LKS, 2008, ročník 18, číslo 5, s. 129-156

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU

Úvodník
* O SORBETU
 s. 129
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* ŠKOLENÍ PŘEDSEDŮ REVIZNÍCH KOMISÍ OSK s. 130
Předsedové revizních komisí OSK z celé republiky se sešli v pátek 18. dubna 2008 v pražském Národním domě na Vinohradech na školení, které pro ně připravila RK ČSK ve spolupráci s Kanceláří ČSK. K jednotlivým tématům (postup při šetření RK OSK před zahájením disciplinárního řízení, kontrolní činnost RK OSK a součinnost s Kanceláří ČSK) hovořili MUDr. Faez Al Haboubi, předseda RK ČSK, Mgr. Jiří Slavík, právní poradce ČSK, a RNDr. Marie Švábová, ředitelka Kanceláře ČSK.

* NA SLOVENSKU OPĚT ZDRAVOTNÍ OBVODY s. 132
Od dubna platí na Slovensku zákon o zdravotní péči, který po pěti letech znovu zavádí tzv. zdravotní obvody. V platnosti však zůstává i svobodná volba lékaře.

Reportáž
* UŽÍTÍ FLUORIDŮ V ČESKÉ REPUBLICE
WORKSHOP ČSK
 s. 134-135
Iva Žáková
Cílem workshopu, který pořádala Česká stomatologická komora v pátek 4. 4. 2008, bylo zmapovat situaci v používání fluoridů v České republice a zahájit proces přípravy odborného postupu – doporučení k jejich užívání. K jednání v Národním domě na Vinohradech se sešli zástupci zubních lékařů spolu se zástupci pediatrů, tedy profesí, jejichž úzká spolupráce v otázce profylaxe fluoridy, týkající se především dětí a mládeže, je nezbytná. Své zástupce na workshop vyslalo také MZ ČR a VZP ČR.

Aktuální informace: www.dent.cz
* STANOVISKO ČSK KE „KAPESNÍ PŘÍRUČCE K ZUBAŘI“ s. 136
Na základě brožury vydané v deníku MF Dnes byl Úřadu pro hospodářskou soutěž podán podnět k prošetření možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Jednalo se o podezření, že ČSK stanovuje rozpětí cen stomatologických výkonů a výrobků. Dne 9. 4. 2008 podal MUDr. Jiří Pekárek na Úřadu vysvětlení, na jehož základě Úřad požaduje, aby ČSK zveřejnila stanovisko, kterým se distancuje od informací o cenách zveřejněných ve zmíněné brožuře. Plné znění Stanoviska ČSK je zveřejněno v LKS 5/2008 a na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

* EU PROJEKTY s. 136
ČSK pracuje na dvou projektech na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU:
1. V březnu již ČSK podala žádost o dotaci v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Projekt ČSK s názvem Profesní rozvoj zubních lékařů a nelékařů – Erudice pro budoucnost se týká vzdělávání dentálních týmů z území Prahy, a to s dotací ve výši cca 6 milionů Kč.
2. Žádost o dotace v rámci druhého projektu ČSK, který se týká organizace vzdělávacích programů v regionech ČR, zatím nemohla být podána, neboť dosud nebyla vyhlášena tzv. Výzva.

* VYHLAŠUJEME NOVOU SEKCI PDD 2008:
PREZENTACE E-LEARNINGOVÝCH KURSŮ
 s. 136
ČSK hledá možnosti, jak vhodně rozšířit stávající formy vzdělávání zubních lékařů o e-learning, tj. o kursy prostřednictvím internetu, s nimiž počítá i připravovaná novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.
V této souvislosti také zařazuje odborný výbor kongresu do programu PDD 2008 novou sekci Prezentace e-learningových kursů:
Vyzýváme všechny, kdo mají s přípravou této formy vzdělávání zkušenosti a mají zájem o prezentaci svých e-learningových kursů na PDD 2008, případně o další spolupráci s ČSK v oblasti e-learningového vzdělávání, aby bezprostředně nabídli ČSK svá témata a podklady.

Kontaktujte: Kongresové oddělení ČSK, Ing. Hana Štěpánková, e-mail: stepankova@dent.cz.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 s. 136
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII
Informace o programu a možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* VOLBA PREZIDENTA KOMORY SE BLÍŽÍ s. 137
Zina Sladkovská
Pomalu se blíží konec volebního období ČSK 2005–2009. Volby do centrálních a oblastních orgánů se sice budou konat až v příštím roce, ale už letos na podzim nás čeká volba do funkce prezident–elekt. Jednoduše řečeno, v listopadu bude zvolen budoucí prezident Komory, tedy prezident pro příští funkční období 2009-2013. Článek odpovídá na otázky: Proč prezident-elekt?, Jak se prezident-elekt volí?, Kde a jak hledat kandidáty?

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍM STOMATOLOGICKÝM FÓREM s. 138
Hana Štěpánková
Jarní stomatologické fórum, vzdělávací akce ČSK určená pro celý dentální tým a orientovaná na spolupráci všech profesí, které v zubní ordinaci pečují o pacienty, se konalo 28. 3. v Kongresovém centru Praha. Článek přináší konkrétní fakta, mj. o počtu účastníků – celkem jich bylo 383.

Anketa
* DENTÁLNÍ TÝM JE, KDYŽ... s. 139
Iva Žáková

Odborné sdělení
* OSTEONEKRÓZA ČELISTI PŘI LÉČBĚ BISFOSFONÁTY
s. 140-143
Vojtěch Peřina, Petr Pokorný, Milan Machálka, Ondřej Liberda
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno
SOUHRN:
Bisfosfonáty jsou v medicíně používány pro zmírnění resorptivních pochodů ve skeletu mnoho let. Po zavedení vysoce účinných dusíkatých typů, používaných zejména v terapii onkologických onemocnění, se projevily jejich vedlejší efekty vznikem do té doby neobvyklé komplikace – osteonekrózy čelisti. V článku jsou popsány klinické projevy této afekce a základní schéma terapie.
Klíčová slova: bisfosfonáty, osteonekróza, čelist.

Diskuse
* BLÍŽÍ SE SOUMRAK AMALGÁMU? s. 145
Zdeněk Poledna, Zdena Králová
Diskusní příspěvky k článku Jiřího Zemena z LKS č. 3/2008.
Poznámka: K používání amalgámu v ČR zaujala Česká stomatologická komora stanovisko, které je v plném znění k dispozici na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

Ze zahraničí
* PROTETICI O OKLUZI A ESTETICE
 s. 146
Lenka Vavřičková
Ve dnech 22.–24. 11. 2007 se v italské Bologni konal 26. mezinárodní kongres AIOP - Italian Academy of Prosthetic Dentistry (obdoba naší České protetické společnosti). Kongres se koná každoročně, loni pod názvem Nebezpečné interakce v protetické stomatologii – okluze a estetika.


Recenze
* ZÁKLADY FORENZNÍHO ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ s. 147
(Miroslav Dvořák, Jan Kilian; Karolinum, Praha 2007)
Antonín Zicha

* VÝTVARNÁ ANAMNÉZA GRAFIKA LKS ONDŘEJE GRYGARA s. 148-149
Ladislav Šolc
V rozhovoru představujeme tvorbu Ondřeje Grygara, který je grafikem LKS již od ledna 1993. Jeho svébytným autorským dílem se staly v posledních čtyřech letech obrázky na titulu LKS, které vytváří z původních fotografií historických zubolékařských nástrojů.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 151-152
TÉMA: Periostitida horního alveolárního výběžku
Radovan Slezák, Martin Záhořík

* OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE STUDENTŮ s. 152
Anatomická stratifikace dle dr. Vaniniho
Oblastní kolo soutěže studentů v rekonstrukci horního středního řezáku se konalo 17. 3. 2008 v nové fantomové laboratoři Stomatologické kliniky LF UK v Hradci Králové.

* eHealth – PŘÍŠTÍ META ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ s. 153
Martina Jenšíková
Zavádění postupů elektronického zdravotnictví do praxe se neobejde bez zvýšení informovanosti o eHealth mezi zdravotnickými pracovníky, kterých se tato problematika bezprostředně týká. Na základě této potřeby vzniklo občanské sdružení České národní fórum pro eHealth, které podporuje rozvoj eHealth a rozšiřuje a zvyšuje všeobecné povědomí o něm. Členové fóra za významné spolupráce s Českou společností pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace a společnostmi Intel a Microsoft připravili vzdělávací program Počítač v ordinaci lékaře, jehož cílem je seznámit lékaře, stomatology, lékárníky a další zdravotní pracovníky s možnostmi využití informačních a komunikačních nástrojů v jejich každodenní praxi.

* PRÁVNÍ PORADNA s. 154
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Poskytování sponzorských darů zdravotnickým zařízením

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 154
Ing. Alena Řeháková
Téma: Regulační poplatky z hlediska daní

* FOTOÚSMĚV s. 155
Fotografii zaslala MUDr. Zuzana Siranková ze Štúrova.

* PŘIPRAVUJEME s. 155
49. sněm ČSK zasedá ve dnech 24.-25. května v Brně. Aktuální reportáž, v níž vás seznámíme s obsahem jednání a s usnesením, zveřejníme v příštím LKS č. 6/2008, které s ohledem na termín konání sněmu vychází v polovině června (distribuce 16. 6.).

Fotoalbum
* PANORAMA 2007 s. 156
Ladislav Šolc
Malé předsněmové ohlednutí za komorovými událostmi loňského roku