LKS, 2009, ročník 19, číslo 2, s. 33-64

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O OBAVÁCH
s. 33
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* MINISTERSKÉ STŘÍDÁNÍ s. 34
V pátek 23. 1. 2009 došlo k významným změnám v ministerském týmu. Kromě ministra dopravy, ministra pro místní rozvoj a ministryně pro lidská práva opustil ministerské křeslo i odvážný reformátor českého zdravotnictví Tomáš Julínek. Po dvou letech, čtyřech měsících a devatenácti dnech jej ve funkci ministra zdravotnictví vystřídala Daniela Filipiová.

* SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ OSK s. 38
Letošní první setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konala hned v lednu. Část předsedů, především z moravských OSK, se sešla v sídle OSK Olomouc v pátek 16. ledna 2009, jednání v Apolence v Praze pak následovalo o týden později. (Fotoreportáž z jednání v Olomouci.)

Anketa
* JAK SE OSK PŘIPRAVUJÍ NA VOLBY KOMOROVÝCH ORGÁNŮ?
s. 39
Ladislav Šolc

Aktuální informace: www.dent.cz
* DISKUSNÍ FÓRUM PRO ČLENY ČSK
s. 40
Libuše Císařová
Na webových stránkách ČSK, v sekci Pro členy, bylo zprovozněno diskusní fórum, které je určeno k vzájemné diskusi, výměně názorů, zkušeností, informací apod., výhradně pro členy České stomatologické komory.
Informace o možnosti zapojení do diskusního fóra jsou zveřejněny také v aktualitách na www.dent.cz.
* CENOVÝ DODATEK PRO ROK 2009
* CENY STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
* SÍŤ STOMATOCHIRURGICKÝCH PRACOVIŠŤ
(vše podrobně v aktualitách na www.dent.cz)

* VÝZVY ČLENŮM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY s. 40
1) VOLBY ORGÁNŮ ČSK A OSK (2009-2013)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na květnovém sněmu ČSK. Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2009.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2009.
Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.
Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při jednání květnového sněmu ČSK.

2) NAVRHUJTE OSOBNOSTI DO SÍNĚ SLÁVY ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2005-2009) volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici SÍNĚ SLÁVY a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 30. června 2009 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

* PŘIPRAVUJEME SE NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CED V PRAZE s. 41
Jitka Landová
Jarní plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů (General Meeting CED) se bude konat 29.-30. května 2009 v Praze. Organizátorem zasedání je Česká stomatologická komora, akce se koná v ČR u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Vzhledem k blížící se významné akci vás o ní budeme průběžně informovat. Na úvod se věnujeme zaměření a významu CED pro české zubní lékaře.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 41
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

Reportáž
* ÚSPĚŠNÉ POSTERY Z PDD 2008
s. 42-43
Posterová sekce Pražských dentálních dnů představuje významnou součást odborného programu kongresu. Zasloužená pozornost jí už tradičně patří také na stránkách LKS, a tak nyní představujeme jak pět nejlepších posterů z PDD 2008, které vyhodnotil odborný výbor kongresu (viz přehled v LKS č. 12/2008), tak i některé z jejich autorů. V posterové sekci PDD 2008 se představilo celkem patnáct sdělení.

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* BONE SPLITTING s. 44-48

Tomáš Brázda, Antonín Šimůnek, Dana Kopecká, Dita Dufková
pracoviště:
Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUHRN: V kazuistickém sdělení je popsáno použití bone splittingu při augmentaci alveolárního výběžku horní čelisti v místě zubu 11. Vedlejším efektem zákroku bylo rychlé zhojení půl roku přetrvávající slizniční dehiscence v místě deformovaného alveolárního výběžku. K náhradě zubu byl použit tapered implantát. Bone splitting je spolehlivá, málo invazivní a levná augmentační metoda zasluhující širší využití.
Klíčová slova: bone splitting, dentální implantáty, tapered implantáty, β-trikalciumfosfát.

* MŮŽE CHLORHEXIDIN ZLEPŠOVAT DLOUHODOBOU PROGNÓZU KOMPOZITNÍCH VÝPLNÍ? s. 50-53
Přehled současných literárních poznatků
Michal Dudek
pracoviště:
Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN: Aplikace chlorhexidinu do kavity po leptání kyselinou fosforečnou má vedle dezinfekčních účinků také ochrannou funkci pro dentinovou hybridní vrstvu.
Klíčová slova: chlorhexidin, adhezní spoj, dentin, hybridní vrstva.

* ČASOPIS LKS ZVYŠUJE SVOJI PRESTIŽ s. 55
O suplementech a zařazení do fondu Státní technické knihovny
Iva Žáková
Do svého devatenáctého ročníku vstupuje naše „elkáeska“ s několika novinkami, které jsou významné jak z hlediska postavení časopisu v „rodině“ odborného tisku, tak z hlediska autorů, kteří v LKS publikují:
1) Akviziční komise Státní technické knihovny posoudila žádost ČSK a schválila zařazení časopisu LKS do fondů STK. Nyní tedy lze vyhledat informace o LKS v katalogu STK (www.stk.cz) a výtisky časopisu počínaje LKS č. 1/2008 jsou k dispozici ve studovně STK.
2) Na žádost ČSK bylo suplementu LKS DENTÁLNÍ TÝM přiděleno ISSN 1803-6929. Záznam o suplementu Dentálním tým tedy lze nyní vyhledat v České národní databázi ISSN (www.stk.cz/cs/issn/), kde je propojen s údaji o LKS (ISSN 1210-3381).
3) Mění charakter dosavadní programová brožura kongresu PDD s abstrakty přednášek. Letos poprvé vyjde jako suplement časopisu LKS - sborník s názvem PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY (ISSN 1212-5725). Tento údaj je již uveden v České národní databázi ISSN (www.stk.cz/cs/issn/). Sborník vyjde letos v říjnu s LKS č. 10/2009, tradičně bude obsahovat abstrakta všech přednášek PDD 2009 v česko-anglické verzi, nově však bude vydán ve formátu A4 s novou grafickou úpravou. Bude k dispozici v tištěné verzi a zároveň v on-line verzi, které též bude přiděleno samostatné ISSN.
4) Abstrakta všech článků publikovaných v LKS jsou k dispozici v české a anglické verzi na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS a Journal LKS). Připomeňme, že na webových stránkách Komory najdete další důležité informace o LKS a jeho suplementech, stejně jako užitečné dokumenty, například:
* Pokyny autorům odborných sdělení
* Jazykový koutek LKS I. a II.
* Rejstřík článků zveřejněných v LKS (2002-2008)
* Termíny zasedání redakční rady LKS

Ze zahraničí
* SOUČASNÉ TRENDY V MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGII
s. 56
Z 19. kongresu Evropské asociace maxilofaciální chirurgie
Vojtěch Peřina
V pořadí 19. kongres Evropské asociace maxilofaciální chirurgie (XIX. Congress of the European association for Cranio-Maxillofacial surgery - EACMFS) proběhl v září 2008 v italské Boloni.

* ČESKÁ ÚČAST NA KONGRESU EACMFS s. 57
Lukáš Hauer, Lubor Hostička
Na 19. kongresu Evropské asociace maxilofaciální chirurgie (EACMFS) v Boloni byla potěšující rozsáhlá aktivní účast autorů z České republiky (1 přednáška a 12 posterů).

Z redakční pošty
* Chceme odpovídající ceny
s. 57
Daniela Kučerová, Pavlína Nováčková
Redakce LKS obdržela dne 7. 1. 2009 dopis od dvou členek ČSK, a to s žádostí o jeho zveřejnění. Obsah se týká cen za stomatologické výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 57
20. března 2009, Praha, Národní dům na Vinohradech
Dentální týmy z Česka a ze Slovenska zveme na Jarní stomatologické fórum, celodenní polytematickou vzdělávací akci ČSK. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí JSF bude výstava firem a společností.
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.

Odborné společnosti
* IMPLANTOLOGICKÝ KLUB ZAHÁJIL DRUHOU PADESÁTKU SVÝCH SYMPOZIÍ
s. 58
Antonín Šimůnek
V pořadí 51. sympozium Implantologického klubu ČR se konalo 6. 12. 2008 v rakouském příhraničním městečku Schrattenberg. Na sympoziu pro více než stovku českých a slovenských implantologů mimo jiné přednášeli dr. Marcus F. Abboud (Bonn) a dr. Anthony Bendkowski (Londýn).

Informace
* ZE SEMINÁŘE A VOLEB VÝBORU ČSI
s. 58
Tibor Németh
Dne 21. 11. 2008 se konala plenární schůze České společnosti pro implantologii (ČSI) spojená s 2. odborným implantologickým seminářem. Účastníci se sešli na Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 59
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 2: Řetízek na krku
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

Recenze
* ESTETICKÁ CHIRURGIE
s. 60-61
(Ľudovít Pintér; Nucleus HK, Edice plastické chirurgie, 2007)
Zdeněk Jirousek

* PRÁVNÍ PORADNA s. 62
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Přerušení provozu zdravotnického zařízení

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 62
Ing. Alena Řeháková
Téma: Daňové přiznání po ukončení praxe

* FOTOÚSMĚV s. 63
Fotografii zaslal MUDr. Jan Palas z Krnova.

* PŘIPRAVUJEME s. 63
Zajímavou a dobře obrazově dokumentovanou retrospektivní studii s názvem Úspěšnost odstranění fragmentů zalomených kořenových nástrojů v podmínkách specializované praxe pro LKS připravil MUDr. Jiří Škrdlant (soukromá zubní ordinace Cheb, Praha). V článku shrnuje zkušenosti ze své praxe, uvádí hlavní příčiny zalomení kořenového nástroje a současné možnosti odstranění zalomených fragmentů.

Fotoalbum
* PŘEDSTAVILI SE NA PDD 2008
s. 64
K reportáži z posterové sekce Pražských dentálních dnů 2008 ze str. 42-43 přidáváme ještě malé nahlédnutí do Majakovského a Raisova sálu Národního domu na Vinohradech, kde v říjnu 2008 po tři dny probíhaly přednášky dalších tematických bloků mezinárodního kongresu.