DENTÁLNÍ TÝM - LKS, 2008, ročník 18, číslo 10 (suppl.), s. A1-A24

říjen 2008

Příloha (supplement) LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Zveme vás na slavnostní křest přílohy Dentální tým

v rámci Pragodentu Plus 2008!

pátek 17. 10. 2008 ve 12.00 hod.

stánek ČSK č. 243, Pravé křídlo Průmyslového paláce

Výstaviště Praha-Holešovice

 

 

z obsahu přílohy dentální tým

Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie.

Partner přílohy LKS pro Dentální tým: ČSOB, a. s.

 

 

Úvodník

* o dentálním týmu  ......... s. A3

Jiří Pekárek, prezident ČSK

 

* o profesní souhře  ......... s. A3

Výbor České společnosti protetické stomatologie

 

* strategie úspěchu: vy a váš tým  ......... s. A4

Lenka Roubalíková

Myslet a pracovat jako člen dentálního týmu je dnes nezbytným předpokladem moderní péče o pacienta i konkurenceschopnosti praxe. Význam týmové práce v našem oboru nejen že veřejně zdůrazňují přední světoví odborníci, ale i každý z nás si jej ve své každodenní praxi stále více uvědomuje. Tento celosvětový trend potvrdil také výroční kongres BDA (British Dental Association), který se konal ve dnech 1.–3. 5. 2008 v Manchesteru.

 

Odborné sdělení

* celokeramické systémy v klinické praxi  ......... s. A5-A11

Lenka Vavřičková 1), Sriharsha Pilathadka 1), Taťjana Dostálová 2)

1) Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn: Celokeramické systémy jsou v současnosti materiály s optimální estetikou pro fixní protetické rekonstrukce chrupu. Znalost vlastností celokeramických systémů a jejich správné užití i zpracování umožní dosáhnout maximální kvality a životnosti zubních náhrad. Cílem sdělení je shromáždit a porovnat dostupné informace.

Klíčová slova: stomatologie, protetika, celokeramika.

 

Právní poradna

pojištění odpovědnosti je Povinné pro ordinace i zubní laboratoře .........  s. A15

Jiří Slavík

Každý provozovatel zdravotnického zařízení je povinen uzavřít s pojišťovnou, která vykonává činnost na území České republiky, smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Tato povinnost vyplývá pro všechna zdravotnická zařízení z ust. § 39 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení pak stejnou povinnost ukládá navíc i ust. § 16 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Přitom platí, že pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel poskytuje zdravotní péči.

Jak je uvedeno výše, povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče se týká všech provozovatelů (zdravotnických zařízení) bez ohledu na to, zda se jedná o zdravotnická zařízení státní či nestátní, zda poskytují zdravotní péči lékařskou či nelékařskou či zda při poskytování zdravotní péče přicházejí do kontaktu s jejími adresáty (pacienty) či nikoliv. Tzv. povinné pojištění proto musí uzavřít jak provozovatel zubní ordinace, tak i provozovatel zubní laboratoře.

 

Kazuistika

* Celokeramická rekonstrukce u pacientky s celkovým pravostranným rozštěpem                           s. A17-A21

Marie Bartoňová 1), Magdalena Koťová 2), Sylva Šulcová 2), Tomáš Chlubna 3)

1) D.M.D. privátní ordinace, Praha

2) Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

3) Cresco privátní laboratoř

SOUHRN: Příspěvek přináší racionální principy protetické léčby pacientů s rozštěpy, která vždy vyžaduje individuální přístup. Zásadní význam při terapii postižených rozštěpovou vadou má estetická a funkční rehabilitace, která ovlivňuje život pacientů (estetika, řeč, příjem potravy aj.). Koordinovaná ortodontická a protetická léčba je podmínkou úspěšného výsledku. Cílem naší léčby bylo navodit soulad mezi estetikou a funkčností při užití celokeramické rekonstrukce založené na zirkoniové keramice.

Klíčová slova: rozštěpové defekty, celokeramická rekonstrukce.