LKS, 2008, ročník 18, č. 2, s. 33-64

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY LKS 2/2008:

* CD:

  • Ceník stomatologických výkonů (2008) hrazených z veřejného zdravotního pojištění (max. cena)
  • Úhrady stomatologických výrobků (2008) hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • Metodika ČSK k vybírání regulačních poplatků
  • Řády ČSK
  • Poskytnutí péče cizojazyčnému pacientu (Mgr. Slavík)
  • Kazuistiky (dr. Krňoulová, dr. Marek, dr. Mazur, doc. Peřinka, doc. Slezák)

* FORMULÁŘ „OZNÁMENÍ O REGISTRACI NOVÝCH PACIENTŮ“ pro zveřejnění této informace na www.dent.cz v Seznamu zubních lékařů

Z OBSAHU

Úvodník:
* O POLÉVCE ............................. s. 33

Jiří Pekárek, prezident ČSK

* PRVNÍ OHLASY NA NOVOU PODOBU LKS ............................. s. 34
Osmnáctý ročník měsíčníku České stomatologické komory LKS se po mnoha letech objevil s novou grafickou úpravou. Zveřejňujeme tři bezprostřední reakce čtenářů.

* KOMORA A JEJÍ VZTAHY K VEŘEJNOSTI ............................. s. 38-39
Jan Kovařík, mediální konzultant ČSK
Zhodnocení loňské práce ČSK na poli veřejného vystupování, zejména jejího působení v médiích, a přehled strategických mediálních témat a úkolů pro systém vnitřní komunikace na rok 2008.

* NOVÝ ETICKÝ KODEX CED PŘIJAT ............................. s. 40
Jiří Zemen
Na podzimním plenárním zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) byla přijata nová verze Etického kodexu, která bude sloužit jako podnět také pro aktualizaci Stanov ČSK. Zasedání, které se konalo 30. listopadu 2007 v Bruselu, se za ČSK zúčastnili delegáti MUDr. Jiří Pekárek a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a jako pozorovatel Ing. Jitka Landová.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 ............................. s. 40
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* Aktuální informace: www.dent.cz ............................. s. 41
Výklad k obsahu zvláštních příloh tohoto čísla LKS.
Název rubriky vyjadřuje přímé propojení zveřejněných informací s odkazem.
Aktuální informace na www.dent.cz

Reportáž:
* ÚSPĚŠNÉ POSTERY Z PDD 2007 ............................. s. 42-43

Posterová sekce loňských Pražských dentálních dnů příjemně překvapila. Jak svým obsahem, tak novou formou. Proto i ohlédnutí za ní jsme se rozhodli pojmout jinak, než bývalo v LKS zvykem. V reportáži představujeme nejen nejlepší postery, které vyhodnotil odborný výbor kongresu (viz přehled v LKS č. 12/2007), ale i některé z jejich autorů a atmosféru, v níž se vše v říjnu v Národním domě na Vinohradech odehrávalo.

Anketa:
* CO ŘÍKÁTE ZRUŠENÍ POVINNÝCH KALKULACÍ? ............................. s. 45

Ladislav Šolc

Odborné sdělení:
* KDY POSLAT DÍTĚ NA ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ? 1. ČÁST: DOČASNÁ DENTICE ............................. s. 46-53

Magdalena Koťová
pracoviště: Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
Souhrn: Aktivní ortodontická léčba není u předškolních dětí častá. Sledování erupce dočasné dentice, její morfologie a funkce může upozornit na některé ortodontické anomálie, které pravděpodobně postihnou stálý chrup, například na anomálie počtu zubů. Jsou uvedeny stručné charakteristiky situací, které je vhodné v dočasné dentici ortodonticky upravit, a přehled indikací ortodontického vyšetření u předškolních dětí. Jsou diskutovány morfologické a numerické nepravidelnosti dočasných zubů, anomálie vztahu zubních oblouků, nedostatek místa a předčasné ztráty dočasných zubů.
Klíčová slova: dočasná dentice, erupční poruchy, dentální anomálie, vady skusu.

Vzdělávací středisko ČSK informuje:
* KE STRAVOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH ČSK ............................. s. 55

V poslední době jsme zaznamenali u účastníků vzdělávacích akcí pořádaných Českou stomatologickou komorou – jak Vzdělávacím střediskem, tak Kongresovým oddělením – zájem o zajištění lepší kvality podávaného občerstvení. Vhodné stravování při vzdělávacích akcích je problém, kterým se Vzdělávací středisko již nějakou dobu zabývá. Není jednoduché vyhovět všem – z jedné strany je Vzdělávací středisko pod drobnohledem a tlakem sněmu ČSK, aby nebylo v „záporné“ účetní bilanci. Na straně druhé si zubní lékaři přejí zajištění kvalitního organizačního servisu, včetně stravování. Kursovné, které zubní lékaři za účast na vzdělávacích akcích platí, je přesně kalkulováno a musí pokrýt veškeré náklady. Již třetí rok po sobě není přes rostoucí výdaje zvyšováno. Po projednání s vedením Kanceláře ČSK jsme došli k následujícímu rozhodnutí: Vzdělávací středisko ČSK vyjde vstříc požadavkům členů Komory a zajistí během vzdělávacích akcí pořádaných v Apolence i mimo ni stravování na požadované úrovni. Kursovné bude navýšeno o cenu poskytnutých služeb. Harmonogram akcí bude upraven tak, aby kolem poledne byl dostatek času (1 až 1 1/2 hodiny) nezbytný pro důstojný oběd. Rádi bychom upozornili účastníky vzdělávacích akcí, že potvrzení o účasti nemůže být vydáváno dříve, než v jejich závěru, tedy až po absolvování minimálně 5 výukových hodin, v souladu s podmínkami celoživotního vzdělávání zubních lékařů. Vzdělávací středisko i Kongresové oddělení ČSK věří, že tímto opatřením vyjdeme vstříc všem, kteří si přejí kompletní servis na vysoké úrovni.

Vzdělávací středisko ČSK informuje:
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ............................. s. 55

28. března 2008, Kongresové centrum PrahaZveme vás na letošní polytematickou vzdělávací akci určenou celému stomatologickému týmu. Odborná část je jako obvykle rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a hygienistky a pro zubní lékaře. Součástí bude výstava dentálních firem.
Informace a přihlášky: Ing. Hana Štěpánková, tel.: +420 234 709 613, e-mail: stepankova@dent.cz
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.

Ze zahraničí:
* * STOMATOLOGICKÝ VÝZKUM PRO PODPORU ZDRAVÍ ............................. s. 56-57

Michal Dudek
International Association for Dental Research (IADR) sdružuje vědce z mnoha odvětví stomatologického výzkumu. Spektrum prezentací na kongresech IADR je proto velmi široké, cíl však zůstává jeden – rozšířit znalosti k podpoře zdraví. Loňský kongres byl pořádán Kontinentální-Evropskou a Izraelskou divizí IADR, nicméně zúčastnili se participanti z celého světa. Konal se 26.–29. září 2007 v řeckém městě Soluň (Thessaloniki), známém z historie jako místo, odkud pocházeli Cyril a Metoděj, kteří přinesli písmo do Velké Moravy. Během čtyř dnů bylo prezentováno 150 přednášek a 450 posterů.

Ze Slovenska:
* SPOLUÚČAST PACIENTA ZAČÍNÁ U JEHO ZODPOVĚDNOSTI ZA ZDRAVÍ ............................. s. 58

Iva Žáková
Rozhovor s doc. MUDr. Romanem Kováčem, CSc., který se v devadesátých letech zasloužil o prosazení spoluúčasti pacienta na financování zubní péče na Slovensku, v té době jako předseda výboru Národní rady SR pro zdravotnictví.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM ............................. s. 59-60
Téma: Recidivující afta bukální sliznice
Radovan Slezák, Helena Doležalová

Recenze:
* PREKLINICKÁ PARODONTOLOGIE/PRECLINICAL PERIODONTOLOGY ............................. s. 61

(Radovan Slezák; Nucleus HK 2007)
(Ladislav Korábek)

* PRÁVNÍ PORADNA ............................. s. 62
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Právo studenta stomatologie nahlížet do zdravotnické dokumentace

* EKONOMICKÁ PORADNA ............................. s. 62
Ing. Alena Řeháková
Téma: Poskytování příspěvků zaměstnanci v roce 2008

* FOTOÚSMĚV ............................. s. 63
Fotografii zaslal prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc., z Olomouce.

* PŘIPRAVUJEME ............................. s. 63
Koncem loňského roku vydala ČSK další várku Zubních průkazů dítěte. V LKS vás seznámíme s údaji o celkovém počtu dosud vydaných výtisků a také připomeneme způsob distribuce i to, čemu a komu průkazy slouží.

Fotoalbum:
* KOMOROVÉ SETKÁNÍ V KONVIKTU ............................. s. 64

Fotoreportáž ze setkání předsedů, hospodářů a sekretářek moravských OSK se členy představenstva ČSK, které se konalo 18. ledna 2008 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Konvikt).