LKS, 2008, ročník 18, č. 6, s. 157-184

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU

Úvodník
* O PEČENI S KOMPOTEM s. 157
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* PŘEDSEDOVÉ OSK JEDNALI V PRAZE A OLOMOUCI s. 158
Další z pravidelných setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo 25. dubna 2008 souběžně v Praze a Olomouci. Předsedové oblastí získali informace o aktuálních a připravovaných změnách v legislativě, zvláště pak o návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., který řeší financování zdravotní péče. Dalšími tématy jednání a diskuse byla činnost a hospodaření Komory, problematika a podněty z OSK a spolupráce oblastí s Kanceláří ČSK.

* NOVINKY Z EDIČNÍ ČINNOSTI ČSK s. 160
Komora vydává od roku 2004 odborné publikace pro zubní lékaře. Pětice dosud vydaných se už na podzim rozšíří o další tituly, na jejichž slavnostní křest vás určitě včas pozveme. Můžeme prozradit, že jedním z nich bude zajímavý „ortodontický“ počin autorky MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D.

Reportáž
* JEDNÁNÍ 49. SNĚMU ČSK
 s. 162-165
Iva Žáková
Jednání sněmu ČSK, který zasedal v Brně ve dnech 24.-25. května 2008, bylo zaměřeno jak na hodnocení činnosti a hospodaření Komory v loňském roce, tak na témata, která se bezprostředně týkají budoucnosti stavovské organizace a výkonu povolání zubních lékařů. Byl otevřen seznam kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2009-2013, na němž jsou uvedena první tři jména. O reformě zdravotnictví sněm diskutoval s ministrem Tomášem Julínkem. Součástí reportáže je usnesení 49. sněmu ČSK.

* VÝBORNÝ EKONOMICKÝ VÝSLEDEK KOMORY s. 166
Marie Švábová
Ze zprávy o hospodaření ČSK za rok 2007, která byla přednesena a schválena na 49. sněmu ČSK v Brně, vyplývá, že loňský hospodářský výsledek Komory ve výši 7 627 591 Kč byl nejlepší za dobu její existence. Výborného ekonomického výsledku dosáhla loni Komora bez navýšení členských příspěvků, přes narůstající inflaci a při rozšíření aktivit i služeb pro své členy a veřejnost. Tento výsledek je o to výraznější, že ho Komora docílila s vynaložením nejnižších nákladů za poslední roky.

Aktuální informace: www.dent.cz
* NOVELA ZÁKONA č. 95/2004 Sb., O LÉKAŘÍCH: DŮLEŽITÁ ZMĚNA  PRO ABSOLVENTY STOMATOLOGIE s. 167
Novela (zákon č. 189/2008 Sb.), která nabývá účinnosti 1. července 2008, zavádí nové podmínky pro samostatný výkon povolání zubního lékaře:
Pro absolventy magisterského studijního programu stomatologie platí stejné podmínky jako pro absolventy magisterského studijního programu zubní lékařství: odbornou způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře získávají všichni absolventi okamžitě po ukončení vysoké školy.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 s. 167
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII

Informace o programu a možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

NOVÁ SEKCE PDD 2008:
PREZENTACE E-LEARNINGOVÝCH KURSŮ

Vyzýváme všechny, kdo mají s přípravou této formy vzdělávání zkušenosti a mají zájem o prezentaci svých e-learningových kursů na PDD 2008, případně o další spolupráci s ČSK v oblasti e-learningového vzdělávání, aby bezprostředně nabídli ČSK svá témata a podklady.
Kontaktujte: Kongresové oddělení ČSK, Ing. Hana Štěpánková, e-mail: stepankova@dent.cz

Anketa
* HODÍ SE STUDENTŮM ZNALOSTI EKONOMIKY A MANAGEMENTU?
s. 168
Iva Žáková

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* E-LEARNING ROZŠÍŘÍ NABÍDKU VZDĚLÁVÁNÍ ČSK
 s. 169
Zdeněk Odvody
ČSK zavádí e-learning do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů. Na to reaguje novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (usnesení 49. sněmu ČSK). Komora nyní oslovuje klinické pracovníky, současné lektory a všechny odborníky, kteří mají s přípravou této formy vzdělávání zkušenosti a mají zájem o spolupráci s ČSK (viz výzva v LKS č. 5/2008 na str. 136 a v tomto LKS č. 6/2008 na str. 167). Komora je schopna poskytnout případným zájemcům podporu v přípravě e-learningových kursů, eventuálně v převedení přednášky do odpovídajícího softwaru umožňujícího prezentaci na výukovém portálu. Jakmile budou ukončeny přípravy, budeme o zahájení prvních e-learningových kursů v rámci vzdělávání ČSK včas informovat.

Odborné sdělení
* NÁHRADA JEDNOHO ZUBU DENTÁLNÍM IMPLANTÁTEM ZA POUŽITÍ FLAPLESS METODY
 s. 170-173
Pavel Kříž 1, 2), Taťjana Dostálová 2)
1) Privátní praxe Praha 9
2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN:
Ztráta jednoho zubu se často nahrazuje implantátem. Běžně využívanou alternativou tohoto ošetření je zhotovení klasické fixní náhrady. Metoda zavedení dentálního implantátu bez odklopení mukoperiostálního laloku (tzv. flapless) vede k minimální traumatizaci měkkých a tvrdých kostních tkání a dává velmi dobré estetické výsledky. V našem kazuistickém sdělení představujeme 29letou pacientku, celkově zdravou, u které došlo ke ztrátě levého horního prvního premoláru. Zavedli jsme implantát flapless metodou a zároveň provedli zvětšení objemu alveolárního výběžku metodou vnitřního sinus liftu a tím doplnili alveolární výběžek v daném místě autogenní kostí. Implantát jsme okamžitě zatížili a po čtyřech měsících jsme zhotovili metalokeramickou korunku. Pacientka je pravidelně sledována každého půl roku.
Klíčová slova: dentální implantologie, ztráta jednoho zubu, flapless metoda, estetika měkkých tkání.

* VEŘEJNÁ ZUBNÍ PÉČE A JEJÍ ZAČLENĚNÍ DO VÝUKY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ s. 174-175
Erika Lenčová
O spolupráci mezi univerzitou v Londýně (oddělení epidemiologie a veřejného zdraví Royal Free and University College London Medical School) a 1. LF UK Praha.

Recenze
* ANGLICKO-ČESKÝ STOMATOLOGICKÝ SLOVNÍK
  ČESKO-ANGLICKÝ STOMATOLOGICKÝ SLOVNÍK
s. 176-177
(Josef Sedláček; Grada Publishing, Praha 2007)
Vendula Nováková

Ze Slovenska
* SLOVENSKÁ KOMORA NAVRHUJE ZMĚNU FINANCOVÁNÍ ZUBNÍ PÉČE
 s. 178
Jarní sněm Slovenské komory zubních lékařů (SKZL) se konal 19. dubna 2008. Sněm uložil orgánům SKZL, aby připravily návrh postupu vedoucího ke změně financování zubní péče.


* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 179-180
TÉMA: Glossitis rhombica mediana
Radovan Slezák, Alena Pavlicová

* PRÁVNÍ PORADNA s. 182
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Poskytnutí zdravotní péče cizojazyčnému pacientovi

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 182
Ing. Alena Řeháková
Téma: Podmínky pro uzavření dohody o provedení práce

* FOTOÚSMĚV s. 183
Fotografii zaslala Martina Bohuňovská, DiS., z Prahy.

* PŘIPRAVUJEME s. 183
Už jste si ve svém diáři rezervovali třetí říjnový týden pro návštěvu kongresu Pražské dentální dny 2008 a veletrhu Pragodent? Zajímá vás, co pro vás letos Komora připravila? V příštím LKS najdete přehledný článek o všech programových i organizačních novinkách PDD 2008. Připomeňme, že informační brožura s přihláškou k účasti byla rozesílána s květnovým LKS a vše potřebné najdete také na www.dent.cz.


Fotoalbum
* BENJAMÍNCI s. 184
aneb jak si vychováváme zodpovědné pacienty i své profesní nástupce