Zpět na aktuality pro veřejnost

Prohlášení k aktivitě „Děkujeme, odcházíme“ a vyjádření prezidenta Komory k následným reakcím

Prohlášení k aktivitě „Děkujeme, odcházíme“, které MUDr. Chrz podepsal společně se zástupci Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Sdružení soukromých gynekologů ČR, bylo 22. 12. 2010 zasláno médiím s žádostí o zveřejní v plném znění. Jeho části vytržené z kontextu, či pouze komentáře k jeho obsahu, které se následně ve sdělovacích prostředcích objevily, mohly vést, a jak jsme se přesvědčili, skutečně vedly k nepochopení úmyslu, se kterým bylo prohlášení sepsáno a zveřejněno.

 

Prohlášení
k aktivitě Děkujeme, odcházíme


My, zástupci níže podepsaných organizací, si plně uvědomujeme vážnost situace v resortu po skutečném zrealizování odchodu řady kolegů - zaměstnanců z pracovního poměru v zařízeních lůžkové péče.

Aktivity LOK a ČLK spojené s výzvou „Děkujeme, odcházíme“ vnímáme jako důsledek dlouhodobě neřešeného komplexu problémů stávajícího systému zdravotnictví v ČR.

Činnost všech profesních skupin zdravotníků (lékařů - zaměstnanců, lékařů - provozujících nestátní zdravotnická zařízení i zdravotních sester) je při poskytování zdravotní péče občanům úzce propojená, stejně jako objem finančních prostředků, čerpaných jednotlivými segmenty poskytovatelů z veřejného zdravotního pojištění.

Z těchto důvodů se nemůžeme ztotožnit s asymetrickými nároky svých kolegů z lůžkové péče na jednorázové a jednostranné řešení jejich neuspokojivé platové situace na úkor ostatních zdravotnických pracovníků.

Také z těchto důvodů je většina lékařů, které zastupujeme, připravena po vyhlášení krizového stavu v resortu poskytnout v únosné míře pacientům zdravotní péči ve svých odbornostech.

Vyzýváme své kolegy z lůžkových zařízení, aby se pokusili přehodnotit svoji výzvu z pohledu současné ekonomické reality státu a podpořili snahu o navýšení práce lékaře i nelékařských profesí v Seznamu výkonů tak, aby byla zachována proporcionalita v odměňování všech poskytovatelů výkonů zdravotní péče. Tento cíl nebude možné uskutečnit bez společného úsilí všech zdravotnických profesí.

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Poznámka:
Sdružení praktických lékařů ČR - 4070 členů
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR - 2059 členů
Sdružení soukromých gynekologů ČR - 799 členů

Aktivita „Děkujeme, odcházíme“ rozdělila názorově nejen společnost v celé ČR, ale, jak je patrné z odezvy, i členy Komory. Po zveřejnění prohlášení v médiích obdržel MUDr. Chrz několik nesouhlasných e-mailů, na které individuálně odpověděl. Domníváme se však, že je třeba, aby všichni členové Komory znali argumenty, které ho vedly k podpisu prohlášení, proto zveřejňujeme následující odpovědi na dotazy, které byly MUDr. Chrzovi zaslány.

 

Odpovědi prezidenta Komory na nesouhlasné reakce některých členů ČSK


Pane doktore Chrzi, jak jste mohl podepsat jménem zubních lékařů společné prohlášení namířené proti iniciativě Děkujeme, odcházíme ? Já Váš názor rozhodně nesdílím a považuji toto Vaše jednání přinejmenším za nekolegiální!
Váš osobní názor respektuji, ale jako představitel ČSK musím především hájit zájmy všech zubních lékařů a posuzovat různé situace v širších souvislostech.
Česká stomatologická komora bude vždy podporovat navýšení finančních prostředků ve zdravotnictví, ale systémovými kroky. V prohlášení, které jsem spolupodepsal, jsme vyjádřili své přesvědčení, že je třeba podpořit snahy o navýšení ceny práce lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků tím, že se zvýší cena této práce v ohodnocení jednotlivých výkonů hrazených prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění, nikoli jen jednorázově a jednostranně navýšením mezd pouze lékařům lůžkových zařízení.
Prohlášení se v žádné své části nepostavilo proti oprávněným požadavkům kolegů - lékařů v nemocnicích, pouze vyjádřilo, že se nemůžeme ztotožnit s jednorázovým a jednostranným řešením pouze v jednom sektoru zdravotnictví, při kterém by nebyly zohledněny potřeby celého zdravotnictví a všech jeho pracovníků v dlouhodobé perspektivě. Právě to považuji za kolegiální a cítím povinnost vůči členům ČSK na tyto souvislosti poukázat.

Máte vůbec mandát takové prohlášení podepsat?

Samozřejmě, že mám takový mandát a mám jej na celé volební období. Připomenu Vám jen stručně Stanovy ČSK, ve kterých se v § 17, odst.1 uvádí: „Prezident Komory zastupuje Komoru navenek,....“. a v odst. 3: „Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory, je oprávněn činit, v případě neodkladné potřeby, nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva Komory. Tato rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším jednání představenstva Komory“. Kromě toho jsem ze své pozice také zástupcem Komory v Koalici soukromých lékařů a právě jako zástupce v této Koalici jsem prohlášení spolupodepsal.

Já osobně se ale od Vámi zmíněného a podepsaného prohlášení ostře distancuji a vyjádřil jsem to jak osobním dopisem předsedovi LOK, tak podpisem pod petici, jejíž signatáři s Vámi také nesouhlasí.
Ještě jednou opakuji, že Váš osobní názor Vám nikdo nebere a dokonce ani nemám problém s tím, že jste podepsal onu petici. Svobodné vyjádření názoru je základním právem každého z nás. Kromě práv ale máme každý i své povinnosti a zodpovědnost. Tou mojí je, mimo jiné, nedopustit, aby se ČSK jako celek nechala vtáhnout do politikaření a nátlakových odborářských akcí, které ve svém důsledku jdou proti zájmu všech pracovníků ve zdravotnictví. Snad se mnou souhlasíte alespoň v tom, že celý náš zdravotnický systém potřebuje naléhavě razantní a odvážnou reformu. Snaha kolegů z nemocnic vynutit si právě v této chvíli nátlakovou akcí lepší podmínky pouze pro sebe a to bez ohledu na dopady do celého zdravotnictví rozhodně proreformním úsilím není. A proto ji nikdy, ani osobně ani jménem Komory podporovat nebudu.

Copak nemáte ani trochu pochopení pro kolegy, lékaře, kteří pracují v nemocnicích za ostudně nízké mzdy?
Samozřejmě, že mám. Ale nemám pochopení pro způsob, jakým se rozhodli svoji situaci řešit. U někoho jistě může naše prohlášení vyvolat dojem "když my nic, tak raději nikdo nic", ale když se nad ním někdo jenom trochu zamyslí, tak snad pochopí, že v současné době je třeba především zdravotnictví reformovat a poté žádat vyšší mzdy. Kdyby ve výzvě lékaři požadovali právě tuto reformu, a ne jen vyšší platy, tak budu první, kdo je podpoří.

Ale proč se do toho vůbec Komora plete ? Nemáte pocit, že se nás to netýká a jenom budeme považováni za „stávkokaze“?
Proč se do toho pleteme Vám rád vysvětlím, jen musím začít trochu zeširoka. Chápu, že lékařům v nemocnicích dochází trpělivost, ale nyní je nejvhodnější doba na to, aby reforma (zcela jistě nepopulární) prošla parlamentem. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví je i dnes předmětem bojů mezi politickými stranami, i výzva "Děkujeme, odcházíme" je především politikaření. Žádný soudný člověk přece nemůže za současné ekonomické situace požadovat takový skokový nárůst mezd, jako požaduje LOK. Jestliže dojde k dodatečnému přísunu peněz do lůžkových zařízení, budou to prostředky ze zdravotního pojištění. V tom případě ale dojde k rozkolísání celého systému. V současné době lůžková zařízení v ČR čerpají ze zdravotního pojištění cca 50% celkového objemu finančních prostředků, což je ve srovnání se zahraničím zcela ojedinělé. Bez reforem se tento poměr bude ještě zhoršovat, protože "každá postel si svého pacienta najde" a již nyní je průměrná vytíženost lůžkových zařízení udávána pod 80%.
Domníváte-li se tedy, že to není starostí Komory, myslím si, že se mýlíte. Z výše uvedených důvodů totiž potom nebude možné dosáhnout jakékoliv nápravy úhrad za zubní péči hrazenou z veřejných prostředků. A to si, doufám, nepřeje nikdo z členů Komory.