LKS, 2009, ročník 19, číslo 1, s. 1-32

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA LKS 1/2009:
REJSTŘÍK ČLÁNKŮ Z LKS 2008

Součástí lednového LKS je zvláštní příloha Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2008, ročník 18, a v supplementu Dentální tým (DT) 2008. Podle základních tematických kategorií v ní najdete přehled hlavních statí s uvedením autora, čísla a strany LKS. Rejstřík slouží ke snadnému vyhledání článků, k nimž se potřebujete vrátit. Ve formátu PDF je k dispozici také na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS.

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O NEVÁZANOSTI
s. 1
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* VÁNOČNÍ KONCERT NA VYŠEHRADĚ
s. 2
Vždy na konci roku se společně setkávají členové představenstva, revizní komise, čestné rady a vědecké rady ČSK, aby rokovali o všem, co se v uplynulém roce podařilo a jaké úkoly Komoru ještě čekají. Dne 12. prosince 2008 bylo toto setkání zahájeno vánočním koncertem v prostorách Kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

* VÝZVY ČLENŮM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY s. 3
1) VOLBY ORGÁNŮ ČSK A OSK (2009-2013)
V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na květnovém sněmu ČSK. Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. září 2009.
Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2009.

Nyní přichází čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.
Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat na adresu Kanceláře ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, nebo je přednést při jednání květnového sněmu ČSK.

2) NAVRHUJTE OSOBNOSTI DO SÍNĚ SLÁVY ČSK
U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2005-2009) volených orgánů ČSK se dne 24. října 2009 uskuteční v pražském Karolinu SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU ČSK.
V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v tradici SÍNĚ SLÁVY a poděkovat tak žijícím nestorům české stomatologie.
Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.
Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 30. června 2009 na adresu: L. Císařová, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 (e-mail: cisarova@dent.cz)

Reportáž
* ZEMĚ ÚSMĚVŮ ZAUJALA I BEZ REKORDU
s. 6
Zina Sladkovská
Třetí ročník Země úsměvů začal velmi slibně. Ve čtvrtek 16. října 2008 před objektiv fotoaparátu usedali návštěvníci Pragodentu Plus na pražském Výstavišti i účastníci kongresu PDD 2008 v Národním domě na Vinohradech, do pražských ulic vyjela dodávka s technikou i moderátorem. Do fotografování se poprvé zapojili i zubní lékaři přímo v ordinacích. Požár Levého křídla Průmyslového paláce (večer 16. 10.) bohužel smutně zasáhl i do pokusu o překonání rekordu v počtu vyfotografovaných úsměvů - znemožnil další průběh projektu na Výstavišti. Z tohoto důvodu byl pokus oficiálně ukončen. Přesto se i za těchto okolností podařilo shromáždit celkem 959 snímků. Ovšem i bez rekordu splnila akce svůj účel – znovu připomněla, že bez zdravých zubů nemůže být krásný úsměv.
Zveřejňujeme tři nejlepší fotografie lékařů, kteří se do Země úsměvů zapojili fotografováním přímo v ordinacích, a to v kategoriích Nejkrásnější úsměv, Nejzajímavější úsměv a Strašák roku.

* POVÍDÁNÍ V KOMORNÍ KAVÁRNĚ s. 7
Iva Žáková
Se stánkem Země úsměvů sousedila novinka Pragodentu Plus 2008 – Komorní kavárna, či chcete-li, komorová kavárna. Při posezení v příjemném a klidném prostředí byli návštěvníci veletrhu sdílní a redakce LKS tak už krátce po zahájení ve čtvrtek 16. 10. získala názory návštěvníků, které zveřejňujeme.

Aktuální informace: www.dent.cz
* CENY STANDARDNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE NA ROK 2009
s. 8
Pavel Chrz
Informace o úhradové vyhlášce MZ ČR a o regulaci cen jsou zveřejněny také v aktualitách na www.dent.cz.
* ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH
* NOVELA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
(podrobně v aktualitách na www.dent.cz)
* IDENTIFIKAČNÍ KÓD ČLENA ČSK
(podrobně v LKS č. 12/2008, str. 343)

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 8
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* CED AKTIVNĚ OVLIVŇUJE EVROPSKOU DENTÁLNÍ POLITIKU
s. 9
Jiří Zemen
Podzimní General Meeting CED (plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů) se konal 28. listopadu 2008 v Bruselu a projednal řadu závažných otázek týkajících se zubního lékařství v celé Evropské unii. Českou stomatologickou komoru zastupovali delegáti MUDr. Jiří Pekárek a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., jako pozorovatelé se zúčastnili MUDr. Pavel Chrz a Ing. Jitka Landová.
Jarní plenární zasedání Rady evropských zubních lékařů (General Meeting CED) se bude konat 29.-30. května 2009 v Praze. Organizátorem zasedání je Česká stomatologická komora, akce se koná v ČR u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii.


Odborné sdělení
* POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ s. 16-17
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS.

* CHIRURGICKO-PROTETICKÁ TERAPIE OBROVSKOBUNĚČNÉHO GRANULOMU DOLNÍ ČELISTI s. 10-14
Milan Hubáček 1), Marie Bartoňová 2), Jiří Kozák 1), Taťjana Dostálová 1)
pracoviště:
1) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2) Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN: Kazuistika se zabývá dlouhodobým sledováním mladého muže, trpícího od svých 9 let obrovskobuněčným granulomem. Granulom, který způsoboval otok ve frontální oblasti dolní čelisti, byl chirurgicky odstraněn. Recidiva onemocnění proběhla za 3 roky a opět byla vyřešena chirurgicky. V 18 letech věku pacient podstoupil protetickou rehabilitaci včetně aplikace dentálních implantátů a můstků. Tříleté monitorování potvrdilo stabilitu a účinnost léčby.
Klíčová slova: stomatologie, obrovskobuněčný granulom, implantát, fixní můstek.

Anketa
* CO OČEKÁVÁME OD NOVÉHO VEDENÍ KOMORY? s. 15
Iva Žáková

Diskuse
* HLEDÁME ŘIDIČE AUTOBUSŮ. ZN.: STAČÍ PRAXE Z TRENAŽÉRU
Reakce na články z LKS č. 10 a 11/2008 s. 18
Zdeněk Hron, Helena Tesařová, Jiří Lopatka
V LKS č. 10/2008 jsme zveřejnili názor doc. MUDr. Jiřího Zemena, Ph.D., na který hned v LKS č. 11/2008 navazovala reakce doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc. Předmětem polemiky je připravenost absolventů na samostatný výkon povolání zubního lékaře. Tuto polemiku vyvolal zákon č. 189/2008 Sb., který je novelou zákona č. 95/2004 Sb. a stanoví, že od 1. července 2008 se stává každý absolvent magisterského studijního programu stomatologie, stejně jako zubního lékařství, ukončením vysoké školy odborně způsobilým k samostatnému výkonu povolání. Zveřejňujeme další příspěvky, které jsme do diskuse obdrželi od čtenářů LKS.

Reportáž
* OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM STOMATOLOGICKÝM FÓREM s. 19
Ladislav Šolc
Druhý ročník Podzimního stomatologického fóra (PSF), polytematické vzdělávací akce ČSK určené celému dentálnímu týmu, se konal 21. listopadu 2008 v Brně, v hotelu International.

* KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII
s. 20-21
Zbyněk Mazur
Autor diskutuje otázku, zda nenastal čas hledat nové formy vzdělávání, které by české zubní lékaře více přiblížily problémům každodenní implantologické praxe.

* PRAŽSKÉ SETKÁNÍ S PROF. STEVENEM E. ECKERTEM, DDS, MS

s. 22
Iva Žáková
Významnou událostí české dentální implantologie se v říjnu 2008 stalo 50. sympozium Implantologického klubu ČR v pražském Obecním domě. Pozvání na toto jubilejní a slavností odborné setkání přijal prof. Steven E. Eckert, DDS, MS (Mayo Clinic, Rochester, USA), jedna z nejvýznamnějších osobností světové implantologie. Před zaplněným sálem přednesl dvě rozsáhlá sdělení. V prvním se zaměřil na budoucnost implantologie – a na toto téma také poskytl rozhovor redakci LKS.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* POZVÁNKA NA JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 23
20. března 2009, Praha, Národní dům na Vinohradech
Dentální týmy z Česka a ze Slovenska zveme na Jarní stomatologické fórum, celodenní polytematickou vzdělávací akci ČSK. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí JSF bude výstava firem a společností.
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.

Informace
* CO PŘINESLY XII. SAZAMOVY DNY
s. 23
Radovan Slezák, Zdeňka Šustová
Ve dnech 22. a 23. listopadu 2008 se uskutečnil v Hradci Králové v prostorách Výukového centra a Stomatologické kliniky LF UK 12. ročník Sazamových dnů.

Ze zahraničí
* SPOJENÍ UMĚNÍ A VĚDY PRO DOKONALOU ESTETIKU
s. 24
Z 5. zasedání Evropské společnosti pro kosmetickou stomatologii
Eva Tuzarová
Evropská společnost pro kosmetickou stomatologii (ESCD) vznikla v roce 2004, původně jako frakce Evropské akademie pro estetickou stomatologii (EAED). V roce 2007 se ESCD stala členem Mezinárodní federace pro estetickou stomatologii (IFED). Ve dnech 18.-21. září 2008 se ve Florencii konalo 5. výroční zasedání ESCD s hlavním mottem Dokonalá estetika: spojení umění a vědy.

* OPERAČNÍ MIKROSKOP – NOVÁ ÉRA ENDODONCIE
s. 25
Z 1. kongresu Evropské společnosti mikroskopické stomatologie
Kamil Beneš
Na konci září 2008 se stal výjimečný Amsterdam místem konání stejně výjimečného a nejen v Evropě ojedinělého kongresu mikroskopické stomatologie. Pořádala ho European Society of Microscope Dentistry – ESMD.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
s. 26-27
TÉMA TESTU 1: Piersing jazyka (a) a dolního rtu (b)
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková
SERIÁL ODBORNÝCH TESTŮ LETOS V NOVÉ KONCEPCI
Po 15 letech trvání Malého ilustrovaného repetitoria v obsahově neměnné podobě komentovaných klinických či klinicko-patologických testů jsme pro vás přichystali na letošní rok určitou obměnu tohoto seriálu.
Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že namísto klinických nálezů postupně uvidíte sérii panoramatických rentgenových snímků s artefakty, tzn. s nálezy, které na tyto snímky nepatří, avšak z nejrůznějších důvodů se na nich objevily a staly se i zdrojem určitých problémů při interpretaci těchto rentgenogramů. Vaším „úkolem“ pak bude posoudit, jaký rentgenkontrastní předmět se na daném rentgenogramu zobrazil.

Ze Slovenska
* SLOVENSKÁ KOMORA NA PŘELOMU LETOPOČTU
s. 28
Poslední měsíce loňského roku byly hektické nejen u nás, ale i pro kolegy ze Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Z dění u našich sousedů jsem pro LKS vybrali několik zajímavostí, například z podzimního sněmu SKZL v Čilistově a z tiskové konference SKZL na téma Kazivost chrupu u dětí a Nový preventivní projekt.

Recenze
* RUKOVĚŤ ZUBNÍHO LÉKAŘE – TEMPOROMANDIBULÁRNÍ PORUCHY V PRAXI
s. 29
(Jiří Zemen; ČSK a Havlíček Brain Team, Edice zubního lékařství, 2008)
Milan Kotráň

* PRÁVNÍ PORADNA
s. 30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Náhrada škody lékaři za pacientem zmeškané ošetření

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odpisy hmotného majetku v daňové evidenci

* FOTOÚSMĚV s. 31
Fotografii zaslala MUDr. Jaroslava Fišnarová z Valašského Meziříčí, ale jejím autorem je její syn Martin Fišnar.

* PŘIPRAVUJEME
s. 31
Na podzim se rozšířil časopis LKS o nový supplement Dentální tým. V tomto roce plánujeme minimálně tři vydání této přílohy (duben, květen, říjen), která opět bude zaměřena na prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Odborná náplň jarních čísel se bude týkat konkrétních protetických témat z pohledu zubního lékaře a zubního technika. Rádi bychom také blíže představili profesní organizace zubních techniků a dentálních hygienistek.

Fotoalbum
* GENIUS LOCI
s. 32
Už více než tisíc dnů slouží Apolenka českým zubním lékařům, jejich odborným společnostem, ale i širší profesionální veřejnosti. Mnoho jejích návštěvníků si už také vychutnalo její nejbližší okolí – ať už Nusle včetně jejich vyhlídkových míst, a nebo Vyšehrad, v jehož podhradí Apolenka sídlí. Některá místa jsme pro Vás vyfotografovali jako tipy pro Vaše „komorové“ výlety.