Přílohy k žádosti o zápis do seznamu členů ČSK

§ 5 zákona č. 220/1991 Sb.; § 3 odst. 3 Organizačního řádu ČSK (dále jen Komora) - Stanovy

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci na území ČR
Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace:

 • Ověřená kopie diplomu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o absolvování studia. Pokud je dokladem k žádosti "Potvrzení o absolvování studia", musí člen Komory dodatečně doložit ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu.
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm (pro vystavení členské legitimace).

Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k výše uvedeným dokladům ještě doloží:

 • Platné vízum (přiznání azylu, statut uprchlíka, trvalý pobyt).

Zubní lékaři, kteří získali kvalifikaci v ČR v jiném jazyce než českém, v jiném členském státu EU než v ČR nebo v jiném než členském státu EU.
Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace:

 • Originál nebo ověřená kopie rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře v ČR.
 • Ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, osvědčení, event. jiný doklad) vydaných příslušným orgánem nebo institucí členského státu, které jsou uvedeny v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Ověřené kopie dokladů o absolvovaném vzdělávání a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky) v případě, že doklad není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Originál nebo ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) v případě, že doklad o dosažené kvalifikaci není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).
 • Barevná fotografie 3 x 4 cm (pro vystavení členské legitimace).

Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k výše uvedeným dokladům ještě doloží:

 • Platné vízum (přiznání azylu, statut uprchlíka, trvalý pobyt).