LKS, 2008, ročník 18, číslo 12, s. 333-368

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O ZMRZLINĚ
s. 333
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* PSF: DENTÁLNÍ TÝMY SE VZDĚLÁVALY V BRNĚ s. 334
Druhý ročník Podzimního stomatologického fóra (PSF), polytematické vzdělávací akce ČSK určené celému dentálnímu týmu, se konal 21. listopadu 2008 v Brně, v hotelu International.

* HARMONOGRAM AKCÍ ČSK 2009 s. 334
Přehled akcí ČSK, které se budou konat v roce 2009, tentokrát zveřejňujeme v pravidelné PŘÍLOZE LKS.
Harmonogram obsahuje termíny konání pravidelných hlavních akcí, jako jsou například sněmy ČSK a další významné události, kongres PDD a dentální veletrh, velké vzdělávací akce (JSF a PSF). Uvádí rovněž plánované termíny zasedání orgánů ČSK, setkání předsedů OSK apod.
Tento přehled slouží pro základní orientaci jak členům Komory, tak OSK a dalším organizátorům – aby mohli pro své akce zvolit vhodné termíny, které nebudou kolidovat s hlavními událostmi ČSK.

* PAROLET A JEHO RO(C)K s. 336
Doktorská skupina Parolet, z jejíchž pěti členů jsou čtyři zubní lékaři, uspořádala svůj megakoncert v pátek 7. listopadu 2008 v plzeňském Buena Vista Clubu.

Reportáž
* JEDNÁNÍ 50. SNĚMU ČSK; USNESENÍ
s. 338-342
Iva Žáková
Jubilejní zasedání sněmu ČSK, které se konalo ve dnech 8.-9. listopadu 2008 v Plzni, bylo zároveň volební – členové sněmu volili prezidenta Komory pro funkční období 2009-2013. Stal se jím MUDr. Pavel Chrz, současný viceprezident ČSK. Další jednání se zaměřilo na hodnocení činnosti v uplynulém období a na úkoly a hospodaření ČSK v nadcházejícím roce.

Aktuální informace: www.dent.cz
* NOVÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD ČLENA ČSK
s. 343
Libuše Císařová
Dosud bylo jednoznačným identifikátorem člena ČSK jeho rodné číslo. Dle zákona je Komora oprávněna rodné číslo od členů získávat, ale dále s ním, až na některé výjimky, nesmí nakládat. Z důvodu ochrany citlivých údajů byl proto všem členům ČSK vygenerován jako jednoznačný identifikátor číselný Identifikační kód člena (IKČ). Podrobný výklad též na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace

* K ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ STOMATOCHIRURGICKÝCH PRACOVIŠŤ
s. 344
Metodika pro nasmlouvání kódu 00968
V návaznosti na dohodu z jednání přípravné fáze dohodovacího řízení pro rok 2009 se zdravotní pojišťovny a Česká stomatologická komora dohodly na společné metodice pro nasmlouvání kódu 00968 – „Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pacienta PZL – stomatochirurgem ve ZZ zařazeném do sítě stomatochirurgických pracovišť“.
Celý text metodiky je k dispozici na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

* VYHODNOCENÍ POSTEROVÉ SEKCE PDD 2008
s. 344
Odborný výbor kongresu vyhodnotil posterová sdělení prezentovaná 15.-17. 10. na Pražských dentálních dnech 2008. Uvádíme názvy a autory pěti oceněných posterů.

Anketa
* ČÍM BYLY PDD 2008 ZAJÍMAVÉ?
s. 345
Iva Žáková

Odborné sdělení
* POSTOJE PACIENTŮ K ORÁLNÍMU ZDRAVÍ A S NÍM SDRUŽENÉ KVALITĚ ŽIVOTA
s. 346-349
Lenka Hodačová1), Radovan Slezák2), Jindra Šmejkalová3), Eva Čermáková4), Jiří Mareš1)
pracoviště:
1) Ústav sociálního lékařství, 2) Stomatologická klinika, 3) Ústav hygieny a preventivního lékařství, 4) Oddělení výpočetní techniky,
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
SOUHRN: Studie ukazuje postoje dotazovaných pacientů k orálnímu zdraví a problémům, jež jsou jimi vnímány jako nejzávažnější. Vyšetřeno bylo 684 jedinců ve věku 30–69 let pomocí dotazníku Profil dopadu orálního zdraví (Oral Health Impact Profile, OHIP-14). Statistická analýza byla provedena pomocí Mannova-Whitneyova testu, Kolmogorovova-Smirnovova testu a Kruskalovy-Wallisovy analýzy rozptylu. Nejvíce vnímaný dopad orálního zdraví na kvalitu života byl prokázán u položek č. 4 – problémy s ukusováním a/nebo se žvýkáním (9,5 %) a č. 3 – bolestivý pocit v ústech (8,9 %).
Klíčová slova: orální zdraví, kvalita života, OHIP-14.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 350
20. března 2009, Praha, Národní dům na Vinohradech
Dentální týmy z Česka a ze Slovenska zveme na Jarní stomatologické fórum, celodenní polytematickou vzdělávací akci ČSK. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí JSF bude výstava firem a společností.
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.

* DENTÁLNÍ HYGIENISTKY - ANO ČI NE? s. 352-354
Z mezinárodního workshopu ČSK a CED
Jan Streblov
Ve čtvrtek 16. října 2008 se v nádherných prostorách hotelu Alchymist na Malé straně konal v rámci Pražských dentálních dní již tradiční workshop ČSK, jehož spolupořadatelem byl CED - Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů). Kromě známých tváří zástupců profesních organizací z Estonska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska se letos zúčastnili zástupci také z Belgie, Itálie, Nizozemska a Slovinska. Záštitu nad workshopem převzal Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak napovídá název workshopu, tématem bylo postavení dentálních hygienistek, popř. terapeutistů (profese uznaná pouze ve Velké Británii) v rámci dentálního týmu, kompetence a formy spolupráce. Byl přijat návrh rezoluce o postavení dentálních hygienistek, který bude předložen plénu CED a po jeho schválení projednán s příslušnými institucemi Evropské unie.

* O POSTAVENÍ A ROLI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY s. 355
s prof. Wolfgangem Sprekelsem, viceprezidentem CED
Iva Žáková
Rozhovor o obsahu a výsledcích říjnového workshopu ČSK a CED na téma Dentální hygienistky – ano či ne?

Diskuse
* NÁHRADA JEDNOHO ZUBU DENTÁLNÍM IMPLANTÁTEM ZA POUŽITÍ FLAPLESS METODY
s. 356-359
Reakce na kazuistiku MUDr. Pavla Kříže a prof. MUDr. Taťjany Dostálové, DrSc., MBA, z LKS č. 6/2008
Diskusní příspěvek MUDr. Zdeňka Kováře, MUDr. Jaroslava Nováka a MUDr. Miroslava Cibocha a vyjádření autorů kazuistiky k tomuto diskusnímu příspěvku.

Informace
* KULATÝ STŮL O PREVENCI ZUBNÍHO KAZU
s. 360
Projekt Kulatý stůl, odborná diskuse na téma prevence kazivosti zubů, přímo navazuje na aktivity z poslední doby, mezi něž patří také ustavení Komise MZ ČR pro prevenci v zubním lékařství. Diskuse se konala 23. září 2008 v Praze a záštitu převzal prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek.

Odborné společnosti
* TŘETÍ ENDODONTICKÝ WORKSHOP
s. 360
Simona Ságlová
Dne 1. listopadu 2008 se uskutečnilo v pořadí již třetí neformální setkání členů České endodontické společnosti, o. s., a to v hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy. Zúčastnilo se 15 členů ČES.

* JUBILEJNÍ 50. SYMPOZIUM IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU s. 361
Antonín Šimůnek
Jubilejní sympozium Implantologického klubu ČR v říjnu patřilo mezi významné odborné události a bylo propojeno s program sekce Nové dimenze v implantologii, která ve stejný den (17. 10. 2008) probíhala na Pražských dentálních dnech 2008.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
s. 363-364
TÉMA: Perniciózní anemie
Radovan Slezák, Vendula Nováková

Recenze
* ATLAS ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ
s. 365
(Magdalena Koťová; ČSK a Havlíček Brain Team, Edice zubního lékařství, 2008)
Jiří Petr

* PRÁVNÍ PORADNA s. 366
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zaměstnání zubního lékaře – důchodce a forma pracovněprávního vztahu

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 366
Ing. Alena Řeháková
Téma: Finanční leasing a uplatnění do daňových výdajů

* FOTOÚSMĚV s. 367
Fotografii zaslal MUDr. Jiří Prokopec z Pardubic.

* PŘIPRAVUJEME
s. 367
V LKS 1/2009 zveřejníme aktualizované Pokyny autorům odborných sdělení (dokument je též k dispozici na www.dent.cz).

Fotoalbum
* DEN PRAGODENTU PLUS
s. 368
Smutnou tečku za PRAGODENTEM 2008 udělal děsivý ohnivý živel. První den veletrhu se tak bohužel stal i posledním. Avšak i v tomto jediném dnu to na Výstavišti žilo čilým ruchem. Slibný rozjezd měl také PRAGODENT PLUS, na němž se s ČSK podílela řada spolupracujících firem a společností. Ovšem během onoho 16. října 2008 jsme zdaleka ne všechno a všechny stačili vyfotografovat...