OP 4/2017 Opatření představenstva ČSK ze dne 9. prosince 2017, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (platnost a účinnost od 18. 1. 2018)


OP 4/2017 Opatření představenstva ČSK ze dne 9. prosince 2017,
kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:


Čl. I

Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, se mění takto:

V názvu opatření představenstva se za slova „vzdělávacích akcí a“ vkládají slova „e-learningových kurzů a“.

 1. § 1 odst. 1 zní: „V systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou (dále jen „systém celoživotního vzdělávání Komory“) lze registrovat vzdělávací akci a e-learningový kurz, které splňují podmínky registrace podle tohoto opatření, nejde-li o vzdělávací akci či e-learningový kurz pořadatele, jehož vzdělávací akce nebo e-learningové kurzy nelze registrovat.“

 2. V § 1 odst. 2 se za první větu vkládá druhá věta, která zní: „Registraci e-learningových kurzů provádí podle tohoto opatření představenstvo Komory na žádost pořadatele.“

 3. V § 1 odst. 3 se za slovo „akce“ vkládají slova „ani e-learningového kurzu“.

 4. V nadpisu § 2 se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningového kurzu“.

 5. V § 2 odst. 1 a 2 znějí:
  „(1) Žádost o registraci vzdělávací akce musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před dnem konání vzdělávací akce. Žádost o registraci e-learningového kurzu musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 45 dnů před dnem, k němuž má být registrace e-learningového kurzu provedena. Žádost musí obsahovat pravdivé, nezkreslené a úplné informace. K žádosti pořadatel připojí časový rozvrh a popis náplně vzdělávací akce. Společně s žádostí o registraci e-learningového kurzu pořadatel zpřístupní Kanceláři Komory kompletní e-learningový kurz včetně testových otázek a odpovědí; v žádosti uvede též dobu, po kterou hodlá e-learningový kurz zpřístupňovat členům Komory. Žádost musí být podepsána pořadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za pořadatele jeho jménem.
  (2) Minimální doba trvání vzdělávací akce je 2 hodiny. Minimální doba trvání e-learningového kurzu je 45 minut. Do celkové doby trvání se započítává pouze taková část vzdělávací akce a e-learningového kurzu, která má výlučně vzdělávací obsah. Test e-learningového kurzu musí obsahovat nejméně 20 otázek, na které účastník e-learningového kurzu odpovídá výběrem ze 4 variant odpovědí, z nichž nejméně 1 musí být správná. Test musí být sestaven tak, aby otázky vycházely z obsahu e-learningového kurzu a pro jeho úspěšné absolvování bylo třeba zodpovědět alespoň 75 % otázek správně.“

 6. V § 2 odst. 3 se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningového kurzu“.

 7. V § 2 odst. 4 se v první větě za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningového kurzu“ a slova „potřebných pro výkon povolání zubního lékaře“ se vypouštějí a nahrazují se slovy „v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně“.

 8. V § 2 odst. 5 se ve druhé větě a ve třetí větě za slova „s registrací“ vkládají slova „vzdělávací akce“ a za třetí větu se vkládá nová čtvrtá věta, která zní: „Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací e-learningového kurzu je 2.000,- bez DPH.“.

 9. V § 3 odst. 1 se ve druhé větě za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“.

 10. V § 3 odst. 2 v návětí se za slovo „akce“ vkládají slova „ani e-learningový kurz“.

 11. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“.

 12. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „organizované či uskutečněné“ vypouštějí a nahrazují slovy „nebo e-learningového kurzu organizovaných či uskutečněných“ a ve druhé větě souvětí se za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“.

 13. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningové kurzy“.

 14. V § 3 odst. 2 písm. d) se slova „organizované či uskutečněné“ vypouštějí a nahrazují slovy „nebo e-learningového kurzu organizovaných či uskutečněných“ a ve třetí větě souvětí se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningové kurzy“.

 15. V názvu § 4 se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningového kurzu“.

 16. V § 4 odst. 1 se v první větě souvětí za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningový kurz“ a ve třetí větě souvětí se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningové kurzy“.

 17. V § 4 odst. 2 se v návětí za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningový kurz“.

 18. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „akci“ vkládají slova „nebo e-learningovému kurzu“.

 19. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slovo „akci“ vkládají slova „nebo e-learningový kurz“, za slovo „akcí“ se vkládají slova „a e-learningových kurzů“ a za slovo „Komory“ se vkládají slova „a přidělí jim příslušný kód“.

 20. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“.

 21. V § 4 odst. 2 písm. d) se za slovo „pořádání“ vkládá slovo „vzdělávací“ a za slovo „akce“ se vkládají slova „nebo o zpřístupnění e-learningového kurzu“.

 22. V § 5 odst. 1 se v návětí za slovo „Pořadatel“ vkládají slova „vzdělávací akce“.

 23. V § 5 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
  „(2) Pořadatel e-learningového kurzu
  a) je povinen zajistit, že e-learningový kurz splňuje podmínky registrace podle § 2 odst. 2 až 4 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci e-learningového kurzu a v připojených dokladech (§ 2 odst. 1);
  b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci e-learningového kurzu;
  c) vydá úspěšným absolventům e-learningového kurzu potvrzení o úspěšném složení testu, které musí obsahovat alespoň jméno, příjmení a datum narození absolventa, název e-learningového kurzu, jméno autora e-learningového kurzu, datum, kdy absolvent úspěšně složil test, a přidělený kód e-learningového kurzu;
  d) zašle Kanceláři Komory seznam jmen, příjmení a dat narození nebo IKČ všech členů Komory, kteří úspěšně složili test, který je součástí e-learningového kurzu, a to elektronicky ve formátu .xls nebo .xlsx vždy za období uplynulého kalendářního měsíce.“

 24. V § 6 odst. 1 se za slovo „akcí“ vkládají slova „nebo e-learningových kurzů“.

 25. V § 6 odst. 2 se v první větě souvětí za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“, ve druhé větě souvětí se slovo „její“ vypouští a nahrazuje slovem „jejich“, ve třetí větě se za slovo „akce“ vkládají slova „a e-learningové kurzy“ a ve čtvrté větě souvětí se za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“.

 26. V § 6 odst. 3 se v první větě souvětí za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningového kurzu“., ve druhé větě souvětí se za slova „§ 5 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „nebo odst. 2 písm. b)“ a ve třetí větě souvětí se za slovo „akce“ vkládají slova „nebo e-learningový kurz“ a slovo „přestane“ se vypouští a nahrazuje se slovem „přestanou“.

 27. V § 6 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
  „(4) Registrace e-learningového kurzu zanikne též uplynutím doby, po kterou má být podle žádosti o registraci e-learningový kurz zpřístupněn členům Komory, nejpozději však uplynutím 3 let od registrace e-learningového kurzu podle tohoto opatření.“

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 9. prosince 2017 a nabývá účinnosti vyhlášením.