Zpět na aktuality pro veřejnost

Odpovědi MZ ČR na nejčastější otázky k eReceptům

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách a ve Zdravotnických novinách č. 47/2017 nejčastější otázky a odpovědi k eReceptům, určené laické veřejnosti.

Co je „eRecept“?
eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).
Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. Lékař bude moci eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi předat v několika různých podobách - na papírové průvodce, v e-mailu, v SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
Předpokládá se, že nejčastěji lékař předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Formát, v jakém bude identifikátor eReceptu pacientovi ze strany lékaře předán, však bude vždy záviset na domluvě mezi lékařem a pacientem.

Co je to „identifikátor eReceptu“?
Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem. Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód.
Ilustrační vzor průvodky eReceptu (na levé straně 12místný alfanumerický kód a pod ním čárový kód, na pravé straně v současné době nepovinný QR kód)

Jaké jsou výhody eReceptu?
eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.
Dále jsou to tyto benefity:

 • eRecept není možné vyplnit neúplně
 • eRecept není možné zfalšovat
 • Lékař má možnost si ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, příp. který konkrétní lék mu byl vydán (pokud došlo k záměně léku)
 • Lékař má možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není vždy nutná)
 • SÚKL zpřístupní bezplatnou mobilní aplikaci pro pacienty (pacient uvidí všechny recepty, které mu byly vystaveny elektronicky; pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit svému ošetřujícímu lékaři), spuštění aplikace závisí na součinnosti MVČR

Budoucí výhody eReceptu jsou pak závislé na změnách legislativy:

 • Lékový záznam pacienta
 • Kontrola duplicit při předepisování léků
 • Modul týkající se nežádoucích lékových interakcí
 • Více položek na jednom receptu

Jak dlouho platí vystavený eRecept?
Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě. Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:

 • antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní
 • recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení
 • opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

V jaké podobě může lékař eRecept pacientovi předat?
Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:
1. Papírová průvodka
Na papírovou průvodku bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).
2. SMS
Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.
3. e-mail
Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta, přičemž součástí e-mailu mohou být i další údaje, stejně jako u papírové průvodky.
4. Aplikace v mobilním telefonu/tabletu
Lékař bude moci eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.
Vždy bude záležet na domluvě mezi pacientem a lékařem, v jaké podobě pacient identifikátor eReceptu od lékaře obdrží. Předpokládá se, že nejčastěji bude využívána papírová průvodka.

Jak jsou chráněna data pacientů?
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v souladu se zákonem o léčivech zřizuje a provozuje úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaný léčivých přípravků, tedy Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER).
Samotné CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je tedy vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či dokonce odcizena. Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. SÚKL také provedl dvě kola bezpečnostních a penetračních testů podle standardů a platných metodik.
Informační systém eRecept je zařazen mezi významné informační systémy veřejné správy a samotný systém i veškerá data jsou chráněna také podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti za použití moderních bezpečnostních technologií.
K datům o předepsání a výdeji konkrétních léků bude mít přístup pouze pacient, příp. jeho ošetřující lékař, pokud s tím pacient udělí souhlas.

Jak se liší „papírový“ recept od eReceptu?
Pokud je eRecept pacientovi předán na papírové průvodce, hlavním poznávacím znakem je identifikátor eReceptu. Na eRecept se zároveň nedává razítko ani podpis lékaře – ten je nahrazen osobním kvalifikovaným certifikátem, tzv. elektronickým podpisem.

Nemám mobilní telefon ani počítač - jak si budu moci léky na základě eReceptu v lékárně vyzvednout?
Pokud bude pacient i nadále preferovat papírovou formu receptu, lékař mu předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Předpokládá se, že tento způsob předání identifikátoru eReceptu bude nejrozšířenější. Zároveň bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem. Bude-li chtít pacient zaslat identifikátor eReceptu vzdáleně, může mu jej lékař:

 • zaslat na mobilní telefon jako SMS
 • zaslat na e-mail
 • příp. jej pacient uvidí ve své mobilní/webové aplikaci

Jak mám postupovat, když mi lékař vystaví „papírový“ recept na konci prosince 2017 a já si půjdu vyzvednout léky do lékárny až po 1. 1. 2018?
Všechny recepty, které byly v papírové podobě vystaveny před 1. 1. 2018, bude možné v lékárně uplatnit v papírové podobě po celou dobu platnosti daného receptu, tedy i po 1. 1. 2018.

Pokud mi lékař zašle identifikátor eReceptu e-mailem, jak je zajištěna bezpečnost těchto dat?
Pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu pdf, obsahem této přílohy je průvodka eReceptu. Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla – čísla pojištěnce. Nikdo neoprávněný tedy nebude moci průvodku e-mailu otevřít.

Jak se dozvím, jaký lék mi byl předepsán? Dostanu od lékaře jen kód?
Pokud pacient potřebuje, kromě samotného (identifikátoru) eReceptu, znát i další informace (název léku, jeho dávkování apod.), je možné, aby mu lékař vystavil papírovou průvodku.
Ta pak může mimo identifikátoru eReceptu obsahovat i další libovolné údaje. Tytéž informace je možné doplnit např. i tehdy, pokud lékař eRecept pacientovi zasílá prostřednictvím e-mailu (veškeré informace o předepsaném léku uvidí pacient i v mobilní/webové aplikaci).
Vždy bude záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem. Předpokládá se, že nejčastějším způsobem předání identifikátoru eReceptu bude papírová průvodka, která bude obsahovat všechny informace tak, jak jsou pacienti doposud zvyklí.

Jak je to s povinností vydávat e-recept? Někteří lékaři tvrdí, že neměli dostatek času se na něj připravit.
Lékaři měli na přípravu e-receptů zhruba 8 let. Už od roku 2009 totiž běží dobrovolný zkušební provoz (první elektronický recept byl vydán 2011) a původně měla být povinnost předepisovat elektronicky zavedena už v roce 2015, tento termín byl Poslaneckou sněmovnou PČR posunut o tři roky, tedy na 1. 1. 2018.

Existují názory, že systém může spadnout a ohrozit tak vydávání receptů.
Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl v tomto směru dostatečné zátěžové testy systému. Do této chvíle systémem prošlo více než 8 milionů eReceptů a jen v říjnu tohoto roku bylo vystaveno téměř půl milionu eReceptů. Denní počty již stabilně dosahují 17 až 20 tisíc vystavených eReceptů.

A co když lékaři nebude fungovat internet? Neohrozí se tím pacient?
V žádném případě. Existují totiž výjimky, včetně výpadku internetu, které připouští vydání receptu v listinné podobě.

Kdy je recept v listinné podobě přípustný?
Jedná se o tyto případy:

 • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky
 • žádanky
 • recepty na léčivé přípravky vystavené „smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům
 • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče
 • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení
 • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie
 • činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby
 • poskytování odborné první pomoci
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě
  • výpadek elektrické energie
  • výpadek internetového připojení
  • výpadek informačního systému předepisujícího lékaře
  • výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště

Výdej léku v lékárně
Lékárna vydá pacientovi lék buď na základě papírového receptu, příp. na základě elektronického receptu s tím, že výdej jako takový zaznamená lékárník do Centrálního úložiště elektronických receptů poté, co bude možné se k němu opět připojit. Většina dodavatelů software pro lékárny bude takové zpětné zaznamenání výdejů do Centrálního úložiště elektronických receptů řešit v rámci jednoho dne automatizovaně po obnovení spojení.
V případě, že pacient dorazí do lékárny s eReceptem, lékárník lék vydá na základě informací (názvu léku), které budou součástí eReceptu (papírová průvodka, e-mail, informace v mobilní/webové aplikaci).
Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept pouze ve formě identifikátoru zaslaném SMS, kdy není zřejmé, o jaký lék se jedná, bude nutné vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční, aby bylo možné identifikátor eReceptu z SMS zprávy načíst, případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má identifikátor.

Lékaři tvrdí, že si kvůli e-receptu musejí pořizovat počítač a internet, což vede k vyšším nákladům.
Již dnes je většina informací, se kterými praktikující lékař musí pracovat, dostupná POUZE elektronicky (např. normativy pojišťoven, léčebné postupy, velmi významné zprávy SÚKL ad.). Povinnost připojení na internet navíc nesouvisí jen s elektronickou preskripcí (od 1. 1. 2018), ale také s příchodem elektronické evidence tržeb do tohoto sektoru (od 1. 3. 2018) a stejně tak v budoucnu s elektronickou kontrolou padělků léků dle směrnice EU (od 9. 2. 2019). Lékařům navíc bude provoz e-receptu kompenzován úhradovou vyhláškou částkou 1,70 Kč za položku na receptu.

V souvislosti s e-receptem se často hovoří o tom, že je to těžkopádný, drahý a administrativně náročný systém. Je to pravda?
Elektronický podpis, který je k e-receptu nutný, lze pořídit do 15 minut na pobočkách České pošty PostSignum (975 poboček v celé ČR). Cena je 396 korun včetně DPH/1 rok. Tato částka bude poskytovatelům – lékařům kompenzována částkou 1,70 Kč za položku na receptu. Jinými slovy, aby se tato částka vrátila, stačí, aby lékař vypsal zhruba 5 receptů s jednou položkou týdně, což je naprosté minimum. Žádné další náklady, kromě připojení k internetu, s e-receptem lékař mít nebude.

Kam se můžu jako pacient obrátit s dotazy k eReceptu?
Laická veřejnost (pacienti) mohou v případě dotazů kontaktovat Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):
tel.: 272 185 333
e-mail: infs@sukl.cz

Přílohy:
eRecept_MZČR 7.11.2017 (PDF, 324Kb)
eRecept_SUKL_7.11.2017 (PDF, 677Kb)