LKS č. 11, listopad 2007, ročník 17

CENÍK INZERCE V LKS NA ROK 2008
Nový dokument Ceník a podmínky inzerce v LKS na rok 2008 je zveřejněn ve formátu PDF v české a anglické verzi na webových stránkách ČSK (www.dent.cz) pod odkazem Nabídka komerčních služeb nebo LKS (anglická verze též v odkazu Czech Dental Chamber´s Journal).
Na vyžádání ceník poskytne:
Oddělení služeb ČSK - Ivana Maňáková
tel.: + 420 234 709 614
GSM: +420 603 825 154
e-mail: manakova@dent.cz

NOVÍ ZÁJEMCI O PŘEDPLATNÉ ČASOPISU LKS najdou ve výše uvedených odkazech české verze webových stránek také formulář objednávky na Předplatné LKS 2008.
Kontakt:
Oddělení služeb ČSK – Ing. Jolana Kunrtová
tel.: + 420 234 709 630
fax: + 420 234 709 639
e-mail: kunrtova@dent.cz


Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O tanečním kole s. 1
Jiří Pekárek, prezident ČSK

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 2-3
* Podzimní stomatologické fórum
Zájemci o tuto vzdělávací akci pro dentální tým, která se koná 23. 11. 2007 v Brně, se mohou přihlásit ještě i přímo v hotelu International před zahájením! Více na www.dent.cz, odkaz Vzdělávání.

* Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita
V úterý 9. 10. 2007 byla v Apolence, sídle ČSK, slavnostně zahájena výstava fotografií docenta Jindřicha Štreita, legendy českého fotodokumentarismu. Expozice nese název Dokouřeno!? Prohlédnout si ji můžete do konce března 2008.

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Dentální podzim: odbornost i pohoda
 s. 4-7
Reportáž: 10. ročník mezinárodního kongresu PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY (10.-12. 10. 2007, Národní dům na Vinohradech), 15. ročník mezinárodního veletrhu PRAGODENT, pro který ČSK opět připravila doprovodný program s názvem PRAGODENT PLUS (11.-13. 10. 2007, Výstaviště Praha).

* Veřejný seznam zubních lékařů s. 8
Česká stomatologická komora jako první z profesních komor zveřejnila seznam svých členů. Od července 2007 je přístupný na webových stránkách Komory (www.dent.cz). Zveřejnění seznamu členů je službou veřejnosti pro vyhledávání zubních lékařů dle jména, obce a druhu poskytované zdravotní péče. Pacienti mohou v tomto seznamu listovat a orientovat se podle něj. Zájem o seznam je velký, jak ze strany pacientů, tak zubních lékařů. Upozornění Kanceláře ČSK, jak lze provést změnu či doplnění zveřejněných údajů:
1) Změny týkající se vzdělávání a pracovišť může Kancelář ČSK provést pouze na základě předložených nebo zaslaných kopií dokumentů
, které potvrzují vzdělání nebo změnu pracoviště (např. atestační diplom, změna registrace NZZ, zrušení registrace NZZ).
Žádost o opravu údajů doloženou kopií dokumentů zašlete na e-mail: seznamclenu@dent.cz nebo na adresu: Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2.
2) Změny týkající se telefonních, faxových či e-mailových kontaktů lze provést na základě oznámení.
Žádost o opravu údajů zašlete na e-mail: seznamclenu@dent.cz nebo na adresu Kanceláře ČSK.

* Aktuality pro členy ČSK s. 8
Informace zpracované na základě říjnového jednání představenstva ČSK.

ANKETA
* Jak viděli Pragodent 2007 návštěvníci?
 s. 13

ODBORNÉ SDĚLENÍ
* ROZŠTĚPOVÁ VADA V OBLASTI HORNÍHO RTU

Kazuistika s. 18-21
Jiří Borský1), Jiří Kozák2), Miroslav Tvrdek1), Milan Hubáček2), Taťjana Dostálová2), Miloš Černý3)
Pracoviště:
1) Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
3) Gynekologicko-porodnická klinika, novorozenecké oddělení s JIRP, FN Motol, Praha
Souhrn:
Kazuistické sdělení demonstruje vliv časné primární sutury rtu (tj. v prvním týdnu po narození) u novorozence s rozštěpem rtu a čelisti na kvalitu jizvy i vzhled nosu.
Klíčová slova: rozštěp rtu a patra, novorozenec, estetika obličeje.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Nádor jazyka s. 27-28
Radovan Slezák, Jan Laco

PROFESIONALITA
* Radiační ochrana: jaké jsou požadavky SÚJB na zubní lékaře?
 s. 10-11
Ing. Ivanka Zachariášová, ředitelka Odboru usměrňování expozic SÚJB, odpovídá na otázky týkající se zkoušek a oprávnění zvláštní odborné způsobilosti (ZOS), zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) rentgenů a TLD auditu. Ve formátu PDF je článek zveřejněn na www.dent.cz

* ADEE o strukturálních změnách ve vzdělávání s. 14
Jiří Zemen
Odborný program s názvem Structural Changes in Dental Education byl náplní 33. výročního meetingu ADEE (Association for Dental Education in Europe – Společnost pro vzdělávání zubních lékařů v Evropě). Jednání, které probíhalo v irském Dublinu ve dnech 3.-5. 9. 2007, se zúčastnili zástupci ČSK.

* ČSK jela do Dublinu také na zkušenou s. 15
Jiří Zemen
Cestu na dublinské zasedání ADEE zároveň využili zástupci ČSK ke dvěma pracovním návštěvám. Z obou přivezli zajímavé postřehy a zkušenosti. Navštívili Dublin Dental School and Hospital a firmu Two-ten Health, která se zabývá tvorbou softwaru pro zubní lékařství se zaměřením na výuku.

* Vzdělávací středisko ČSK informuje:
Novinka: On-line přihlášení na vzdělávací akce ČSK s. 15
Od července 2007 zprovoznilo Vzdělávací středisko ČSK na webových stránkách Komory (www.dent.cz), v odkazu Vzdělávání, možnost on-line přihlášení na vzdělávací akce pořádané VS ČSK.

* Recenze:
Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře
 s. 23


(Vladimír Ščigel; ČSK a Havlíček Brain Team, 2007)
Vladimír Geršl
Recenze je zveřejněna na www.dent.cz v odkazu Ediční činnost ČSK.

* Ze zahraničí:
Nové trendy chirurgické protetiky a epitetiky
 s. 24
Petra Hliňáková
Ve dnech 20.-22. 4. 2007 se v Linci konalo XVIII. mezinárodní sympozium pro chirurgické protetiky a epitetiky. Cyklus přednášek měl hlavní téma: Počítačem navigované zhotovení epitéz při chirurgicko-protetické léčbě. Sympozium ukázalo nové trendy v této specializované disciplíně stomatologie.

Sto let Evropské ortodontické společnosti s. 25
Jiří Baumruk
Ve dnech 20.-24. 6. 2007 se konal v Berlíně 83. kongres Evropské ortodontické společnosti – EPA (European orthodontic society). Byl spojen s oslavami 100. výročí založení EPA.

Setkání maxilofaciálních chirurgů tří zemí s. 25
Jan Syrovátka
IV. ročník česko–polsko-slovenského mezinárodního sympozia maxilofaciální chirurgie se konal v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 20.–22. 9. 2007.

* Odborné společnosti:
Česká endodontická společnost začala pracovat s. 26
Lenka Roubalíková
Odborná společnost zabývající se endodoncií byla založena dne 28. 5. 2007 na ustavujícím shromáždění. Byl přijat název společnosti Česká endodontická společnost, o. s. (dále ČES). Ta byla poté řádně registrována na MV ČR. Ustavující shromáždění zvolilo výbor ČES a jeho předsedu (doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.) a schválilo stanovy společnosti. Dne 10. 10. 2007 se konalo první plenárním zasedání ČES. Článek shrnuje cíle a nejbližší plány ČES, zveřejněny jsou kontakty na členy výboru. Základní informace jsou na www.dent.cz (odkaz Odborné společnosti – Česká endodontická společnost). Zde naleznete plné znění stanov, zápisy ze zasedání, formulář přihlášky aj.

* Mezi Apolenkou a Domem U Kamenného zvonu s. 29
Ladislav Šolc
Rozhovor s docentem Jindřichem Štreitem, který nyní vystavuje své fotografie v Apolence, sídle ČSK.

* Právní poradna s. 30
Pochybení lékaře – disciplinární a trestní odpovědnost.

* Ekonomická poradna: s. 30
Zaúčtování přídavného zařízení, odpis technického zhodnocení přístroje.

* Fotoúsměv s. 31

NĚCO NA ZUB s. 32