompozity v zubní laboratoři, tedy se zaměřením pro zubní techniky. Autorkou obou prací je doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Fotoalbum
* SLAVNOSTNÍ CHVÍLE V KAROLINU
s. 96
Ohlédnutím za zatím posledním zasedáním Slavnostního sněmu ČSK v říjnu 2005 v pražském Karolinu.